• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podnikanie trénerov po novele Zákona o športe od 1.1.2017

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Podnikanie trénerov po novele Zákona o športe od 1.1.2017

 
news img

Aktualizované znenie po zverejnení usmernenia Ministerstva školstva dňa 20.2.2017 a informácií od Ministerstva školstva zo dňa 2.3.2017

Dňa 1.1.2017 vstúpila do platnosti novela č.354/2016 Z.z., ktorou sa menia niektoré ustanovenia Zákona o športe č.440/2015 Z.z., týkajúce sa podnikania športových odborníkov, najmä trénerov a rozhodcov. 

Športový odborník (tréner, rozhodca) môže vykonávať svoju činnosť:

a) ako podnikanie,

b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (pracovná zmluva, dohoda),

c) ako dobrovoľník, 

d) bez zmluvy.

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, športového maséra a pod.) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:
- Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 "činnosť športového odborníka".
- Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
- Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

Povinnosti športových odborníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie, upravuje novelizovaný §6 Zákona s účinnosťou od 1.1.2017 :

  1. Športový odborník, ktorý vykonával svoju činnosť ako podnikanie už pred 1.1.2017, má povinnosť oznámiť ministerstvu  najneskôr do 28. februára 2017 údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h), t.j. 1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,   2. dátum ukončenia podnikania alebo   3. obdobie pozastavenia podnikania. Formulár oznámenia a ďalšie informácie k podaniu sú v tomto linku.

    Upozornenie od Ministerstva zo dňa 2.3.2017: Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že športoví odborníci - podnikatelia, ktorí tento termín (28.2.2017) nestihli, už NEMAJÚ MOŽNOSŤ využiť § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tlačivá na oznámenie podľa § 106b podané po 28.2.2017 sú neplatné a nebudú brané do úvahy. Ak chcú športoví odborníci vo svojej činnosti podnikať, musia postupovať podľa pokynov, ktoré máme uvedené na našom webovom sídle. Odporúčame, aby vo veci tohto právneho úkonu kontaktovali okresné úrady (jednotné kontakné miesta, bývalé živnostenské úrady), nakoľko žiadosti podané prostredníctvom JKM budú vybavované prednostne.
     
  2. Športový odborník, ktorý chce po 1. 1. 2017 vykonávať svoju činnosť ako podnikanie, má povinnosť žiadať Ministerstvo školstva o zápis oprávnenia na podnikanie do informačného systému športu (ISŠ). Formulár žiadosti a ďalšie informácie k podaniu sú uvedené v tomto linku. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

Ministerstvo odporúča podať žiadosť (b) prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta (JKM). Ide o Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania.  Žiadosť je možné v písomnej forme zaslať aj priamo na Ministerstvo. (Poštová adresa : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež, Stromová 9, 813 30 Bratislava). Oznámenia (a) sa posiela iba na adresu Ministerstva.

Vykonanie zápisu ministerstvo/JKM oznámi listom športovému odborníkovi a zverejní vo v zozname na svojej stránke. Ak športový odborník ešte nemal pridelené IČO, pridelí mu ho MŠ po prijatí žiadosti. Rovnakým spôsobom športový odborník oznamuje ministerstvu/JKM pozastavenie podnikania (minimálne na 3 mesiace, maximálne na 3 roky), ukončenie podnikania alebo zmenu údajov.

Pri zasielaní Žiadosti alebo Oznámenia odporúčame preštudovať postup a informácie uvedené na stránke ministerstva : http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

Pre podnikanie športového  odborníka prostredníctvom právnickej osoby zverejnilo ministerstvo nasledovné usmernenie.

V §83 Zákona sú zároveň po 1.1.2017 upravené ustanovenia, týkajúce sa získania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner.

- Novelizované znenie ustanovení zákona, ktoré sa týka športových odborníkov

Úplné znenie zákona o športe po 1.1.2017   

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk
Posledné aktualizácia: 5. 3. 2017

 

Vložené: 06. 03. 2017       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Prinášame Vám link na článok o Príspevku na športovú činnosť dieťaťa, zverejnený na webe Učenej právnickej spoločnosti.

Príspevok je možné využiť od 1.1.2020.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.