• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kolektívna registrácia 2019

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Kolektívna registrácia 2019

 

Upozorňujeme všetky kluby, že v zmysle registračného poriadku STZ, čl. 9, môžete v prípade záujmu obnovovať kolektívnu registráciu na sezónu 2019.

Poplatok za obnovu je 5 €, ak bude uhradený v stanovenom termíne, t. j. do 31.10.2018. Po tomto termíne je poplatok za obnovu KR 20 €.

V súvislosti so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a zmene registračného poriadku STZ je potrebné, aby všetci oficiálni zástupcovia klubu uvedení v KR (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór) boli v STZ registrovaní ako funkcionári. Z tohto dôvodu je potrebné, aby zástupcovia klubu zaslali na STZ vyplnený formulár, registračný poplatok 5 € a výpis z registra trestov. V opačnom prípade nemôže byť klubová registrácia obnovená. Ak sú zástupcovia klubu z iného titulu registrovaní ako funcionári a majú splnené všetky náležitosti (platná registrácia na sezónu 2019, dodaný výpis z registra trestov - viď zoznam funkcionárov), nemusia opätovne o registráciu žiadať. 

Registračný poriadok

Kolektívna (klubová) registrácia

 

Vložené: 07. 09. 2018       Kategória: Matrika
 
news img

Obnovte si HRÁČSKU registráciu už teraz!

Vzhľadom k tomu, že všetky registrácie po novom končia k 31. októbru, očakávame v tomto období veľký počet žiadostí o obnovu registrácií. Aby sme tento nápor eliminovali, vyzývame hráčov, ktorým končí registrácia k 31. 10. 2018, aby vo vlastnom záujme zažiadali o jej obnovu už teraz v septembri. V prípade, že si obnovu necháte až na október a november, treba počítať s časovým zdržaním.

viac informácií o spôsobe obnovy

20. 09. 2018
Matrika Více zde
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2018 a trvá do 28. 2. 2018. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní
 

07. 03. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2018

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 11. 2017 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2017.

27. 11. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2018  
Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu sa odmietne.

20. 11. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31. 10. V prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

28. 09. 2017
Matrika Více zde