• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Navýšenie príspevku tenisovým klubom za kvantitu na rok 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Navýšenie príspevku tenisovým klubom za kvantitu na rok 2020

 

COVID19 pomoc pre tenisové kluby.

Na základe navýšenia finančných príspevkov pre STZ od MŠVVaŠ na rok 2020 pristúpil aj Slovenský tenisový zväz k navýšeniu finančných príspevkov za kvantitu pre tenisové kluby na rok 2020. Pre kluby bude dodatočne rozdelených 15% z tohto navýšenia, t.j. v úhrne suma 49.657€, čo predstavuje navýšenie príspevku o 8,25% (o 16,70€ na 1 športovca). Pôvodný príspevok za kvalitu na rok 2020 sa nemení.

STZ pristúpil k navýšeniu napriek tomu, že po novele zákona o športe neplatia počas krízovej situácie % limity rozdelenia príspevku uznanému športu a takéto zvýšenie príspevkov klubom nie je zo zákona povinné. Považujeme to ale za opatrenie na pomoc klubom v rámci existujúcich obmedzení pre ochorenie COVID19.

Nové rozdelenie finančných príspevkov je uvedené tu.

Pre navýšenie finančných príspevkov STZ nebude zasielať klubom dodatky k zmluve, na základe ustanovení článku V., bodov 3) až  5)  Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2020  zmenu výšky finančného príspevku pre klub a úpravu podmienok Zmluvy počas platnosti zmluvy zverejní STZ na svojej web stránke a oznámi klubu emailom. Zmena je účinná dňom zverejnenia oznámenia na webe STZ (30.10.2020). 

Zároveň sa upravujú nasledovné podmienky, uvedené v Zmluve  a Usmernení :

  1. Navýšenie príspevku na sezónu 2020 STZ nezasiela klubom zálohovo vopred, ale až po obdržaní vyúčtovania.
  2. Pre všetky  finančné prostriedky sa predlžuje lehota použitia príspevku do 31.12.2020.
  3. Lehota na  vyúčtovanie prostriedkov sa predlžuje do 31.1.2021. Ak klub nezašle na STZ najneskôr do 31.1.2021 kompletné vyúčtovanie s dokladmi, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho neúplne vyúčtovanú časť zaniká. Sumu navýšenia je potrebné vyúčtovať naraz vo vyúčtovaní za posledné zmluvné obdobie. Ak už bolo vyúčtovanie za posledné zmluvné obdobie skôr zaslané, neopravujte ho, ale zašlite nové vyúčtovanie na sumu navýšenia príspevku. Kluby, ktoré doteraz vyúčtovali za rok 2020 sumu, ktorá pokrýva celkovú výšku zmluvy vrátane navýšenia, samostatné vyúčtovania navýšenia už nezasielajú. 
  4. Vo vyúčtovaní je možné uviesť len doklady, vecne a časovo súvisiace s obdobím 11/2019-12/2020, uhradené v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
  5. Kluby, ktoré doteraz z akýchkoľvek dôvodov Zmluvu na rok 2020 so STZ neuzavreli, ju môžu zaslať STZ najneskôr v termíne do 31.12.2020 a STZ ju bude akceptovať.

Bližšie informácie o splatnosti finančného príspevku, samostatnom bankovom  účte, vyúčtovaní finančných prostriedkov,  použití príspevku, oprávnených a neoprávnených výdavkoch nájdete v Usmernení STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2019-10/2020. 

Upozorňujeme, že STZ nemôže zaslať finančný príspevok tým tenisovým klubom, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami a zároveň nemajú zapísaného štatutára klubu v registri mimovládnych neziskových organizácií.

 

Kontakt :             zmluvné podmienky :   Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk, 0903 714 918
                           vyúčtovanie :                Zuzana Szabóová, zuzana.szaboova@stz.sk

 

Vložené: 30. 10. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022.

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.

 
news img

Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

Zverejňujeme konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019 a k 30.9.2020, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2021. Zoznam bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020.