• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Výzva MIRRI – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Výzva MIRRI – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

 
news img

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur, ktorá je určená pre mimovládne organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Zameraná je na projekty, ktoré podporia rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach či podporia amatérsky šport.

Mimovládne organizácie môžu na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 25 000 až do 200 000 eur, vyžaduje sa min.5% spolufinancovanie.  Lehota na podávanie žiadostí je od 5.5.2023 do 15.6.2023.

Oprávnenými aktivitami, na realizáciu ktorých sa vyhlasuje táto výzva, sú aktivity zamerané na podporu detí a mládeže (bežné aj kapitálové výdavky), ako napríklad:
a) podpora voľnočasových aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže;
b) podpora aktivít prispievajúcich k harmonickému vývinu, upevneniu fyzického a psychického zdravia;
c) podpora rozvoja amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách;
d) podpora outdoorových, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež;
e) podpora zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia;
f) podpora aktivít vedúcich k zapájaniu mladých ľudí do komunitných aktivít;
g) podpora bádateľských aktivít mládeže;
h) investícia do materiálno-technického vybavenia.

Bližšie informácie o podmienkach výzvy, podávaní žiadostí a jej náležitostiach a prílohách sú uvedené tu.

 

Vložené: 09. 05. 2023       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu.