• PEUGOT
 • AEGON
 • NADACIA SPP
 • TIPOS
 • FORTUNA
 • J&T BANKA

Prestupy

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prestupy

 
news img

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2018  
Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu sa odmietne.

Pozrite si prestupový poriadok
POZOR: od 1. 10. 2014 platí zmena v prestupovom poriadku, t. j. prestup musí ohlásiť aj hráč registrovaný v STZ (resp. RTZ), bez klubovej príslušnosti. Ohlásené prestupy nadobúdajú platnosť 16.11.2018 a po tomto termíne už nie je možné prestup zrušiť.

Tlačivo - hlásenie prestupu

Prestup môžu podpísať za kluby len poverené osoby, t.j. osoby, ktoré v zmysle kolektívnej registrácie klubu majú podpisové právo (viď adresár tenisových klubov registrovaných v STZ).

Hráč môže ohlásiť prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub alebo STZ registrovaný, v čase podania prestupu má platnú registráciu a jeho písomná zmluva s klubom nebráni prestupu. V prípade, že mu platnosť registrácie vypršala, musí k prestupu doložiť aj doklad o úhrade poplatku za obnovu registrácie.
Prestup sa podáva na predpísanom tlačive "Hlásenie prestupu" (treba dôsledne vyplniť všetky kolónky) a musí mať tieto prílohy: 

 1. doklad o zaplatení prestupového poplatku (poplatok za prestup nezahŕňa predľženie registrácie !!!)
  35,- EUR za hráča od 11 do 59 rokov 
  4,- EUR za hráča od 60 rokov
  17,- EUR za dieťa do 10 rokov
   
  POZOR: prestupom sa nemení doba platnosti registrácie, preto v prípade potreby predĺženia registrácie treba zaslať spolu s prestupom aj poplatok za obnovu registrácie.

poštová adresa a bankové spojenie na STZ

ARCHÍV PRESTUPOV:

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2017 - 10.11.2017

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2016 - 10.11.2016

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2015 - 10.11.2015

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2014 - 10.11.2014

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2013 - 10.11.2013

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2012 - 10.1.2013

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2011 - 10.1.2012

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2010 - 10.1.2011

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2009 - 10.1.2010

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2008 - 10.1.2009

Správa o  prestupoch v termíne 1.10.2007 - 10.1.2008

Správa o prestupoch v termíne 1.10.2006 - 10.1.2007

Správa o prestupoch v termíne 1.10.2005 - 10.1.2006

 

Vložené: 20. 11. 2017       Kategória: Matrika
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2018 a trvá do 28. 2. 2018. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní
 

07. 03. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2018

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 11. 2017 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2017.

27. 11. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31. 10. V prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

28. 09. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

16. 05. 2017
Matrika Více zde