• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

 
news img

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31. 10. V prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

- Aktuálny ADRESÁR KLUBOV  

Registrované kluby, ktorých registrácia v predchádzajúcom období nebola prerušená, opätovne vyplňujú tlačivo Žiadosť o kolektívnu registráciu iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch. Akúkoľvek zmenu (názov klubu, štatutárny orgán, kontaktná osoba, zmena účtov,...) treba nahlásiť na STZ bezprostredne po schválení. Zmena štatutárneho orgánu musí byť doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou. Zmena názvu klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými MV SR, prípadne výpisom z obchodného registra. 

V súvislosti so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a zmene registračného poriadku STZ je potrebné, aby všetci oficiálni zástupcovia klubu uvedení v KR (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór) boli v STZ registrovaní ako funkcionári. Z tohto dôvodu je potrebné, aby zástupcovia klubu zaslali na STZ vyplnený formulár, registračný poplatok 5 € a výpis z registra trestov. V opačnom prípade nemôže byť klubová registrácia obnovená.

Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STZ (prvá registrácia) a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti vyplývajúce z tohto členstva (napr. súťaže družstiev, jednotlivcov, účasť na vzdelávaní, organizácia akcií a pod.), musia byť v STZ registrované v zmysle Registračného poriadku.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, musí byť podpísaná a dôsledne, čitateľne vyplnená.
Príloha: kópia stanov (potvrdených MV SR), zápinica s prezenčnou listinou o voľbe štatutára, výpis z obchodného registra (nutné iba pri zmene, resp. prvej registrácii alebo ak klub preruší registráciu minimálne na 1 rok)

Poplatky:
10,- € - Vstupný (jednorazový poplatok)
  5,- € - Ročný poplatok, resp. obnova KR v termíne do 31. 10.
20,- € - Obnova KR po 31. 10.

Pri platbe poplatku nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa registračné číslo klubu (pri prvej registrácii stačí názov klubu).

Bankové spojenie:   
č. účtu: SK5011000000002629730229     
KS: 0558      
VS: 101     

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Alena Černušáková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: alena.cernusakova@stz.sk  

 

Vložené: 28. 09. 2017       Kategória: Matrika
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2019 a trvá do 28. 2. 2019. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní

04. 03. 2019
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2019

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. 11. 2018 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2018.

04. 12. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2019 

Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa odmietne.
Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do toho istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu.

06. 11. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna registrácia 2019

Upozorňujeme všetky kluby, že v zmysle registračného poriadku STZ, čl. 9, môžete v prípade záujmu obnovovať kolektívnu registráciu na sezónu 2019.

Poplatok za obnovu je 5 €, ak bude uhradený v stanovenom termíne, t. j. do 31.10.2018. Po tomto termíne je poplatok za obnovu KR 20 €.

07. 09. 2018
Matrika Více zde
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde