• PEUGOT
 • AEGON
 • NADACIA SPP
 • TIPOS
 • FORTUNA
 • J&T BANKA

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2018

 

Prinášame aktuálny Výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017.

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2018.  Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

              Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2018 (1.11.2017-31.10.2018) je rozdelené na 2 časti :

 1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Výpočet rozdelenia pre kluby bude na základe aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ na základe počtu aktívnych športovcov do 23rokov veku, ktorí sa zúčastnili najmenej na 3 súťažiach organizovaných STZ za uplynulú sezónu (2017). Nárok na príspevok má každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2018 už od počtu jedného aktívneho športovca. Výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2018 zo strany Ministerstva školstva. (Ak vychádzame z výšky príspevku na rok 2017 a počtu aktívnych športovcov za rok 2017, na jedného aktívneho športovca pripadne v r.2018 suma vo výške nie menšej ako 200€.)

- Predbežný neoficiálny POČET aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2017

- Predbežný neoficiálny ZOZNAM aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2017
 

 1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Pre príspevok za kvalitu platia pôvodné kritériá a minimálne podmienky, platné pre predchádzajúcu sezónu 2017

Nárok na finančný príspevok za kvalitu majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

 1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku. Podľa systému eTenis.sk ku dňu 30.09.2017 a 30.09.2016
 2. minimálne 4 družstvá s účasťou v súťažiach v  kategóriách : deti do 10 rokov a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast). Podľa počtu tenisových družstiev štartujúcich v tenisovej sezóne r.2017 a 2016. Do hodnotenia klubov sa započítavajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov, t.j. ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami.
  Dodatok schválený VV STZ (po prerokovaní pripomienok k predbežnému rozdeleniu) dňa 24.11.2017 s okamžitou účinnosťou:
  - Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2018 (podľa stavu do 30.9.2017) sa do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 3 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 3 dvojhrami).
  - Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2019 (podľa stavu do 30.9.2018) a na nasledujúce sezóny sa do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 4 dvojhrami).

              Kluby, ktoré súčasne nespĺňajú obe vyššie uvedené podmienky, nemajú nárok na finančný príspevok za kvalitu.

Základom pre výpočet príspevku pre jednotlivé kluby na tenisovú sezónu 2017 sú nasledovné údaje:

 1. výsledky celoslovenských súťaží družstiev v sezóne 2017 a 2016.
 2. celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2017 a 2016.

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na 2 časti, z ktorých je vypočítaná výška príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými sumami pre obdobie 11/2017-10/2018 v celkovom objeme 200.000€:       1) kvalita jednotlivcov : 100.000€ a  2) kvalita družstiev : 100.000€.  (Bližšie kritéria rozdelenia sú uvedené v schválenom predpise).           

Za účelom stabilizácie finančného príspevku za kvalitu pre kluby je výsledná výška príspevku za kvalitu pre klub vypočítaná z hodnôt k 30.9.2016 a k 30.9.2017 nasledovne : Príspevok za kvalitu pre klub na rok 2017 = 70% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2017 + 30% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2016. Ak klub nemá nárok na príspevok na základe výsledkov za rok 2017, jeho výsledný finančný príspevok je nulový. Podiel, pripadajúci na kluby, ktoré nespĺňajú minimálne podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa v ďalších prepočtoch alikvótne (podľa vypočítanej výšky príspevku v oboch jednotlivých častiach podpory) prerozdelil medzi tie kluby, ktoré túto podmienku spĺňajú, aby sa rozdelil celý objem finančných prostriedkov medzi kluby.

- Predbežný neoficiálny výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o počte aktívnych športovcov a o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 20.11.2017. Po tomto termíne budú zverejnené konečné zoznamy.

Po zapracovaní pripomienok zo strany TK k počtu členov družstiev boli do počtu družstiev za sezónu 2017 započítané aj družstvá s min. 3 hráčmi:

- Výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018 po oprave počtu družstiev

Celkové rozdelenie finančných prostriedkov na kluby zverejní STZ až po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu zo strany ministerstva školstva pre STZ na rok 2018, zároveň po tomto zverejnení zašle klubom aj znenie zmluvy na sezónu 2018. Prvú splátku finančného príspevku v objeme max.  ¼ ročnej sumy dostane klub až v mesiaci január 2018. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby podľa bodov vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2018 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2018 a k 31.10.2018) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov.

Finančné prostriedky bude možné použiť na náklady na zabezpečenie športovej prípravy mládeže, tréningového procesu a na účasť hráčov na tenisových turnajoch, vecne a časovo prislúchajúce obdobiu od 1.11.2017 do 31.10.2018, uhradené od 1.1.2018 najneskôr do 30.11.2018 (resp. do zaslania posledného vyúčtovania). Bližšie informácie o zmluve, vyúčtovaní a použití finančného príspevku sú uvedené v najčastejších otázkach a odpovediach.

V prípade budúcej zmeny ustanovení Zákona o športe alebo podmienok zo strany Ministerstva školstva môže dôjsť aj k zmene schváleného financovania klubov zo strany STZ.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 30. 11. 2017       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Zmena formulára na vyúčtovanie finančných prostriedkov

STZ oznamuje tenisovým klubom a športovcom, ktorí majú uzatvorené Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2018, Zmluvy o finančnom príspevku pre talentovaného športovca na sezónu 2018, resp. Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatí, že došlo k zmene štruktúry formulára na vyúčtovanie. S účinnosťou od 4.7.2018 je vyúčtovací formulár kvôli jeho zmene zo strany Min.školstva doplnený o kolonku „IČO dodávateľa plnenia“. STZ nebude akceptovať zaslané vyúčtovania s použitým starým vzorom formuláru po tomto termíne. Zároveň boli aktualizované usmernenia pre použitie finančných prostriedkov pre kluby a športovcov.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2017 

- za obdobie rokov 2004 - 2017

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2017   

- za obdobie rokov 2000 - 2017   

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2018 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcej sezóne 2017. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : Kritériá na zaradenie športovcov do systému vrcholového tenisu a talentovanej mládeže

 
news img

Podpora TK – konečné rozdelenie fin. prostriedkov na sezónu 2018

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2018.