• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

 
news img

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu svojím hlasovaním per rollam ku dňu 16. 1. 2022 rozhodol, že vypočítané príspevky tenisovým klubom na rok 2022 budú mimoriadne navýšené o 25 %. Slovenský tenisový zväz tak celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €.

Dôvodom tohto rozhodnutia je pomoc klubom v ich aktuálnej ťažkej finančnej situácii, spôsobenej najmä:
1)    neúmerným rastom cien za energie (elektrina a plyn), čo značne sťažuje prevádzku klubov a ich cash flow v aktuálnom období,
2)    doterajšími obmedzeniami prevádzky a súvisiacim výpadkom príjmov z dôvodu nariadení vlády a vyhlášok UVZSR pre ochorenie COVID-19,
3)    neexistenciou iných aktuálnych podporných opatrení v športovej oblasti. Výzva Fondu na podporu športu (FnPŠ) pre amatérske kluby sa týkala len obdobia  03-12/2020. Na roky 2021 a 2022 nie je pre nedostatok zdrojov pripravovaná iná podobná Výzva. Avizovaná podpora prevádzkovateľom športovej infraštruktúry zo zdrojov FnPŠ mešká kvôli neschváleným podmienkam štátnej pomoci, najskôr je ju možné očakávať až v 2. štvrťroku 2022 a bude sa týkať len prevádzkovateľov hál.

Konečný výpočet rozdelenia príspevkov klubom na rok 2022 

Na základe schváleného financovania klubov v zmysle predpisu č. 2021/VV0924/016  mala byť na rok 2022 pôvodne rozdelená suma vo výške 868.306 € pre 171 klubov. Navýšenie bude vo forme mimoriadneho príspevku vyplatené klubom (so samostatným bankovým účtom) po podpise zmluvy už pri vyplatenej zálohe za 1.štvrťrok 2022 (k 31. 1. 2022). Tieto kluby teda dostanú prvú zálohu v dvojnásobnej výške (2/5 z celkového ročného príspevku po navýšení). Uvedené navýšenie pomoci pre kluby znamená dodatočný náklad pre STZ vo výške 217.076,50 €. STZ celkovo v r. 2022 vyplatí klubom až 24,6 % z príspevku uznanému športu na rok 2022, pričom v zmysle ustanovení Zákona o športe je STZ povinný prerozdeliť klubom len 15 %.

STZ bude postupne zasielať zmluvy klubom v období 20. - 26. 1. 2022. Bližšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov,  oprávneným a neoprávneným výdavkom a osobitnom postupe zasielania finančných prostriedkov pre kluby s príspevkom do 3000€, ktoré nemajú samostatný bankový účet, sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. Na rok 2022 platí aktualizovaný vzor vyúčtovania. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán budú uvedené v Zmluve.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 17. 01. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2021      

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

STZ na základe nového Usmernenia Ministerstva školstva k oprávneným výdavkom z 8.3.2022 v zmysle určených podmienok aktualizoval v bode 6) aj Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2022) pre tenisové kluby. Zmena  sa týka len oprávnených výdavkov v prípade konfliktu záujmov.

 
news img

Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

Súčasný systém podpory tenisových klubov platí už šiesty rok. Celková výška podpory od Slovenského tenisového zväzu pre kluby za toto obdobie vzrástla takmer 6-násobne. O pravidlách a systéme podpory klubov sme sa rozprávali s pánom Ing. Ivanom Greguškom, projektovým manažérom STZ.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2022

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2022 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022: podpora jednotlivcov 2022