• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Klubové kolo Detského DC a FC

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Klubové kolo Detského DC a FC

 
news img

V zmysle rozpisov súťaže pre Detský Davis Cup a Fed Cup 2024 si termín klubového kola určuje príslušný subjekt (klub). Pre súťaž do 10 rokov je odporúčaný termín v priebehu mája a do 8 rokov najneskôr do 6. 9. 2024.

Pokiaľ sa klub rozhodne zorganizovať klubové kolo (maximálne jedno v rámci jednej kategórie) v niektorej z týchto súťaží, je potrebné, aby najneskôr dva týždne pred konaním zaslal na adresu príslušného regionálneho zväzu a na športovo-technický úsek STZ (zdena.suhajova@stz.sk) formulár s prihláškou. Minimálne 7 dní pred začiatkom je povinný zaslať na športovo-technický úsek aj vyplnené súpisky družstiev.

Pred každým stretnutím je potrebné vyhotoviť fotografiu zo spoločného nástupu družstiev. Fotografie spolu so zápismi zo stretnutí a tabuľkou s výsledkami bude potrebné po odohraní kola zaslať najneskôr do 72 hodín na športovo-technický úsek STZ (zdena.suhajova@stz.sk) a príslušný RTZ. Za takýto klub musí následne odohrať oblastné (do 10 rokov) alebo regionálne (do 8 rokov) kolo minimálne jedno družstvo v kategórii, v ktorej klub organizoval klubové kolo.

Všetky doručené podklady (prihláška, súpisky, výsledky) od jednotlivých usporiadateľov budú priebežne zverejňované na stránke STZ v článku Detský DC a FC 2024.

V prípade, že klub splní všetky uvedené podmienky a podklady budú úplné a bezchybné, každému hráčovi sa za odohrané stretnutie zapíše akcia do karty hráča a bude sa mu počítať do akcií pre podporu klubov za rok 2024.

všetky tlačivá klubového kola (prihlášky, súpiska, nominačný list, zápisy) 

rozpis do 10 rokovrozpis do 8 rokov

 

Vložené: 13. 03. 2024       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Prihláška do klubového kola - informácie TU
Oblastné kolo do 10 rokov: Prihlášku treba zaslať najneskôr do 28. 4. 2024 na adresu stella.kassova@stz.sksúpisky treba spracovať cez eTenis do 15. 5. 2024.
zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

 

12. 04. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov Detského DC a FC 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2024.

Prihlášku na usporiadanie podujatia je nutné zaslať na e-mailovú adresu stella.kassova@stz.sk najneskôr do:
5. mája pre oblastné kolo do 10 rokov
30. júna pre regionálne kolo do 10 rokov
4. augusta pre regionálne kolo do 8 rokov

08. 04. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

14. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť:
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 7 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 10 rokov.
viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde