• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Prvá registrácia HRÁČA

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prvá registrácia HRÁČA

 

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

V zmysle nového Registračného poriadku môžu byť jednotlivci registrovaní iba do klubu. Zmena registrácie z klubu do iného klubu je možná len prostredníctvom prestupu. Pokiaľ však hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu. 

Individuálna registrácia sa udeľuje minimálne na 2 tenisové roky (1. 11. - 31. 10.),  deti do 10 rokov viď predpis. Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie.

Cudzí štátny občan je registrovaný vždy iba na jeden tenisový rok. Zmena klubu je možná vždy v nasledujúcom tenisovom roku do akéhokoľvek klubu, ktorý má v STZ platnú KR, t. j. bez prestupu.
Národný rebríček hráčov so štátnou príslušnosťou v EU sa považuje za rovnocenný so slovenským, ale akceptovateľný môže byť iba v prípade, ak hráč zašle spolu so žiadosťou o registráciu aj potvrdený doklad o svojom aktuálnom rebríčkovom postavení, na základe ktorého mu bude rebríček spolu s obnovou registrácie zapísaný do eTenisu pre aktuálny tenisový rok.

Hráč zažiada o registráciu na tlačive Žiadosť o individuálnu registráciu, žiadosť musí byť podpísaná povereným zástupcom TK/TO v zmysle kolektívnej registrácie. Klub svojím podpisom overuje na žiadosti hodnovernosť uvedených údajov (dátum narodenia, štátnu príslušnosť a pod.). Ak je žiadosť úplná, vrátane pripísanej platby na účet (poplatok je možné zrealizovať aj v hotovosti na STZ), individuálnu registráciu STZ zrealizuje a zverejní v systéme eTenis v sekcii karty hráčov do 14 dní. Registračný preukaz sa nevydáva. 

Žiadosťou o registráciu hráč súhlasí so zverejnením osobných údajov v systéme eTenise a v Informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ SR.

Registračné poplatky:

Občania SR

Veková kategória* poplatok poplatok je na obdobie
Hráči do 10 rokov 5 € 1 tenisový rok
Hráči 11 - 59 rokov 30 € 2 tenisové roky
Hráči 60 a viac rokov 10 € 2 tenisové roky

Cudzí štátni občania

Veková kategória* poplatok poplatok je na obdobie
Hráči do 10 rokov 10 € 1 tenisový rok
Hráči 11 a viac rokov 30 € 1 tenisový rok

*Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia, t. j. koľko rokov dosiahne hráč v tom kalendárnom roku, v ktorom končí príslušný tenisový rok.

Pri realizácii úhrady uveďte do správy pre prijímateľa meno hráča, za ktorého bola platba zrealizovaná.

Bankové spojenie:                                                                                
č. účtu: SK50 1100 0000 0026 2973 0229   
BIC (SWIFT) = TATRSKBX
KS: 0558                                                         
VS: 102   

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Gocalová, tel.: 02/ 492 09 887, mail: katarina.gocalova@stz.sk    

 

Vložené: 21. 09. 2023       Kategória: Matrika
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

Výkonný výbor STZ dňa 22. 11. 2023 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 27. 11. 2023.

22. 03. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. 
Zoznam schválených hosťovaní

12. 02. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

31. 10. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu (postup ako pri prvej registrácii). 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

21. 09. 2023
Matrika Více zde