• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

 

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2023, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2024.

VV STZ na svojom zasadnutí 20.9.2023 schválil kritériá podpory klubov na sezónu 2024. Ich princíp zostáva rovnaký ako v minulých rokoch.

               Nárok na finančný príspevok v časti Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2015 Z.z.). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.

Klubom sa prerozdelí 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2024 zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ, rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe kritéria : počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2023 (ku dňu 30.9.2023) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.

        Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2023 - 2884 športovcov

        Sumár počtu športovcov po kluboch - predbežný

       Odhadovaná suma na rozdelenie na 1 aktívneho športovca na rok 2024 : 221,69 eur

Za aktívneho športovca sa považuje športovec do 23rokov, ktorý sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu zúčastnil aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ. Za účasť na súťaži je považovaný štart :
     1) v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých zápasov.
     2) v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

Na základe konečného počtu aktívnych športovcov bude tenisovým klubom v sezóne 2024 vyplácaný príspevok za kvantitu v zmysle platného znenia Zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ. Nárok na príspevok bude mať každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2024 už od počtu jedného aktívneho športovca. Konečná výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2024 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o počte aktívnych športovcov pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 3.11.2023. Po vyhodnotení pripomienok budú zverejnené konečné zoznamy.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

 

Vložené: 19. 10. 2023       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2023     

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet výšky príspevkov pre kluby na sezónu 2024. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo po navýšení k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 230,23€ na 1 aktívneho športovca.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa úhrady príspevkov, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov, oprávnených a neoprávnených výdavkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2024 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2024 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2024. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien v porovnaní so sezónami 2018 až 2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOM na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2024: prehľad hráčov 2024.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov bolo dňa 19.10.2023 zverejnené tu : prehľad hráčov 2024.

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.