• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2022- predbežné zverejnenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2022- predbežné zverejnenie

 

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019, k 30.9.2020 a k 30.9.2021, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2022

VV STZ na svojom zasadnutí 24.9.2021 schválil kritériá podpory klubov na sezónu 2022. Ich princíp zostáva rovnaký ako v minulých rokoch, vzhľadom na obmedzené sezóny 2020 a 2021 je ale výber zdrojových údajov pre výpočet výhodnejší pre kluby.

               Nárok na finančný príspevok v časti Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2015 Z.z.). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.

podiel z PUŠ2021 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2022 zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ, rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe priaznivejšej hodnoty pre klub z nasledovných 3 ukazovateľov:

A) pôvodný počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2019 (ku dňu 30.9.2019) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, znížený o športovcov, ktorí po 30.9.2019 prestúpili do iného klubu a o športovcov, ktorí si neobnovili individuálnu registráciu,
B) pôvodný počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2020 (ku dňu 30.9.2020) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, znížený o športovcov, ktorí po 30.9.2020 prestúpili do iného klubu a o športovcov, ktorí si neobnovili individuálnu registráciu,
C) nový počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2021 (ku dňu 30.9.2021) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.

        Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2019 (A)

        Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2020 (B)

        Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2021 (C)

        Sumár počtu športovcov a predbežný výpočet príspevku za kvantitu na rok 2022

Za aktívneho športovca sa považuje športovec do 23rokov, ktorý sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu zúčastnil aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ. Za účasť na súťaži je považovaný štart :
     1) v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých zápasov.
     2) v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

Na základe konečného počtu aktívnych športovcov bude tenisovým klubom v sezóne 2022 vyplácaný príspevok za kvantitu v zmysle platného znenia Zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ. Nárok na príspevok bude mať každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2022 už od počtu jedného aktívneho športovca. Konečná výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2022 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Predbežná očakávaná výška príspevku na klub na 1 športovca na rok 2022 je vo výške 239,11€).

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o počte aktívnych športovcov pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 2.11.2021. Po vyhodnotení pripomienok budú zverejnené konečné zoznamy.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 18. 10. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2021      

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

STZ na základe nového Usmernenia Ministerstva školstva k oprávneným výdavkom z 8.3.2022 v zmysle určených podmienok aktualizoval v bode 6) aj Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2022) pre tenisové kluby. Zmena  sa týka len oprávnených výdavkov v prípade konfliktu záujmov.

 
news img

Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

Súčasný systém podpory tenisových klubov platí už šiesty rok. Celková výška podpory od Slovenského tenisového zväzu pre kluby za toto obdobie vzrástla takmer 6-násobne. O pravidlách a systéme podpory klubov sme sa rozprávali s pánom Ing. Ivanom Greguškom, projektovým manažérom STZ.

 
news img

Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu svojím hlasovaním per rollam ku dňu 16. 1. 2022 rozhodol, že vypočítané príspevky tenisovým klubom na rok 2022 budú mimoriadne navýšené o 25 %. Slovenský tenisový zväz tak celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2022

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2022 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022: podpora jednotlivcov 2022