• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

 

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022: podpora jednotlivcov 2022

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022 bolo možné pripomienkovať do 2.11.2021.

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2022 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 - 2021. Kritériá sú uvedené v predpise : Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže od tenisovej sezóny 2022, ktorý schválil VV STZ dňa 24.9.2021.

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2021 (u najstarších 2 ročníkov bol najskôr použitý rebríček ATP a WTA). Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €


Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude mať na obdobie od 1.11.2021 do 31.10.2022  nárok na podporu 109 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 328.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2022.

Zmluvy o finančnom príspevku spolu s inštrukciami budú zasielané športovcom dňa 8.12.2021 a to emailom na adresu športovca uvedenú v systéme etenis.sk. V prípade, že ste v uvedenom termíne zmluvu neobdržali, kontaktujte nás na ivan.greguska@stz.sk.

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2021 – 01/2022  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2022). Za obdobie 11/2021-01/2022 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2022. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán budú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy (usmernenie na rok 2022 bude aktualizované až v mesiaci január 2022.) 

Skupina 19 ročných (r.2002) a 20 ročných (r.2001) športovcov použije a vyúčtuje finančný príspevok výhradne na náklady spojené s priamou účasťou na medzinárodných tenisových turnajoch, na ktorých štartovali.

Kontakt : 
Ing. Ivan Greguška, 0903/714918, ivan.greguska@stz.sk, uzatvorenie a podmienky zmluvy
Ing. Ondrej Cibulaš, 02/33104807, ondrej.cibulas@stz.sk, platby a vyúčtovania finančných príspevkov

 

Vložené: 08. 12. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.