• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dobrovoľníci v športe

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Dobrovoľníci v športe

 
news img

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Pri Zmluve o dobrovoľníckej činnosti v porovnaní s doteraz využívanými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nejde o pracovno-právny vzťah a klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nemá povinnosť takéhoto dobrovoľníka prihlasovať do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za neho poistné a daň zo závislej činnosti. Okrem úspory finančných nákladov tým klubu odpadávajú aj administratívne povinnosti.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (§2, ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde), pre rok 2016 vo výške 2,328 eur za každú hodinu, pre rok 2017 platí sadzba 2,50 eur za každú hodinu, pre rok 2018 vo výške 2,759 eur za každú a pre rok 2019 vo výške 2,989 eur za každú hodinu. Pre rok 2020 platí sadzba 3,333 eur za každú hodinu.  

Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov. Náhrada je oslobodená od dane z príjmov v úhrnnej výške  500 eur za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na základe zápisov v ISŠ. Ak by bol úhrn vyplatených náhrad od všetkých prijímateľov dobrovoľníckej činnosti za zdaňovacie obdobie vyšší ako 500 eur, zdaní sa v podanom daňovom priznaní dobrovoľníka – fyzickej osoby len suma prevyšujúca 500 eur. Rovnako sa musia krátiť výdavky k týmto príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok, zodpovedajúci pomernej časti príjmov zahŕňaných do základu dane. Zo základu dane z príjmov podľa §8, uvedeného v daňovom priznaní, vyrubí zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia poistné vo výške 14%.

Ak športový odborník, zapísaný v ISŠ, vykonáva športovú činnosť v športovej organizácii ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj nasledujúce údaje:  a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, b) označenie vysielajúcej organizácie, c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. Je vhodné, aby športová organizácia  za týmto účelom viedla Výkaz o dobrovoľníckej činnosti.

Počas nefunkčnosti ISŠ je možné povinné údaje o každej jednotlivej dobrovoľníckej činnosti zverejniť na stránke STZ zaslaním nasledovného vyplneného FORMULÁRA na email: zverejnenie@stz.sk 

ZOZNAM 2017 
ZOZNAM 2018 
ZOZNAM 2019 
ZOZNAM 2020
=
zverejnenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti zapisovanej do Registra fyzických osôb Informačného systému športu (ISŠ) na základe Zákona o športe za rok 2017, 2018, 2019 a 2020 (náhradné zverejnenie osôb s príslušnosťou k STZ počas nefunkčnosti ISŠ). 

Ďalšie informácie k dobrovoľníctvu v športe sú uvedené na stránke Učenej právnickej spoločnosti.

- Vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti - vypracovala UčPS

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 26. 02. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

 
news img

Praktická pomôcka k čerpaniu finančného príspevku pre COVID-19

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie.

 
news img

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu COVID-19 na oblasť športu

Prinášame Vám vyhodnotenie výsledkov ankety Učenej právnickej spoločnosti k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na oblasť športu.

 
news img

Krízové opatrenia COVID-19

Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v spolupráci so SFZ, ÚLK, LOSS, GARANT PARTNER legal s. r. o., TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. a SAUNO pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opaterení vo finančnej oblasti.  Článok je dostupný tu :  http://www.ucps.sk/Opatrenia_v_oblasti_pracovneho_prava

 
news img

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Dňa 14.4.2020 schválila zmenu podmienok Príspevku. (Aktualizácia textu ku dňu 6.4.2020 a 17.4.2020).Tento príspevok je možné uplatniť aj pre oblasť športu.

 
news img

Novela Zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

Novelizáciou  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákonom č.310/2019 Z.z. s  účinnosťou od 1.1.2020 došlo k nasledovným zmenám: