• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Prvá registrácia HRÁČA

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prvá registrácia HRÁČA

 

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. Od 1. 7. 2016 bude v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016.

V zmysle Registračného poriadku môžu byť jednotlivci registrovaní, ako:

- Hráč do klubu s možnosťou hrať súťaže družstiev
alebo
- Hráč do STZ bez možnosti hrať súťaže družstiev (zmena registrácie zo STZ na klub je možná len prostredníctvom prestupu)

Individuálna registrácia sa udeľuje minimálne na 2 roky (deti do 10 rokov viď predpis), pričom hráč môže požiadať o dlhšiu registráciu ako 2 roky, ale vždy iba o celý násobok kalendárneho roka (12 mesiacov). Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie. Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v konkrétnej tenisovej sezóne.

Hráč zažiada o registráciu na tlačive „Žiadosť o individuálnu registráciu“, žiadosť musí byť podpísaná povereným zástupcom TK/TO v zmysle kolektívnej registrácie. Klub svojím podpisom overuje na žiadosti hodnovernosť uvedených údajov (dátum narodenia, štátnu príslušnosť, a pod.). Po pripísaní platby na účet (poplatok je možné zrealizovať aj v hotovosti na STZ) individuálnu registráciu STZ zrealizuje a zverejní v systéme eTenis v sekcii karty hráčov. Registračný preukaz sa nevydáva.

Registračné poplatky:
Deti do 10 rokov..................... 5 €/ sezóna do 30.11. príslušného roka
Hráči od 11 do 59 rokov......... 40 €/ na 2 roky
Hráči od 60 rokov.................... 4 €/ na 2 roky

Bankové spojenie:                                                                                
č. účtu: SK5011000000002629730229
KS: 0558                                                         
VS: 102   

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Alena Černušáková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: alena.cernusakova@stz.sk                                        

Žiadosťou o registráciu hráč súhlasí so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia) v eTenise a v informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ SR.

 

Vložené: 10. 01. 2015       Kategória: Matrika