• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

OBNOVA hráčskej registrácie

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » OBNOVA hráčskej registrácie

 

Prostredníctvom tohto formulára (viď nižšie) môže hráč (okrem cudzieho štátneho príslušníka) požiadať o OBNOVU svojej registrácie, t.j. nestačí iba uhradiť poplatok, pretože platba sa vyhľadáva až na základe doručenej žiadosti. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016. UPOZORŇUJEME, že v zmysle povinností vyplývajúcich zo Zákona o športe (v platnosti od 1.1.2016), ak STZ neeviduje rodné číslo hráča, nie je možné použiť tento formulár, t.j. treba vyplniť písomnú Žiadosť.

Individuálna registrácia sa udeľuje na dobu minimálne 2 tenisové roky, s platnosťou do 31. 10. (v kategórii DETI a cudzí štátni príslušníci na 1 tenisový rok. DETI môžu požiadať o dlhšiu registráciu ako 1 tenisový rok, ale iba do roku, v ktorom dosiahnu 10 rokov - viac info).

Na základe žiadosti (vyplneného formulára) STZ overí platbu a  zrealizuje obnovu registrácie hráča, t.j. zverejní ju v systéme eTenis v sekcii karty hráčov (od 1. 12. 2010 sa registračný preukaz nevydáva, t.j. netreba zasielať fotografiu). Hráč je povinný sledovať aktuálny stav svojej registrácie a v prípade zistenia nezrovnalostí, resp. zmeny údajov je povinný kontaktovať STZ. Na podujatiach sa preukáže, ak o to vrchný rozhodca požiada,  občianskym preukazom, resp. hráči do 15 rokov preukazom poistenca.

Registračný poplatok

Hráči do 10 rokov..................................   5,- €/ na tenisový rok
Hráči od 11 do 59 rokov........................ 30,- €/ na 2 tenisové roky
Hráči od 60 rokov...................................10,- €/ na 2 tenisové roky

Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v tom kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná  tenisová sezóna. Prechod do vyššej vekovej kategórie sa v závislosti od tohto ustanovenia uskutočňuje vždy ku dňu začiatku príslušnej sezóny (čl. 7, SP).

Hráči s platnou registráciou v STZ majú vo svojom profile na www.zasportujsiopen.sk prístup do sekcie tenis ZDARMA.

Bankové spojenie:
účet číslo: SK5011000000002629730229
konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: 102
Pri realizácii úhrady je nutné do správy pre prijímateľa uviesť registračné číslo hráča, za ktorého bola platba uhradená.

UPOZORNENIE 
- Cudzí štátni príslušníci musia aj pri obnove registrácie postupovať ako pri prvej registrácii - viac info.
- pri PRVEJ registrácii domáceho hráča a v prípade, že STZ neeviduje rodné číslo hráča (požiadavka Zákona o športe s platnosťou od 1.1.2016) nie je možné použiť tento formulár, t.j. treba vyplniť písomnú Žiadosť.
- rovnako to platí pri zmene klubovej príslušnosti v prípade voľného hráča, z dôvodu neobnovenia kolektívnej registrácie jeho materského klubu ...viac info. Ak má hráč v čase zmeny platnú registráciu, t.j. mení sa len materský klub, spolu so žiadosťou uhradí iba manipulačný poplatok 2,- Eurá.
- akákoľvek zmena registrácie z klubu alebo RTZ na iný klub je možná iba prostredníctvom prestupu v prestupovom období.

FORMULÁR
Telefónne číslo zapíšte bez medzier, lomítok a podobne. Mobil - rodič je potrebné vypísať iba u hráčov do 18 rokov.
KONTROLA ODOSLANIA = Ak boli všetky údaje vypísané správne po kliknutí na tlačítko "odoslať na server" sa hore nad názvom článku vypíše: "Dáta boli v poriadku odoslané na server."

UPOZORNENIE: V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od doručenia žiadosti a pripísania registračného poplatku na účet STZ. Vo vlastnom záujme preto treba požiadať o registráciu v dostatočnom časovom predstihu.
Kontakt: Alena Černušáková, alena.cernusakova@stz.sk , tel.: 02/ 492 09 887 

Vyplňte údaje o hráčovi:

 

Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
E-mail:
Registračné číslo hráča:
Materský klub:
Mobil - rodič:
Mobil - hráč:
Dátum úhrady poplatku:
Forma úhrady poplatku:
Text správy:

Vložené: 29. 10. 2016       Kategória: Matrika
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2017 a trvá do 28. 2. 2017. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní
 

06. 03. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2017

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 11. 2016 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2016.

28. 11. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 10. 10. a trvá do 10. 11. 2017 
Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 10. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu sa odmietne.

22. 11. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31.10., v prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

03. 10. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016.

30. 06. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Ako zažiadať o prihlasovacie heslo do systému eTenis

Každý hráč, ktorý má platnú registráciu v STZ si môže prostredníctvom formulára (viď nižšie) zažiadať o pridelenie prihlasovacieho hesla do systému eTenis.

28. 06. 2016
Matrika Více zde