• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

 

STZ na základe nového Usmernenia Ministerstva školstva k oprávneným výdavkom z 8.3.2022 v zmysle určených podmienok aktualizoval v bode 6) aj Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2022) pre tenisové kluby. Zmena  sa týka len oprávnených výdavkov v prípade konfliktu záujmov.

Usmernenie tvorí Prílohu č.1. Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2022.

  1. Neoprávneným výdavkom je aj prevod finančných prostriedkov z bankového účtu klubu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa tovarov alebo služieb ak člen štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu právnickej osoby – dodávateľa tovarov a služieb, je členom štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu klubu.

Výnimka z tejto úpravy sa týka dcérskej spoločnosti vlastnenej klubom : Oprávnený výdavok je prevod finančných prostriedkov na účet dodávateľa tovarov alebo služieb v bode a), ktorý je dcérskou spoločnosťou klubu a v ktorom má klub 100% majetkovú účasť (alebo je v nej spoločníkom spoločne so štátom, obcou, VÚC) a dodávateľ je Priamy realizátor, a súčasne ak výdavky na obstaranie tovarov alebo služieb boli v obvyklej cene na trhu, ako aj za cenu na trhu, za ktorú dodávateľ tovaru a služieb obvykle poskytuje obdobné plnenia v bežnom obchodnom styku s inými osobami. Ak takých informácií niet, je potrebné zohľadniť najpravdepodobnejšiu cenu výdavkov na obstaranie tovarov alebo služieb ku dňu plnenia v danom mieste a čase, ktorú by bolo možné dosiahnuť na  trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, pri konaní s primeranou opatrnosťou, zohľadnení všetkých dostupných informácií a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 

 

  1. Neoprávneným výdavkom je aj prevod finančných prostriedkov z bankového účtu klubu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa tovarov alebo služieb ak fyzická osoba – dodávateľ tovarov a služieb, ktorý je osobou podnikajúcou na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov alebo osobitných zákonov v oblasti podnikania, je členom štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu klubu.

Výnimka z tej úpravy sa týka osoby podnikajúcej na základe Zákona o športe : oprávnený výdavok je výkon činnosti športového odborníka (napr. masér, tréner, rozhodca), ktorý vykonáva svoju činnosť ako podnikanie podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o športe č. 440/2015 Z.z. V prípade dodávania služby – „činnosť športového odborníka (masérske, trénerské, rozhodcovské služby)“ športovému klubu, môže byť táto osoba členom štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu športového klubu, a nebude sa to považovať za konflikt záujmov podľa zmluvy. Oprávnenie osoby na podnikanie musí byť zapísané v Informačnom systéme športu.

 

Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk , tel.: 0903 / 714 918

 

Vložené: 18. 03. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2023     

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet výšky príspevkov pre kluby na sezónu 2024. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo po navýšení k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 230,23€ na 1 aktívneho športovca.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa úhrady príspevkov, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov, oprávnených a neoprávnených výdavkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2024 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2024 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2024. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien v porovnaní so sezónami 2018 až 2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOM na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2024: prehľad hráčov 2024.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov bolo dňa 19.10.2023 zverejnené tu : prehľad hráčov 2024.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2023, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2024.