• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

 
news img

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Prehľad úhrady poplatkov a doloženia tlačív: Bratislava / Západ / Stred / Východ

 

 

 

V súvislosti so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a zmene registračného poriadku STZ je potrebné, aby všetci oficiálni zástupcovia klubu uvedení v KR (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór) boli v STZ registrovaní ako funkcionári. Z tohto dôvodu je potrebné, aby zástupcovia klubu zaslali na STZ:
- vyplnený formulár (opätovne doručte iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch),
- registračný poplatok 5 € (na jednu sezónu),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
(nutné iba pri prvej registrácii).
V opačnom prípade nemôže byť klubová registrácia obnovená.

V prípade, že do tohto termínu nebudú uhradené ročné poplatky a doložené príslušné tlačivá, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

ADRESÁR KLUBOV  (2020)

Zmeny v údajoch
Registrované kluby, ktorých registrácia v predchádzajúcom období nebola prerušená, opätovne vyplňujú tlačivo Žiadosť o kolektívnu registráciu iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch. Akúkoľvek zmenu (názov klubu, štatutárny orgán, kontaktná osoba, zmena účtov,...) treba nahlásiť na STZ bezprostredne po schválení. Zmena štatutárneho orgánu musí byť doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou. Zmena názvu klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými MV SR, prípadne výpisom z obchodného registra. 

Nová registrácia
Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STZ (prvá registrácia) a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti vyplývajúce z tohto členstva (napr. súťaže družstiev, jednotlivcov, účasť na vzdelávaní, organizácia akcií a pod.), musia byť v STZ registrované v zmysle Registračného poriadku.
Klub, ktorý neobnovil kolektívnu registráciu na rok a viac, sa považuje za nový v zmysle úhrady vstupného poplatku.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, musí byť dôsledne vyplnená a podpísaná.
Prílohy:
- kópia stanov (potvrdených MV SR) alebo výpis z obchodného registra,
- zápisnica s prezenčnou listinou o voľbe štatutára,
- za všetkých zástupcov klubu (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór) vyplnený formulár, výpis z registra trestov a ročný registračný poplatok (5 € na sezónu)

Poplatky
10,- €  Vstupný (jednorazový poplatok)
  5,- €  Ročný poplatok, resp. obnova KR v termíne do 31. 10.
20,- €  Obnova KR po 31. 10.
  5,- €  Ročný registračný poplatok za každého funkcionára (štatutár, kontaktná osoba, kontrolór)

Pri platbe poplatku nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa registračné číslo klubu (pri prvej registrácii stačí názov klubu).

Bankové spojenie:   
č. účtu: SK50 1100 0000 0026 2973 0229     
KS: 0558      
VS: 101     

Kontakt 
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Mária Obušeková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: maria.obusekova@stz.sk

 

Vložené: 18. 06. 2020       Kategória: Matrika
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2020 a trvá do 20. 2. 2020. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní v sezóne 2020

02. 03. 2020
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2020

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. 11. 2019 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 9. 12. 2019.

11. 02. 2020
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2019 

Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa odmietne.
Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do toho istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu.

19. 11. 2019
Matrika Více zde
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde