• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

 

Zverejňujeme konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019 a k 30.9.2020, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2021. Zoznam bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020.

Konečný zoznam športovcov k 30.9.2019 (A)

Konečný zoznam športovcov k 30.9.2020 (B)

Konečný sumár počtu športovcov a predbežný výpočet príspevku za kvantitu na rok 2021

VV STZ na svojom zasadnutí 25.9.2020 a 30.10.2020 schválil kritériá podpory klubov na sezónu 2021. Ich princíp zostáva rovnaký ako v minulých rokoch, vzhľadom na obmedzenú sezónu 2020 je ale výber zdrojových údajov pre výpočet výhodnejší pre kluby.

               Nárok na finančný príspevok v časti Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2015 Z.z.). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.

podiel z PUŠ2021 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021 zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ, rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe priaznivejšej hodnoty pre klub z nasledovných 2 ukazovateľov:
     A. pôvodný počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2019  (ku dňu 30.9.2019) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, upravený o športovcov, ktorí si po 31.10.2019 neobnovili registráciu alebo prestúpili do iného klubu (t.j. započítaní sú len tí športovci, ktorí ostali v r.2020 členmi pôvodného klubu a majú platnú registráciu)
     B. nový počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2020  (ku dňu 30.9.2020) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ
 

Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2019 (A)

Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2020 (B)

Sumár počtu športovcov a predbežný výpočet príspevku za kvantitu na rok 2021

Za aktívneho športovca sa považuje športovec do 23rokov, ktorý sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu zúčastnil aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ. Za účasť na súťaži je považovaný štart :

     1) v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých zápasov.

     2) v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

Na základe konečného počtu aktívnych športovcov bude tenisovým klubom v sezóne 2021 vyplácaný príspevok za kvantitu v zmysle aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ. Nárok na príspevok bude mať každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2021 už od počtu jedného aktívneho športovca. Výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2021 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Predbežná očakávaná výška príspevku na 1 športovca na rok 2021 je vo výške 229,74€).

Za účelom kontroly zo strany klubov bolo možné údaje o počte aktívnych športovcov pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 16.11.2020. Po tomto termíne budú zverejnené konečné zoznamy.

 

Vložené: 02. 11. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2020  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.