• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

 

Zverejňujeme predbežné konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2023: prehľad hráčov 2023.

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2023 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 – 2022, len s rozšírením podpory aj na 11 ročných.  Kritériá sú uvedené v tomto predpise, ktorý schválil VV STZ dňa 21.9.2022 : Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže od tenisovej sezóny 2023.

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2022 (u najstarších 2 ročníkov bol najskôr použitý rebríček ATP a WTA). Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

11 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 € 
12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €


Maximálny možný počet podporených hráčov je 168 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 496.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude mať na obdobie od 1.11.2022 do 31.10.2023  nárok na podporu 134 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 389.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2023.

V prípade, že máte pripomienky k zverejnenému výpočtu podpory, zašlite nám ich prosím najneskôr do 2.11.2022 výlučne emailom na adresu : ivan.greguska@stz.sk.

STZ po vyhodnotení pripomienok zverejní záväzný zoznam na sezónu 2023.

Zmluvy o finančnom príspevku budú zasielané športovcom koncom mesiaca november 2022 a to emailom na adresu športovca uvedenú v systéme etenis.sk. Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2022 – 01/2023  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2023). Za obdobie 11/2022-01/2023 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2023. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán budú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy (usmernenie na rok 2023 bude aktualizované až v mesiaci január 2023.) Skupina 19 ročných (r.2003) a 20 ročných (r.2002) športovcov použije a vyúčtuje finančný príspevok výhradne na náklady spojené s priamou účasťou na medzinárodných tenisových turnajoch, na ktorých štartovali.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 18. 10. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.