• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zmiernenie dopadov COVID-19 za rok 2020 pre amatérske kluby

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmiernenie dopadov COVID-19 za rok 2020 pre amatérske kluby

 
news img

Fond na podporu športu zverejnil dňa 5.3.2021 Výzvu na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií.  Finančná pomoc sa vzťahuje na oprávnené obdobie marec – december 2020.     

Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s min. 3 účasťami v súťaži podľa stavu k 30.9.2019 (na základe verifikovaných údajov zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020). 

Na príspevok majú z dôvodu limitovaných zdrojov nárok len kluby s minimálne 10 aktívnymi športovcami a príjmami/výnosmi podľa účtovnej závierky za rok 2019 vo výške minimálne 20.000 eur. Výška príspevku sa stanovuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za obdobie 03 – 12 /2020. Do oprávnených nákladov nie je možné zahrnúť tie náklady, ktoré už boli predmetom vyúčtovania so štátnym rozpočtom, alebo boli uvedené vo vyúčtovaní príspevkov voči STZ.

Pri predložení žiadosti sa nepredkladajú účtovné doklady, len ich sumár. Športový klub má povinnosť predložiť Fondu do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku všetky účtovné doklady preukazujúce skutočnú výšku nákladov počas oprávneného obdobia marec – december 2020. V prípade, že športový klub nepredloží účtovné doklady v deklarovanej výške, bude povinný príspevok vrátiť!

Žiadosti je možné predkladať od 30.3.2021 do 15.4.2021. 

Žiadosť sa predkladá spolu s prílohami elektronicky (prostredníctvom portálu https://fnps.egrant.sk/) a následne podpísaná písomne (bez príloh) poštou alebo po prihlásení cez portál https://www.slovensko.sk/ .

Vzory príloh (žiadostí o potvrdenie) z konkurzného súdu a inšpektorátu práce (žiadosti o vydanie potvrdení odporúčame zaslať dostatočne vopred (minimálne 2-3 týždne pred podaním žiadosti).

Na výzvu je alokovaná suma 4 milióny eur zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Fondu na podporu športu, predpokladaná maximálna výška príspevku od FnPŠ pre tenisové kluby je v úhrnnej výške 133.400 eur.

Znenie výzvy, ďalšie podmienky a povinnosti pre žiadateľov ako aj všetku potrebnú dokumentáciu nájdete v nasledujúcom odkaze : https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

Zoznam tenisových klubov a počtu športovcov k 30.9.2019 za uznaný šport tenis.

V prípade, že kluby pôsobia aj v iných uznaných alebo neuznaných športoch, posiela sa vždy jedna žiadosť za celý športový klub (jednotlivé oddiely už neposielajú samostatné žiadosti). Počet aktívnych športovcov klubu sa spočítava za jednotlivé športy, v prípade športovcov evidovaných v dvoch a viac uznaných športoch vykoná Fond kontrolu športovcov podľa zoznamov manuálne, s vylúčením duplicitných zápisov športovcov (jeden športovec môže byť do počtu športovcov klubu započítaný iba jeden raz).

Najčastejšie otázky a odpovede k Výzve (posledná aktualizácia 26.3.2021).

Vzor prílohy č.6 : Čestné vyhlásenie o účasti športovcov a/alebo športových družstiev žiadateľa v oficiálnych súťažiach STZ v roku 2020

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk  (Tento email je dostupný aj pre prípadné otázky k Výzve).

 

Vložené: 05. 03. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podnikanie športových odborníkov

Prinášame Vám prezentáciu zo seminára rozhodcov zo dňa 16.11.2021 s témou podnikanie športových odborníkov.

 
news img

Fond na podporu športu vyhlásil druhú výzvu na športovú infraštruktúru

Správna rada FnPŠ schválila druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 20 miliónov eur. 

 
news img

Usmernenie pre kluby k vyúčtovaniu pomoci od FnPŠ

Fond na podporu športu zverejnil Usmernenie pre vyúčtovanie finančného príspevku z už uzatvorenej Osobitnej Výzvy č. 2021/002 (pre amatérske športové kluby a organizácie).

 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.