• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Prestupy

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prestupy

 
news img

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Zároveň však materský klub musí v príslušnej sezóne umožniť hráčovi hosťovať do ľubovoľného klubu v kategórii, v ktorej nepostaví družstvo.

Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do ľubovoľného klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu. Treba však opätovne podať vyplnené tlačivo a uhradiť predpísaný poplatok.

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Tlačivo - hlásenie prestupu

prestupový poriadok

Ohlásené prestupy nadobúdajú platnosť 16. 11. 2023 a po tomto termíne už nie je možné prestup zrušiť.

Prestup môžu podpísať za kluby len poverené osoby, t. j. osoby, ktoré v zmysle kolektívnej registrácie klubu majú podpisové právo (viď adresár tenisových klubov registrovaných v STZ).

Hráč môže ohlásiť prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub registrovaný a jeho písomná zmluva s klubom nebráni prestupu. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu. 

Prestup sa podáva na predpísanom tlačive "Hlásenie prestupu" (treba dôsledne vyplniť všetky kolónky) a jeho prílohou musí byť doklad o zaplatení prestupového poplatku (poplatok za prestup nezahŕňa predĺženie registrácie):
35,- EUR za hráča od 11 do 59 rokov 
  4,- EUR za hráča od 60 rokov
17,- EUR za dieťa do 10 rokov
 

poštová adresa a bankové spojenie na STZ

 

ARCHÍV PRESTUPOV:

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2022 - 05.11.2022

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2021 - 05.11.2021

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2020 - 05.11.2020

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2019 - 05.11.2019

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2018 - 05.11.2018

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2017 - 10.11.2017

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2016 - 10.11.2016

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2015 - 10.11.2015

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2014 - 10.11.2014

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2013 - 10.11.2013

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2012 - 10.01.2013

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2011 - 10.01.2012

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2010 - 10.01.2011

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2009 - 10.01.2010

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2008 - 10.01.2009

Správa o prestupoch v termíne 01.10.2007 - 10.01.2008

Správa o prestupoch v termíne 01.10.2006 - 10.01.2007

Správa o prestupoch v termíne 01.10.2005 - 10.01.2006

 

Vložené: 16. 11. 2023       Kategória: Matrika
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

Výkonný výbor STZ dňa 22. 11. 2023 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 27. 11. 2023.

22. 03. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. 
Zoznam schválených hosťovaní

12. 02. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

31. 10. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu (postup ako pri prvej registrácii). 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

21. 09. 2023
Matrika Více zde