• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Vydávanie trénerských licencií na STZ

 

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

Prvá žiadosť o licenciu (do 2 rokov od nadobudnutia odbornej spôsobilosti)
Žiadateľ na adresu katarina.gocalova@stz.sk musí zaslať nasledovné doklady: 
- vyplnené tlačivo Žiadosť o trénerskú licenciu    
- doklad o uhradení poplatku za príslušnú licenciu 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na preukázanie bezúhonnosti športového odborníka (stačí pri prvej žiadosti)
  Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti.
  Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť na STZ!​

 

Obnova licencie, resp. prvá žiadosť o licenciu (viac ako 2 roky od nadobudnutia odbornej spôsobilosti)
Žiadateľ na obnovu, resp. získanie licencie musí absolvovať buď:

seminár (plánované semináre)   
- po úspešnom absolvovaní seminára treba uhradiť príslušný poplatok za licenciu.

alebo

test (písomnou, resp. elektronickou formou)
Žiadateľ musí: 
- uhradiť poplatok za test
- vyžiadať si test na adrese juraj.nemcek@stz.sk (do mailu priložiť potvrdenie o úhrade poplatku za test),
- po úspešnom absolvovaní testu uhradiť príslušný poplatok za licenciu.

Tréner musí všetky zmeny v registračných údajoch bezodkladne oznámiť na STZ (katarina.gocalova@stz.sk).

 

  Poplatok
licencia A (4. a 5. kvalifikačný stupeň)  50 € / na 2 tenisové roky
licencia B (3. kvalifikačný stupeň) 40 € / na 2 tenisové roky
licencia C (1. a 2. kvalifikačný stupeň) 30 € / na 2 tenisové roky
test 30 €

Bankové spojenie  
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2973 0229     
KS: 0558      
VS: 107 (platba za licenciu)
VS: 106 (platba za test)
Do správy pre prijímateľa uveďte meno alebo registračné číslo trénera.     

 

Podmienky pre obnovu licencií členov lektorského zboru tu.

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

 

Vložené: 21. 09. 2023       Kategória: Matrika
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

Výkonný výbor STZ dňa 22. 11. 2023 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 27. 11. 2023.

22. 03. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. 
Zoznam schválených hosťovaní

12. 02. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

31. 10. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu (postup ako pri prvej registrácii). 

21. 09. 2023
Matrika Více zde