• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Vydávanie trénerských licencií na STZ

 

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

A. Ak doklad o nadobudnutí odbornej spôsobilosti nie je starší ako 2 roky, musí žiadateľ na získanie licencie:
     - uhradiť poplatok za príslušnú licenciu (bankové spojenie STZ)

       licencia A (4. a 5. kvalifikačný stupeň)..................34 € / na 2 tenisové roky
       licencia B (3. kvalifikačný stupeň).........................27 € / na 2 tenisové roky
       licencia C (1. a 2. kvalifikačný stupeň)..................20 € / na 2 tenisové roky

     - na adresu maria.obusekova@stz.sk zaslať nasledovné doklady: 
        - vyplnené tlačivo "žiadosť o trénerskú licenciu"
        - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (stačí pri prvej žiadosti)

B. Ak je doklad o nadobudnutí odbornej spôsobilosti starší ako 2 roky, musí žiadateľ na získanie, resp. obnovu licencie splniť jednu z nasledujúcich možností:

     - absolvovať seminár (plánované semináre)
        Žiadateľ musí po úspešnom absolvovaní seminára postupovať ako v bode A.

    - úspešne absolvovať test písomnou, resp. elektronickou formou
      
Žiadateľ musí:
       - uhradiť poplatok 5 € za test (bankové spojenie STZ),
       - vyžiadať si test na adrese juraj.nemcek@stz.sk (do mailu priložiť potvrdenie o úhrade poplatku za test),
       - po úspešnom absolvovaní testu postupovať ako v bode A.

Podmienky pre obnovu licencií členov lektorského zboru tu.

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

 

Vložené: 02. 01. 2015       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Prehľad úhrady poplatkov a doloženia tlačív: Bratislava / Západ / Stred / Východ

18. 06. 2020
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2020 a trvá do 20. 2. 2020. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní v sezóne 2020

02. 03. 2020
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2020

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. 11. 2019 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 9. 12. 2019.

11. 02. 2020
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2019 

Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa odmietne.
Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do toho istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu.

19. 11. 2019
Matrika Více zde
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde