• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

Nový registračný poriadok STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Nový registračný poriadok STZ

 

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v RP:

 • pri kolektívnej registrácii (KR) klubov je novou podmienkou registrácie preukázanie vzťahu k tenisovým dvorcom (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, podnájomná zmluva, iná zmluva oprávňujúca využívať tenisový dvorec), platná na obdobie minimálne do termínu najbližšej obnovy KR. Kluby už registrované v STZ pred začiatkom platnosti nového RP majú odložené preukázanie vzťahu k dvorcom do 31. 10. 2024, dovtedy stačí predložiť len čestné vyhlásenie (vzor link),
 • upravuje sa postup pri KR nového klubu:  sekretariát predkladá žiadosť o registráciu nového klubu na vyjadrenie príslušnému RTZ, následne žiadosť o KR schvaľuje VV STZ. Ak ju VV STZ neschváli, predloží návrh na rozhodnutie o neprijatí klubu za člena STZ aj s odôvodnením rozhodnutia Rade STZ,
 • menia sa doteraz dlhodobo nízko nastavené formálne poplatky za KR klubu a pridruženého člena: KR v termíne do 31. 10. je 50 € a KR po termíne 31. 10. je 100 € ročne;  STZ následne prerozdelí 50 % z poplatkov za KR príslušnému RTZ na plnenie úloh a podporu klubov v regióne,
 • mení sa evidenčný poplatok klubu a pridruženého člena pri 1. registrácii jednorazovo na 300 €,
 • spresňujú sa podmienky registrácie pre cudzích štátnych občanov,
 • spresňujú sa podmienky pri žiadosti klubu o neobnovenie hráčskej registrácie a v prípade vylúčenia hráča z klubu,
 • zjednocujú sa požiadavky pri registrácií športových odborníkov, funkcionárov a členov.
 • ruší sa registrácia hráča do RTZ a STZ (hráč sa môže registrovať iba do klubu). Hráči, ktorým pokračuje platnosť registrácie v RTZ alebo STZ aj v nasledujúcom tenisovom roku, musia najneskôr do 5. 11. 2023 predložiť na STZ tlačivo Žiadosť o individuálnu registráciu podpísanú zástupcom klubu, do ktorého sa chcú zaregistrovať. V prípade, že do uvedeného termínu žiadosť nebude doručená, platnosť registrácie bude hráčovi skrátená do 31. 10. 2023. Po dodatočnom predložení žiadosti mu bude bezplatne opätovne obnovená do pôvodného termínu.
 • skracuje sa doba, kedy je hráč považovaný za voľného hráča, na 12 mesiacov od skončenia platnosti jeho registrácie.

 

Doklady predkladané pri obnove KR na rok 2024:

 • oprávnenie užívať tenisový dvorec/dvorce (list vlastníctva, nájomná zmluva, podnájomná zmluva, iná zmluva oprávňujúca využívať tenisový dvorec) na obdobie minimálne do termínu najbližšej obnovy kolektívnej registrácie alebo čestné vyhlásenie štatutára klubu (vzor)

 

Doklady predkladané pri KR nového klubu:

 • žiadosť o kolektívnu registráciu 
 • doklad o uhradení poplatkov v zmysle čl. 35 RP,
 • kópia stanov potvrdených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV“) uložených v RMNO, kópia iného zakladajúceho dokumentu alebo výpis z obchodného registra právnickej osoby so zameraním na športovú činnosť v tenise (nutné iba pri prvej registrácii, resp. pri akejkoľvek zmene stanov klubu alebo ak klub preruší registráciu najmenej na 1 rok). Ak je tento dokument dostupný vo svojom aktuálnom znení online v registri, písomne sa nepredkladá,
 • kópia zápisnice z členskej schôdze, na ktorej bol zvolený aktuálny štatutárny zástupcu klubu alebo výpis z príslušného uznesenia z tejto členskej schôdze. Ak je v registri zapísaný aktuálny štatutárny zástupca klubu, tento dokument sa písomne nepredkladá,
 • preukázanie oprávnenia užívať tenisový dvorec/dvorce (list vlastníctva, nájomná zmluva, podnájomná zmluva, iná zmluva oprávňujúca využívať tenisový dvorec) na obdobie minimálne do termínu najbližšej obnovy kolektívnej registrácie.
 

Vložené: 21. 09. 2023       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Nové predpisy

Dňa 4. 7. 2024 schválil Výkonný výbor STZ per rollam nový predpis:

Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch pre Davis Cup a BJK Cup

Zoznam všetkých platných predpisov STZ nájdete v článku Stanovy a športovo-technické predpisy STZ.

 
news img

Návrh stanov STZ

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ) schválil dňa 15. februára 2023 návrh znenia nových stanov STZ.

 
news img

FORMULÁR - Podnety k úpravám športovo-technických predpisov

Konštruktívne pripomienky a podnety k úpravám športovo-technických predpisov je možné v priebehu roka zasielať prostredníctvom vyplnenia formulára. O pripomienkach zaslaných do 5. septembra príslušného roka bude rozhodovať Výkonný výbor STZ na svojom októbrovom zasadnutí. 

 

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.