• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Podnikanie trénerov po novele Zákona o športe od 1.1.2017

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Podnikanie trénerov po novele Zákona o športe od 1.1.2017

 

Dňa 1.1.2017 vstúpila do platnosti novela č.354/2016 Z.z., ktorou sa menia niektoré ustanovenia, týkajúce sa podnikania športových odborníkov, najmä trénerov a rozhodcov Zákona o športe. 

Športový odborník (tréner, rozhodca) vykonáva činnosť športového odborníka :

a) ako podnikanie,

b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (pracovná zmluva, dohoda),

c) ako dobrovoľník,  alebo

d) bez zmluvy.

V prípade, že športový odborník vykonáva svoju činnosť ako podnikanie, od 1.1.2016 už nie je vykonávanie trénerskej činnosti živnosťou na základe živnostenského zákona, ale podnikaním v zmysle osobitného predpisu (Zákon o športe).

V zmysle novelizovaného §6 Zákona, ak chce športový odborník po 1.1.2017 vykonávať svoju činnosť ako podnikanie,  má povinnosť žiadať Ministerstvo školstva o zápis oprávnenia na podnikanie do informačného systému športu (ISŠ). MŠ nemá štandardný formulár takejto žiadosti, športový odborník žiada o zápis oprávnenia listom, kde uvedie svoje osobné a kontaktné údaje, dátum vzniku oprávnenia (získania licencie) a dátum začiatku vykonávania podnikania (môže byť aj neskorší ako dátum získania licencie).  Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11. Po dobu nefunkčnosti ISŠ nahrádza toto potvrdenie evidencia športových odborníkov, ktorá sa nachádza na stránke STZ - viď evidencia trénerov, evidencia rozhodcov .

Vykonanie zápisu ministerstvo oznámi listom športovému odborníkovi a zverejní ho v zozname na svojej stránke. Ak športový odborník ešte nemá pridelené IČO, pridelí mu ho MŠ po prijatí žiadosti.

Rovnakým spôsobom športový odborník oznamuje ministerstvu pozastavenie podnikania (minimálne na 3 mesiace, maximálne na 3 roky) alebo ukončenie podnikania.

Športový odborník, ktorý vykonával svoju činnosť ako podnikanie už pred 1.1.2017, má povinnosť oznámiť ministerstvu  najneskôr do 28. februára 2017 údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h), t.j.   
1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,   
2. dátum ukončenia podnikania alebo   
3. obdobie pozastavenia podnikania.

Adresa na zaslanie žiadosti:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
Stromová 9
813 30 Bratislava

V §83 Zákona sú zároveň po 1.1.2017 upravené ustanovenia, týkajúce sa získania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner.

- Novelizované znenie ustanovení zákona, ktoré sa týka športových odborníkov, je v prílohe.

Úplné znenie zákona o športe po 1.1.2017   

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 06. 02. 2017       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Zmluvy medzi športovou organizáciou a športovcom podľa Zákona o športe.

Zákon o športe umožňuje športovým organizáciám uzatvárať so športovcom 3 nové typy zmlúv : Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a Zmluvu o príprave talentovaného športovca. 
Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu podľa § 35, 39, 43, 47 a 48, resp. uzavrela zmenu alebo dodatok k takejto zmluve, je v zmysle §8, ods.4 ZoŠ povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

 
news img

Výkon činnosti trénera a rozhodcu po 1. 1. 2016

Od 1.1.2016 už nie je výkon funkcie rozhodcu a trénera živnosťou podľa živnostenského zákona, športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia) budú vykonávať činnosť podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.. Prinášame preto súhrn dôležitých informácií pre tenisových trénerov a rozhodcov registrovaných v STZ. Zvlášť upozorňujeme, že žiadosť o trénerskú licenciu / rozhodcovskú licenciu musí nanovo vyplniť a spolu s výpisom z registra trestov zaslať na STZ aj tréner / rozhodca s platnou licenciou, keďže obsahuje aj údaje, ktoré STZ doteraz nemal k dispozícii (najmä rodné číslo, bez ktorého nie je možný zápis osoby do ISŠ). 

 
news img

Informácie pre športové kluby - Zákon o športe

Zákon o športe, publikovaný v zbierke zákonov pod č. 440/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2016, upravuje aj práva a povinnosti športových klubov a ich postavenie v hierarchii Ministerstvo školstva – národný športový zväz – športový klub – športovec. Prehľad povinností pre športové kluby v zmysle aktuálneho zákona spracoval Ing. Ivan Greguška.