• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Hosťovanie

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Hosťovanie

 
news img

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2018 a trvá do 28. 2. 2018. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní
 

UPOZORNENIE: Žiadosť treba doručiť  poštou (rozhoduje poštová pečiatka), alebo odovzdať  na STZ najneskôr posledný deň hosťovacieho termínu (28.2.2018), t.j. žiadosť doručená mimo tohto termínu sa odmietne a neprerokuje. Podpisy žiadateľa a oboch klubov s platnou KR musia byť na jednom formulári, inak žiadosť nebude akceptovaná!!!

Pozrite si prestupový poriadok (hlásenie hosťovania = kapitola III)

Tlačivo - hlásenie hosťovania

- Žiadosť o hosťovanie sa podáva na predpísanom tlačive (treba dôsledne vyplniť všetky kolónky)

- Hosťovanie môžu podpísať za kluby len poverené osoby, t.j. osoby, ktoré v zmysle kolektívnej registrácie klubu majú podpisové právo (viď adresár tenisových klubov registrovaných v STZ).

- nezabudnúť podpis hráča a u hráčov mladších ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu.

POZOR: pri hosťovaní do dvoch vekových kategórií treba podať samostatnú žiadosť do každej vekovej kategórie!

Upozorňujeme, že v kategórii DETÍ hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

1/ do regionálnej súťaže detí (organizujú regionálne tenisové zväzy)
2/ do Detského Davis Cupu a Fed Cupu (organizuje STZ)

Pričom platí, že hosťovania nemusia byť podané do rovnakého klubu, t.j. regionálnu súťaž môže hráč hrať za jeden klub a Detský DC a FC za iný.

Prílohou žiadosti je doklad o zaplatení poplatku:

10,- €......za každé hosťovanie hráča do 10 rokov
20,- €......za každé hosťovanie hráča od 11 do 59 rokov 
4,- €........za každé hosťovanie hráča od 60 rokov

poštová adresa a bankové spojenie na STZ

Schválené hosťovania pre aktuálnu sezónu sa dajú skontrolovať priamo v karte hráča v časti základné informácie.


 

 

Vložené: 12. 01. 2018       Kategória: Matrika
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2018

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 11. 2017 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2017.

27. 11. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2018  
Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu sa odmietne.

20. 11. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31. 10. V prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

28. 09. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ.

17. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

16. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Ako zažiadať o prihlasovacie heslo do systému eTenis

Každý hráč, ktorý má platnú registráciu v STZ si môže prostredníctvom formulára (viď nižšie) zažiadať o pridelenie prihlasovacieho hesla do systému eTenis.

28. 06. 2016
Matrika Více zde