• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Prestupy

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Prestupy

 
news img

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Zároveň však materský klub musí v príslušnej sezóne umožniť hráčovi hosťovať do ľubovoľného klubu v kategórii, v ktorej nepostaví družstvo.

Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do ľubovoľného klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu.

Prestupy v termíne 15.10.2021 - 05.11.2021

Tlačivo - hlásenie prestupu

prestupový poriadok

Prestup musí ohlásiť aj hráč registrovaný v STZ (resp. RTZ), bez klubovej príslušnosti. Ohlásené prestupy nadobúdajú platnosť 16. 11. 2021 a po tomto termíne už nie je možné prestup zrušiť.

Prestup môžu podpísať za kluby len poverené osoby, t. j. osoby, ktoré v zmysle kolektívnej registrácie klubu majú podpisové právo (viď adresár tenisových klubov registrovaných v STZ).

Hráč môže ohlásiť prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub alebo STZ registrovaný a jeho písomná zmluva s klubom nebráni prestupu.

Prestup sa podáva na predpísanom tlačive "Hlásenie prestupu" (treba dôsledne vyplniť všetky kolónky) a jeho prílohou musí byť doklad o zaplatení prestupového poplatku (poplatok za prestup nezahŕňa predľženie registrácie):
35,- EUR za hráča od 11 do 59 rokov 
4,- EUR za hráča od 60 rokov
17,- EUR za dieťa do 10 rokov
 

poštová adresa a bankové spojenie na STZ

 

ARCHÍV PRESTUPOV:

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2020 - 05.11.2020

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2019 - 05.11.2019

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2018 - 05.11.2018

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2017 - 10.11.2017

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2016 - 10.11.2016

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2015 - 10.11.2015

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2014 - 10.11.2014

Správa o prestupoch v termíne 10.10.2013 - 10.11.2013

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2012 - 10.01.2013

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2011 - 10.01.2012

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2010 - 10.01.2011

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2009 - 10.01.2010

Správa o prestupoch v termíne 20.10.2008 - 10.01.2009

Správa o  prestupoch v termíne 01.10.2007 - 10.01.2008

Správa o prestupoch v termíne 01.10.2006 - 10.01.2007

Správa o prestupoch v termíne 01.10.2005 - 10.01.2006

 

Vložené: 15. 10. 2021       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Úhrady popl. a doloženie tlačív pre sezónu 2022: Bratislava / Západ / Stred / Východ

14. 10. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2021

Výkonný výbor STZ dňa 30. 11. 2020 hlasovaním per-rollam rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2020.

22. 04. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 20. februára príslušného kalendárneho roka. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní v sezóne 2021. 

01. 03. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Ako zažiadať o prihlasovacie heslo do systému eTenis

Každý hráč, ktorý má platnú registráciu v STZ si môže prostredníctvom formulára (viď nižšie) zažiadať o pridelenie prihlasovacieho hesla do systému eTenis.

28. 06. 2016
Matrika Více zde