• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Prvá registrácia HRÁČA

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prvá registrácia HRÁČA

 

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016.

V zmysle Registračného poriadku môžu byť jednotlivci registrovaní, ako:

- Hráč do klubu s možnosťou hrať aj súťaže družstiev alebo
- Hráč do RTZ v závislosti od miesta trvalého pobytu, bez možnosti hrať súťaže družstiev
Zmena registrácie z klubu alebo RTZ na klub je možná len prostredníctvom prestupu.

- Cudzí štátny príslušník (bez trvalého pobytu v SR) do STZ bez možnosti hrať súťaže družstiev. Zmena je možná vždy v nasledujúcej tenisovej sezóne do akéhokoľvek subjektu, ktorý má v STZ platnú KR.
Národný rebríček hráčov so štátnou príslušnosťou v EU sa považuje za rovnocenný so slovenským, ale akceptovateľný môže byť iba v prípade ak hráč zašle spolu so žiadosťou o registráciu aj potvrdený doklad o svojom aktuálnom rebríčkovom postavení, na základe ktorého mu bude rebríček spolu s obnovou registrácie zapísaný do eTenisu pre aktuálnu sezónu.

Individuálna registrácia sa udeľuje minimálne na 2 tenisové roky (deti do 10 rokov viď predpis). Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie. Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v konkrétnej tenisovej sezóne.

Hráč zažiada o registráciu na tlačive „Žiadosť o individuálnu registráciu“, žiadosť musí byť podpísaná povereným zástupcom TK/TO, alebo RTZ v zmysle kolektívnej registrácie. Klub/RTZ svojím podpisom overuje na žiadosti hodnovernosť uvedených údajov (dátum narodenia, štátnu príslušnosť, a pod.). Po pripísaní platby na účet (poplatok je možné zrealizovať aj v hotovosti na STZ) individuálnu registráciu STZ zrealizuje a zverejní v systéme eTenis v sekcii karty hráčov. Registračný preukaz sa nevydáva.

Žiadosťou o registráciu hráč súhlasí so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia) v eTenise a v informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ SR.

Registračné poplatky:
Deti do 10 rokov..................... 5 €/ sezóna do 31.10. príslušného roka
Hráči od 11 do 59 rokov......... 30 €/ na 2 sezóny resp. tenisové roky
Hráči od 60 rokov.................... 10 €/ na 2 sezóny resp. tenisové roky
Cudzí štátny príslušník............ 15 €/ sezóna do 31. 10. príslušného roka

Pri realizácii úhrady nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno hráča, za ktorého bola platba zrealizovaná

Bankové spojenie:                                                                                
č. účtu: SK5011000000002629730229
KS: 0558                                                         
VS: 102   

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Alena Černušáková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: alena.cernusakova@stz.sk    

 

Vložené: 30. 06. 2016       Kategória: Matrika