• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dobrovoľníci v športe

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Dobrovoľníci v športe

 
news img

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Pri Zmluve o dobrovoľníckej činnosti v porovnaní s doteraz využívanými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nejde o pracovno-právny vzťah a klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nemá povinnosť takéhoto dobrovoľníka prihlasovať do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za neho poistné a daň zo závislej činnosti. Okrem úspory finančných nákladov tým klubu odpadávajú aj administratívne povinnosti.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (§2, ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde), pre rok 2016 vo výške 2,328 eur za každú hodinu, pre rok 2017 platí sadzba 2,50 eur za každú hodinu, pre rok 2018 vo výške 2,759 eur za každú a pre rok 2019 vo výške 2,989 eur za každú hodinu. Pre rok 2020 platí sadzba 3,333 eur za každú hodinu.  

Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov. Náhrada je oslobodená od dane z príjmov v úhrnnej výške  500 eur za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na základe zápisov v ISŠ. Ak by bol úhrn vyplatených náhrad od všetkých prijímateľov dobrovoľníckej činnosti za zdaňovacie obdobie vyšší ako 500 eur, zdaní sa v podanom daňovom priznaní dobrovoľníka – fyzickej osoby len suma prevyšujúca 500 eur. Rovnako sa musia krátiť výdavky k týmto príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok, zodpovedajúci pomernej časti príjmov zahŕňaných do základu dane. Zo základu dane z príjmov podľa §8, uvedeného v daňovom priznaní, vyrubí zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia poistné vo výške 14%.

Ak športový odborník, zapísaný v ISŠ, vykonáva športovú činnosť v športovej organizácii ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj nasledujúce údaje:  a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, b) označenie vysielajúcej organizácie, c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. Je vhodné, aby športová organizácia  za týmto účelom viedla Výkaz o dobrovoľníckej činnosti.

Počas nefunkčnosti ISŠ je možné povinné údaje o každej jednotlivej dobrovoľníckej činnosti zverejniť na stránke STZ zaslaním nasledovného vyplneného FORMULÁRA na email: zverejnenie@stz.sk 

ZOZNAM 2017 
ZOZNAM 2018 
ZOZNAM 2019 
ZOZNAM 2020
=
zverejnenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti zapisovanej do Registra fyzických osôb Informačného systému športu (ISŠ) na základe Zákona o športe za rok 2017, 2018, 2019 a 2020 (náhradné zverejnenie osôb s príslušnosťou k STZ počas nefunkčnosti ISŠ). 

Ďalšie informácie k dobrovoľníctvu v športe sú uvedené na stránke Učenej právnickej spoločnosti.

- Vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti - vypracovala UčPS

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 26. 02. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Prinášame Vám link na článok o Príspevku na športovú činnosť dieťaťa, zverejnený na webe Učenej právnickej spoločnosti.

Príspevok je možné využiť od 1.1.2020.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

 
news img

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.