• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

 
news img

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu svojím hlasovaním per rollam ku dňu 16. 1. 2022 rozhodol, že vypočítané príspevky tenisovým klubom na rok 2022 budú mimoriadne navýšené o 25 %. Slovenský tenisový zväz tak celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €.

Dôvodom tohto rozhodnutia je pomoc klubom v ich aktuálnej ťažkej finančnej situácii, spôsobenej najmä:
1)    neúmerným rastom cien za energie (elektrina a plyn), čo značne sťažuje prevádzku klubov a ich cash flow v aktuálnom období,
2)    doterajšími obmedzeniami prevádzky a súvisiacim výpadkom príjmov z dôvodu nariadení vlády a vyhlášok UVZSR pre ochorenie COVID-19,
3)    neexistenciou iných aktuálnych podporných opatrení v športovej oblasti. Výzva Fondu na podporu športu (FnPŠ) pre amatérske kluby sa týkala len obdobia  03-12/2020. Na roky 2021 a 2022 nie je pre nedostatok zdrojov pripravovaná iná podobná Výzva. Avizovaná podpora prevádzkovateľom športovej infraštruktúry zo zdrojov FnPŠ mešká kvôli neschváleným podmienkam štátnej pomoci, najskôr je ju možné očakávať až v 2. štvrťroku 2022 a bude sa týkať len prevádzkovateľov hál.

Konečný výpočet rozdelenia príspevkov klubom na rok 2022 

Na základe schváleného financovania klubov v zmysle predpisu č. 2021/VV0924/016  mala byť na rok 2022 pôvodne rozdelená suma vo výške 868.306 € pre 171 klubov. Navýšenie bude vo forme mimoriadneho príspevku vyplatené klubom (so samostatným bankovým účtom) po podpise zmluvy už pri vyplatenej zálohe za 1.štvrťrok 2022 (k 31. 1. 2022). Tieto kluby teda dostanú prvú zálohu v dvojnásobnej výške (2/5 z celkového ročného príspevku po navýšení). Uvedené navýšenie pomoci pre kluby znamená dodatočný náklad pre STZ vo výške 217.076,50 €. STZ celkovo v r. 2022 vyplatí klubom až 24,6 % z príspevku uznanému športu na rok 2022, pričom v zmysle ustanovení Zákona o športe je STZ povinný prerozdeliť klubom len 15 %.

STZ bude postupne zasielať zmluvy klubom v období 20. - 26. 1. 2022. Bližšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov,  oprávneným a neoprávneným výdavkom a osobitnom postupe zasielania finančných prostriedkov pre kluby s príspevkom do 3000€, ktoré nemajú samostatný bankový účet, sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. Na rok 2022 platí aktualizovaný vzor vyúčtovania. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán budú uvedené v Zmluve.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 17. 01. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.