• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora klubov a hráčov na rok 2021 – výhodnejšie kritériá pre kluby

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora klubov a hráčov na rok 2021 – výhodnejšie kritériá pre kluby

 

VV STZ na svojom zasadnutí 25.9.2020 schválil kritériá podpory klubov a hráčov na sezónu 2021. Ich princíp zostáva rovnaký ako v minulých rokoch, vzhľadom na obmedzenú sezónu 2020 je ale výber zdrojových údajov pre výpočet výhodnejší pre kluby.

  1. Finančný príspevok tenisovým klubom.

Výpočet výšky finančného príspevku tenisovým klubom na rok 2020 je v zmysle predpisu č. 2020/VV0925/008 Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2021.

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na 2 časti, z ktorých je vypočítaná výška príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými sumami pre rok 2021 :
Kvantitatívne kritériá - kvantita jednotlivcov : 15% z príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2021.
Kvalitatívne kritériá - kvalita jednotlivcov : 100.000€ a kvalita družstiev : 100.000€.              

                1. Kvantita jednotlivcov.

Nárok na finančný príspevok v časti 1. Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2015 Z.z.). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.

podiel z PUŠ2021 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021 zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ, rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe priaznivejšej hodnoty pre klub  z nasledovných 2 ukazovateľov :
A. pôvodný počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2019  (ku dňu 30.9.2019) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, upravený o športovcov, ktorí si po 31.10.2019 neobnovili registráciu alebo prestúpili do iného klubu (t.j. započítaní sú len tí športovci, ktorí ostali v r.2020 členmi pôvodného klubu a majú platnú registráciu).
B. nový počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2020  (ku dňu 30.9.2020) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ
Predbežný zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2020 bude s lehotou na pripomienkovanie zverejnený v mesiaci október 2020.

               2. Kvalita jednotlivcov a družstiev.

Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.

Zdrojové údaje na rok 2021 - priaznivejšia hodnota pre klub : A. skutočný počet hráčov k 30.9.2020, alebo B. skutočný počet hráčov k 30.9.2019

  1. minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).

Zdrojové údaje na rok 2021 - priaznivejšia hodnota pre klub : A. prihlásený počet družstiev v sezóne 2020, alebo B. skutočný počet družstiev v sezóne 2019

Klubu stačí splniť každú z podmienok minimálnych kritérií buď v r.2019 alebo v r.2020.

Zdrojové údaje pre výpočet výšky príspevku za kvalitu jednotlivcov a družstiev :

Jednotlivci : celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2020.
Družstvá : výsledky celoslovenských súťaží družstiev (mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci) v sezóne 2019 (v sezóne 2020 sa súťaže nehrali) a výsledky celoslovenských súťaží družstiev mužov a žien v sezóne 2020.

Predbežný výpočet príspevkov za kvalitu bude s lehotou na pripomienkovanie zverejnený v mesiaci október 2020.

 

  1. Finančný príspevok jednotlivcom.

Výpočet výšky finančného príspevku jednotlivcom na rok 2020 je v zmysle predpisu č. 2020/VV0925/009 Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže od tenisovej sezóny 2021. Kritériá zostávajú bez zmeny, pre výpočet sa použije rebríčkové postavenie k 30.9.2020.

Do systému talentovanej mládeže budú zaradení všetci športovci, ktorí spĺňajú kritériá finančnej podpory. Finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších športovcov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2020.

        Počty podporovaných športovcov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           2.000€
13 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           2.000€
14 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           2.000€
15 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           3.000€
16 roční                                 8 chlapcov        a                8 dievčat            á           3.000€
17 roční                                 8 chlapcov        a                8 dievčat            á           4.000€
18 roční                                 8 chlapcov        a                8 dievčat            á           4.000€
19 roční                                 5 chlapcov        a                5 dievčat            á           5.000€
20 roční                                 5 chlapcov        a                5 dievčat            á           5.000€

                Maximálny počet podporených športovcov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000€. Veľa športovcov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u športovca berie najlepšie umiestnenie v najvyššej vekovej kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených športovcov sa už potom neposúva na športovcov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte športovcov je predpoklad podpory cca 100 športovcov pri celkovom objeme finančných príspevkov cca 300.000€ ročne. Ak sú v ročníkovom rebríčku zaradení aj mladší športovci s nižším rokom narodenia, poradie zaradených športovcov sa už neposúva na nižšie priečky. Počty športovcov uvedené v tabuľke sú uvedené ako maximálne, reálne bude zaradených menej športovcov (z dôvodu opakovanej účasti športovcov vo viacerých ročníkových rebríčkoch).

                Predbežný výpočet príspevkov jednotlivcom bude s lehotou na pripomienkovanie zverejnený v mesiaci október 2020.

                Spracoval : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ

 

Vložené: 29. 09. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022.

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.

 
news img

Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

Zverejňujeme konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019 a k 30.9.2020, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2021. Zoznam bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020.