• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

 
news img

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2023:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

 

 

 

V súvislosti so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a zmene registračného poriadku STZ je potrebné, aby všetci oficiálni zástupcovia klubu uvedení v KR (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór) boli v STZ registrovaní ako funkcionári. Z tohto dôvodu je potrebné, aby zástupcovia klubu zaslali na STZ:
- vyplnený formulár (opätovne doručte iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch),
- registračný poplatok 5 € (na jednu sezónu),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
(nutné iba pri prvej registrácii).
V opačnom prípade nemôže byť klubová registrácia obnovená.

V prípade, že nebudú uhradené ročné poplatky a doložené príslušné tlačivá, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemôže organizovať turnaje v nasledujúcej sezóne.

ADRESÁR KLUBOV  

Zmeny v údajoch
Registrované kluby, ktorých registrácia v predchádzajúcom období nebola prerušená, opätovne vyplňujú tlačivo Žiadosť o kolektívnu registráciu iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch. Akúkoľvek zmenu (názov klubu, štatutárny orgán, kontaktná osoba, zmena účtov,...) treba nahlásiť na STZ bezprostredne po schválení. Zmena štatutárneho orgánu musí byť doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou. Zmena názvu klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými MV SR, prípadne výpisom z obchodného registra. 

Nová registrácia
Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STZ (prvá registrácia) a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti vyplývajúce z tohto členstva (napr. súťaže družstiev, jednotlivcov, účasť na vzdelávaní, organizácia akcií a pod.), musia byť v STZ registrované v zmysle Registračného poriadku.
Klub, ktorý neobnovil kolektívnu registráciu na rok a viac, sa považuje za nový v zmysle úhrady vstupného poplatku.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, musí byť dôsledne vyplnená a podpísaná.
Prílohy:
- kópia stanov (potvrdených MV SR) alebo výpis z obchodného registra,
- zápisnica s prezenčnou listinou o voľbe štatutára,
- za všetkých zástupcov klubu (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór) vyplnený formulár, výpis z registra trestov a ročný registračný poplatok (5 € na sezónu)

Poplatky
10,- €  Vstupný (jednorazový poplatok)
  5,- €  Ročný poplatok, resp. obnova KR v termíne do 31. 10.
20,- €  Obnova KR po 31. 10.
  5,- €  Ročný registračný poplatok za každého funkcionára (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór)

Pri platbe poplatku nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa registračné číslo klubu (pri prvej registrácii stačí názov klubu).

Bankové spojenie:   
č. účtu: SK50 1100 0000 0026 2973 0229     
KS: 0558      
VS: 101     

Kontakt 
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Gocalová, tel.: 02/ 492 09 887, mail: katarina.gocalova@stz.sk

 

Vložené: 17. 02. 2023       Kategória: Matrika
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam ohlásených hosťovaní

10. 02. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2023

Výkonný výbor STZ dňa 24. 11. 2022 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 25. 11. 2022.

07. 12. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

27. 10. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde