• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

 
news img

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

ADRESÁR KLUBOV  


 


Obnova registrácie

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.
Doklady potrebné k obnove registrácie je potrebné zaslať na mail katarina.gocalova@stz.sk.

 • preukázanie oprávnenia užívať tenisový dvorec/dvorce (list vlastníctva, nájomná zmluva, podnájomná zmluva, iná zmluva oprávňujúca využívať tenisový dvorec) na obdobie minimálne do termínu najbližšej obnovy kolektívnej registrácie. Kluby už registrované v STZ pred začiatkom platnosti nového RP majú odložené preukázanie vzťahu k dvorcom do 31. 10. 2024, dovtedy stačí predložiť len čestné vyhlásenie (vzor),
 • žiadosť o kolektívnu registráciu (iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch),
 • registračný poplatok 50 € (na jednu sezónu) v termíne do 31. 10.,
 • registračné poplatky 5 € za funkcionárov klubu (ak ich nemajú na príslušný tenisový rok uhradené)  

Zmeny v údajoch
Registrované kluby, ktorých registrácia v predchádzajúcom období nebola prerušená, opätovne vyplňujú tlačivo Žiadosť o kolektívnu registráciu iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch. Akúkoľvek zmenu (názov klubu, štatutárny orgán, kontaktná osoba, zmena účtov,...) treba nahlásiť na STZ bezprostredne po schválení. Zmena štatutárneho orgánu musí byť doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou. Zmena názvu klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými MV SR, prípadne výpisom z obchodného registra. 

Nová registrácia
Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STZ (prvá registrácia) a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti vyplývajúce z tohto členstva (napr. súťaže družstiev, jednotlivcov, účasť na vzdelávaní, organizácia akcií a pod.), musia byť v STZ registrované v zmysle Registračného poriadku.
Klub, ktorý neobnovil kolektívnu registráciu na rok a viac, sa považuje za nový v zmysle úhrady vstupného poplatku.

Doklady potrebné k zaregistrovaniu nového klubu sú:

 • žiadosť o kolektívnu registráciu 
 • doklad o uhradení poplatkov v zmysle čl. 35 RP,
 • kópia stanov potvrdených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV“) uložených v RMNO, kópia iného zakladajúceho dokumentu alebo výpis z obchodného registra právnickej osoby so zameraním na športovú činnosť v tenise (nutné iba pri prvej registrácii, resp. pri akejkoľvek zmene stanov klubu alebo ak klub preruší registráciu najmenej na 1 rok). Ak je tento dokument dostupný vo svojom aktuálnom znení online v registri, písomne sa nepredkladá,
 • kópia zápisnice z členskej schôdze, na ktorej bol zvolený aktuálny štatutárny zástupcu klubu alebo výpis z príslušného uznesenia z tejto členskej schôdze. Ak je v registri zapísaný aktuálny štatutárny zástupca klubu, tento dokument sa písomne nepredkladá,
 • preukázanie oprávnenia užívať tenisový dvorec/dvorce (list vlastníctva, nájomná zmluva, podnájomná zmluva, iná zmluva oprávňujúca využívať tenisový dvorec) na obdobie minimálne do termínu najbližšej obnovy kolektívnej registrácie,

Za každého funkcionára a oficiálneho zástupcu klubu uvedeného v žiadosti o kolektívnu registráciu treba doložiť:

Sekretariát STZ predkladá žiadosť o registráciu nového klubu na vyjadrenie príslušnému RTZ, následne žiadosť o KR schvaľuje VV STZ. Ak ju VV STZ neschváli, predloží návrh na rozhodnutie o neprijatí klubu za člena STZ aj s odôvodnením rozhodnutia Rade STZ.

Poplatky
300,- €  Evidenčný (jednorazový poplatok)
  50,- €  Ročný poplatok, resp. obnova KR v termíne do 31. 10.
100,- €  Obnova KR po 31. 10.
    5,- €  Ročný registračný poplatok za každého funkcionára (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór)

Pri platbe poplatku uveďte do správy pre prijímateľa registračné číslo klubu (pri prvej registrácii stačí názov klubu).

Bankové spojenie  
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2973 0229     
KS: 0558      
VS: 101     

Kontakt 
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Gocalová, tel.: 02/ 492 09 887, mail: katarina.gocalova@stz.sk

 

Vložené: 31. 10. 2023       Kategória: Matrika
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

Výkonný výbor STZ dňa 22. 11. 2023 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 27. 11. 2023.

22. 03. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. 
Zoznam schválených hosťovaní

12. 02. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu (postup ako pri prvej registrácii). 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

21. 09. 2023
Matrika Více zde