• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Prvá registrácia HRÁČA

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prvá registrácia HRÁČA

 

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016.

V zmysle Registračného poriadku môžu byť jednotlivci registrovaní, ako:

- Hráč do klubu s možnosťou hrať aj súťaže družstiev alebo
- Hráč do RTZ v závislosti od miesta trvalého pobytu, bez možnosti hrať súťaže družstiev
Zmena registrácie z klubu alebo RTZ na klub je možná len prostredníctvom prestupu.

- Cudzí štátny príslušník (bez trvalého pobytu v SR) do STZ bez možnosti hrať súťaže družstiev. Zmena je možná vždy v nasledujúcej tenisovej sezóne do akéhokoľvek subjektu, ktorý má v STZ platnú KR.
Národný rebríček hráčov so štátnou príslušnosťou v EU sa považuje za rovnocenný so slovenským, ale akceptovateľný môže byť iba v prípade ak hráč zašle spolu so žiadosťou o registráciu aj potvrdený doklad o svojom aktuálnom rebríčkovom postavení, na základe ktorého mu bude rebríček spolu s obnovou registrácie zapísaný do eTenisu pre aktuálnu sezónu.

Individuálna registrácia sa udeľuje minimálne na 2 tenisové roky (deti do 10 rokov viď predpis). Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie. Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v konkrétnej tenisovej sezóne.

Hráč zažiada o registráciu na tlačive „Žiadosť o individuálnu registráciu“, žiadosť musí byť podpísaná povereným zástupcom TK/TO, alebo RTZ v zmysle kolektívnej registrácie. Klub/RTZ svojím podpisom overuje na žiadosti hodnovernosť uvedených údajov (dátum narodenia, štátnu príslušnosť, a pod.). Po pripísaní platby na účet (poplatok je možné zrealizovať aj v hotovosti na STZ) individuálnu registráciu STZ zrealizuje a zverejní v systéme eTenis v sekcii karty hráčov. Registračný preukaz sa nevydáva.

Žiadosťou o registráciu hráč súhlasí so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia) v eTenise a v informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ SR.

Registračné poplatky:
Deti do 10 rokov..................... 5 €/ sezóna do 31.10. príslušného roka
Hráči od 11 do 59 rokov......... 30 €/ na 2 sezóny resp. tenisové roky
Hráči od 60 rokov.................... 10 €/ na 2 sezóny resp. tenisové roky
Cudzí štátny príslušník............ 15 €/ sezóna do 31. 10. príslušného roka

Pri realizácii úhrady nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno hráča, za ktorého bola platba zrealizovaná

Bankové spojenie:                                                                                
č. účtu: SK5011000000002629730229
KS: 0558                                                         
VS: 102   

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Alena Černušáková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: alena.cernusakova@stz.sk    

 

Vložené: 30. 06. 2016       Kategória: Matrika
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2017 a trvá do 28. 2. 2017. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní
 

06. 03. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2017

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 11. 2016 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2016.

28. 11. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 10. 10. a trvá do 10. 11. 2017 
Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 10. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu sa odmietne.

22. 11. 2016
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Prostredníctvom tohto formulára (viď nižšie) môže hráč (okrem cudzieho štátneho príslušníka) požiadať o OBNOVU svojej registrácie, t.j. nestačí iba uhradiť poplatok, pretože platba sa vyhľadáva až na základe doručenej žiadosti. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016. UPOZORŇUJEME, že v zmysle povinností vyplývajúcich zo Zákona o športe (v platnosti od 1.1.2016), ak STZ neeviduje rodné číslo hráča, nie je možné použiť tento formulár, t.j. treba vyplniť písomnú Žiadosť.

29. 10. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31.10., v prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

03. 10. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Ako zažiadať o prihlasovacie heslo do systému eTenis

Každý hráč, ktorý má platnú registráciu v STZ si môže prostredníctvom formulára (viď nižšie) zažiadať o pridelenie prihlasovacieho hesla do systému eTenis.

28. 06. 2016
Matrika Více zde