• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Prvá registrácia HRÁČA

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prvá registrácia HRÁČA

 

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

V zmysle Registračného poriadku môžu byť jednotlivci registrovaní, ako:

- Hráč do klubu s možnosťou hrať aj súťaže družstiev alebo
- Hráč do regionálneho tenisového zväzu (RTZ) v závislosti od miesta trvalého pobytu, bez možnosti hrať súťaže družstiev
Zmena registrácie z klubu alebo RTZ na klub je možná len prostredníctvom prestupu.

Individuálna registrácia sa udeľuje minimálne na 2 tenisové roky (deti do 10 rokov viď predpis). Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie. Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v konkrétnej tenisovej sezóne.

- Cudzí štátny príslušník je registrovaný vždy iba na jednu tenisovú sezónu. Možnosť registrácie aj bez klubovej príslušnosti do STZ, ale bez možnosti hrať súťaže družstiev (podmienky štartu cudzincov v súťaži družstiev viď článok 91 SP). Zmena je možná vždy v nasledujúcej tenisovej sezóne do akéhokoľvek subjektu, ktorý má v STZ platnú KR, t.j. bez prestupu.
Národný rebríček hráčov so štátnou príslušnosťou v EU sa považuje za rovnocenný so slovenským, ale akceptovateľný môže byť iba v prípade ak hráč zašle spolu so žiadosťou o registráciu aj potvrdený doklad o svojom aktuálnom rebríčkovom postavení, na základe ktorého mu bude rebríček spolu s obnovou registrácie zapísaný do eTenisu pre aktuálnu sezónu.

Hráč zažiada o registráciu na tlačive „Žiadosť o individuálnu registráciu“, žiadosť musí byť podpísaná povereným zástupcom TK/TO, alebo RTZ v zmysle kolektívnej registrácie. Klub/RTZ svojím podpisom overuje na žiadosti hodnovernosť uvedených údajov (dátum narodenia, štátnu príslušnosť, a pod.). Po pripísaní platby na účet (poplatok je možné zrealizovať aj v hotovosti na STZ) individuálnu registráciu STZ zrealizuje a zverejní v systéme eTenis v sekcii karty hráčov. Registračný preukaz sa nevydáva.

Žiadosťou o registráciu hráč súhlasí so zverejnením osobných údajov v eTenise a v informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ SR.

Registračné poplatky:
Deti do 10 rokov..................... 5 €/ sezóna do 31.10. príslušného roka
Hráči od 11 do 59 rokov......... 30 €/ na 2 sezóny resp. tenisové roky
Hráči od 60 rokov.................... 10 €/ na 2 sezóny resp. tenisové roky
Cudzí štátny príslušník............ 15 €/ sezóna do 31. 10. príslušného roka + nutné zaslať žiadosť aj pri obnove

Pri realizácii úhrady nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno hráča, za ktorého bola platba zrealizovaná

Bankové spojenie:                                                                                
č. účtu: SK5011000000002629730229
KS: 0558                                                         
VS: 102   

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Alena Černušáková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: alena.cernusakova@stz.sk    

 

Vložené: 18. 05. 2017       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Prehľad úhrady poplatkov a doloženia tlačív: Bratislava / Západ / Stred / Východ

11. 10. 2019
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2019 a trvá do 28. 2. 2019. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní

04. 03. 2019
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2019

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. 11. 2018 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2018.

04. 12. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2019 

Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa odmietne.
Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do toho istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu.

06. 11. 2018
Matrika Více zde
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde