• PEUGEOT
 • COOP JEDNOTA
 • J&T BANKA
 • JANDL

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

 

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

Rada STZ na svojom zasadnutí dňa 19.6.2021 schválila aj kritériá podpory na rok 2022 pre kluby a jednotlivcov.

 

 1. Individuálna príprava športovcov – finančný príspevok jednotlivcom.

        Pre rok 2022 sa nemenia základné princípy zaraďovania hráčov do systému talentovanej mládeže a ich podpory, ďalšia aktualizácia predpisu na rok 2022 bude predmetom rokovania VV STZ v mesiaci september 2021. Výpočet výšky finančného príspevku jednotlivcom na rok 2021 je v zmysle predpisu č. 2020/VV0925/009 : Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže od tenisovej sezóny 2021, ktorý schválil VV STZ dňa 25.9.2020  a obsahuje kritériá  rozdelenia príspevku.

                Finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku.

                Počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           2000€
13 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           2000€
14 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           2000€
15 roční                               10 chlapcov        a              10 dievčat            á           3000€
16 roční                                 8 chlapcov        a                8 dievčat            á           3000€
17 roční                                 8 chlapcov        a                8 dievčat            á           4000€
18 roční                                 8 chlapcov        a                8 dievčat            á           4000€
19 roční                                 5 chlapcov        a                5 dievčat            á           5000€
20 roční                                 5 chlapcov        a                5 dievčat            á           5000€

                Maximálny počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000€. Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bol predpoklad podpory cca 100 hráčov pri celkovom objeme finančných príspevkov cca 300.000€ ročne.

 

 1. Finančný príspevok tenisovým klubom.

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na 2 časti, z ktorých je vypočítaná výška príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými sumami pre rok 2022 :

Kvantitatívne kritériá :

 1. kvantita jednotlivcov :   15% z príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2022

Kvalitatívne kritériá :

 1. kvalita jednotlivcov :                     100.000€
 1. kvalita družstiev :
  a. základná časť :                            100.000€
  b. dodatočný fin.príspevok pre kluby za družstvá umiestnené na 4. až 6. mieste regionálnych majstrovstiev Slovenska v kategóriách mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, dorastenci a dorastenky :               10.800 €
  c. dodatočný finančný príspevok pre kluby za postup do celoslovenského kola súťaže Detský DC a FC do 10 rokov (24 družstiev) : 4.800 €

              

               1. Kvantita jednotlivcov.

               Nárok na finančný príspevok v časti 1. Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2017 Z.z. v znení  účinnom po 1.1.2018). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.

                podiel z PUŠ2022 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2022 zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ , rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe priaznivejšej hodnoty pre klub  z nasledovných 3 ukazovateľov :

 1. počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2019  (ku dňu 30.9.2019) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, znížený o športovcov, ktorí po 30.9.2019 prestúpili do iného klubu a o športovcov, ktorí si neobnovili individuálnu registráciu
 2. počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2020  (ku dňu 30.9.2020) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, znížený o športovcov, ktorí po 30.9.2020 prestúpili do iného klubu a o športovcov, ktorí si neobnovili individuálnu registráciu.
 3. nový počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2021  (ku dňu 30.9.2021) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.

                Za účasť na súťaži je považovaný štart :

 1. v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji  zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých kôl.
 2. v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

 

2. Kvalita jednotlivcov a družstiev.

Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

 1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.

Zdrojové údaje na rok 2022 :     skutočný počet hráčov k 30.9.2021

 1. minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).

Zdrojové údaje na rok 2022 :     skutočný počet družstiev v sezóne 2021

Podrobnejšie aktuálne kritériá rozdelenia výpočtu príspevku klubom sú uvedené v ustanoveniach predpisu 2020/VV0925/008, aktualizácia predpisu na rok 2022 bude predmetom rokovania VV STZ v mesiaci september 2021.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 21. 06. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2021      

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

STZ na základe nového Usmernenia Ministerstva školstva k oprávneným výdavkom z 8.3.2022 v zmysle určených podmienok aktualizoval v bode 6) aj Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2022) pre tenisové kluby. Zmena  sa týka len oprávnených výdavkov v prípade konfliktu záujmov.

 
news img

Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

Súčasný systém podpory tenisových klubov platí už šiesty rok. Celková výška podpory od Slovenského tenisového zväzu pre kluby za toto obdobie vzrástla takmer 6-násobne. O pravidlách a systéme podpory klubov sme sa rozprávali s pánom Ing. Ivanom Greguškom, projektovým manažérom STZ.

 
news img

Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu svojím hlasovaním per rollam ku dňu 16. 1. 2022 rozhodol, že vypočítané príspevky tenisovým klubom na rok 2022 budú mimoriadne navýšené o 25 %. Slovenský tenisový zväz tak celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2022

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2022 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022: podpora jednotlivcov 2022