• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

 

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2018 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcej sezóne 2017. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : Kritériá na zaradenie športovcov do systému vrcholového tenisu a talentovanej mládeže

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2017. Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €

Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude na obdobie od 1.11.2017 do 31.10.2018 podporených 106 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 317.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2018.

Príklad: Ak hráč narodený v r. 2002 predbehne hráčov narodených v r.1999 v ich ročníkovom rebríčku 1999, patrí mu ocenenie podľa rebríčka 1999, ak skončil medzi prvými ôsmimi v tomto rebríčku. Hráči narodení v r.1999, umiestnení v takomto upravenom rebríčku na 9.tom a ďalších miestach už nemajú nárok na finančný  príspevok, keďže ich predbehli mladší hráči.

- Prehľad hráčov spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2018

              V termíne do 16.11.2017 obdržia hráči, ktorí spĺňajú nárok na finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy o finančnom príspevku pre športovca, ktorej vzor schválil VVSTZ a je ako príloha predpisu Kritériá na zaradenie športovcov do systému vrcholového tenisu a talentovanej mládeže. Pokiaľ ste z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy do 16.11.2017 nedostali, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk.

Z dôvodu pripravovanej Vyhlášky k oprávneným nákladom použitia príspevku uznanému športu zo strany Ministerstva školstva a dodatočného upresnenia potreby zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov pri refundácii výdavkov, budú Zmluvy o finančnom príspevku zasielané hráčom až v mesiacoch 12/2017 - 01/2018 po upresnení znenia Vyhlášky. Konečný termín zaslania zmlúv bude zverejnený v tomto článku. (Upravené 14.11.2017).

              Pre uzatvorenie Zmluvy je športovec povinný :

  1. mať platnú individuálnu registráciu,
  2. mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov (na ňom môžu byť len prostriedky zo STZ a iných verejných zdrojov – štátny rozpočet, mestá, obce, VÚC. Pozor, nejde o účet, na ktorý sú zasielané sponzorské príspevky). Pre úsporu finančných prostriedkov odporúčame zriadiť účet v banke, ktorá vedie bežné účty bez poplatkov a má prístup na účet cez internetbanking (napr. Fiobanka, Mbank).
  3. doplniť do návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetci hráči majú rovnaké zmluvné podmienky),
  4. zmluvu 2x vytlačiť, podpísať (u športovcov, ktorí nedosiahli vek 18 rokov Zmluvu podpisuje aj ich zákonný zástupca – rodič) a poslať poštou do 30.11.2017 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu športovca.

              V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, môže byť individuálny finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so zachovaním účelu použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti športovca na tenisových turnajoch. Takýto písomný súhlas bude vyjadrený podpisom dodatku k Zmluve. V tomto prípade je nutné Zmluvu aj Dodatok vytlačiť 3x a zaslať STZ s podpismi hráča aj klubu. Klub preberá priamo všetky práva a povinnosti športovca podľa Čl. VI. Zmluvy (osobitný bankový účet klubu, príjem, použitie a vyúčtovanie finančného príspevku) a športovec už nemá v tomto prípade povinnosť mať zriadený osobitný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov.

              Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2017 – 01/2018  zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2018). Za obdobie 11/2017-01/2018 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2018. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k zmluvám, vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov sú uvedené v najčastejších otázkach a odpovediach.

              Finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie športovej prípravy a tréningovej činnosti športovca a na účasť na tenisových turnajoch na obdobie 1.11.2017 – 31.10.2018, t.j. napr. na: poplatky za hranie na kurtoch, odmeny trénera, nákup rakiet, lôpt, výpletov, športového oblečenia a obuvi, iného športového materiálu, masáže a regeneráciu, výživové doplnky, pitný režim, vklady na turnaje, cestovné a ubytovanie na turnaje a sústredenia a pod.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 14. 11. 2017       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora TK – konečné rozdelenie fin. prostriedkov na sezónu 2018

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2018.

 
news img

Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

 
news img

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2018

Prinášame aktuálny Výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017.

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2018.  Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Financovanie TK na obdobie 01-10/2017 a tenisovú sezónu 2018

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 schválil s okamžitou účinnosťou, na základe prerokovania pripomienok k predbežnému rozdeleniu finančných prostriedkov, Dodatok k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK.  
VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 upravil Zásady výpočtu príspevku pre tenisové kluby na obdobie 01-10/2017 a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2018. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2016 

- za obdobie rokov 2004 - 2016

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2016   

- za obdobie rokov 2000 - 2016