• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

 

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2018 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcej sezóne 2017. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : Kritériá na zaradenie športovcov do systému vrcholového tenisu a talentovanej mládeže

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2017. Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €

Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude na obdobie od 1.11.2017 do 31.10.2018 podporených 106 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 317.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2018.

Príklad: Ak hráč narodený v r. 2002 predbehne hráčov narodených v r.1999 v ich ročníkovom rebríčku 1999, patrí mu ocenenie podľa rebríčka 1999, ak skončil medzi prvými ôsmimi v tomto rebríčku. Hráči narodení v r.1999, umiestnení v takomto upravenom rebríčku na 9.tom a ďalších miestach už nemajú nárok na finančný  príspevok, keďže ich predbehli mladší hráči.

- Prehľad hráčov spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2018

Z dôvodu pripravovanej Vyhlášky k oprávneným nákladom použitia príspevku uznanému športu zo strany Ministerstva školstva a dodatočného upresnenia potreby zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov pri refundácii výdavkov, budú Zmluvy o finančnom príspevku zasielané hráčom až v mesiacoch 12/2017 - 01/2018 po upresnení znenia Vyhlášky. (Upravené 14.11.2017) Konečný termín zaslania zmlúv je 1. 2. 2018 (Upravené 31.1.2018).

              Pre uzatvorenie Zmluvy je športovec povinný :

  1. mať platnú individuálnu registráciu,
  2. mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov (na ňom môžu byť len prostriedky zo STZ a iných verejných zdrojov – štátny rozpočet, mestá, obce, VÚC. Pozor, nejde o účet, na ktorý sú zasielané sponzorské príspevky). Pre úsporu finančných prostriedkov odporúčame zriadiť účet v banke, ktorá vedie bežné účty bez poplatkov a má prístup na účet cez internetbanking (napr. Fiobanka, Mbank)
    V zmysle nového usmernenia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) na rok 2018 samostatný bankový účet  nie je potrebný pri refundácii finančných prostriedkov zo strany STZ športovcovi/klubu (ak športovec/klub uhradí z vlastných finančných prostriedkov výdavky, ktoré uvedie vo vyúčtovaní, pričom na ne nedostal vopred zálohu od STZ). STZ zašle peniaze športovcovi na bežný účet. (upravené 31.1.2018).    
  3. doplniť do návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetci hráči majú rovnaké zmluvné podmienky),
  4. zmluvu 2x vytlačiť, podpísať (u športovcov, ktorí nedosiahli vek 18 rokov Zmluvu podpisuje aj ich zákonný zástupca – rodič) a poslať poštou do 30.11.2017 28. 2. 2018  na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu športovca.

              V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, môže byť individuálny finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so zachovaním účelu použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti športovca na tenisových turnajoch. Takýto písomný súhlas bude vyjadrený podpisom dodatku k Zmluve. V tomto prípade je nutné Zmluvu aj Dodatok vytlačiť 3x a zaslať STZ s podpismi hráča aj klubu. Klub preberá priamo všetky práva a povinnosti športovca podľa Čl. VI. Zmluvy (osobitný bankový účet klubu, príjem, použitie a vyúčtovanie finančného príspevku) a športovec už nemá v tomto prípade povinnosť mať zriadený osobitný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov.

              Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2017 – 01/2018  zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2018). Za obdobie 11/2017-01/2018 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2018. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení STZ pre športovcov k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2017-10/2018 v zmysle Zmluvy o finančnom príspevku pre talentovaného športovca , ktoré je prílohou č.2 Zmluvy. (upravené 31.1.2018).

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 31. 01. 2018       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- konečné rozdelenie

Konečný prehľad hráčov zaradených do systému podpory talentovanej mládeže na sezónu 2020 s nárokom na finančný príspevok : prehľad hráčov 2020

 
news img

Predbežný zoznam aktívnych športovcov na pripomienkovanie

Z dôvodu kontroly údajov zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019. Zoznam je možné pripomienkovať do 18.10.2019.