• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

NTC Košice – aktuálne informácie o projekte

Navigácia » Hlavná stránka » Tenis EP » Tenis doma » NTC Košice – aktuálne informácie o projekte

 
news img

Valné zhromaždenie spoločnosti NTC Košice: V piatok 21.6. 2019 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti NTC Košice, a.s., ktoré prerokovalo Správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2018, schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, obchodný plán spoločnosti na rok 2019 a zmeny zástupcov mesta Košice v orgánoch spoločnosti. Na stretnutí vládla konštruktívna atmosféra. Dodatočné informácie, ktoré si vyžiadal druhý akcionár mesto Košice, budú mestu poskytnuté v dohľadnom čase. Magistrát mesta Košice vydal informáciu o valnom zhromaždení spoločnosti NTC Košice,a.s. a o vývoji projektu prípravy a výstavby Národného tenisového centra v Košiciach. Čítajte TU.

Alternatívne lokality

Pán viceprimátor Marcel Gibóda ako zástupca akcionára mesta Košice predniesol na základe uznesenia mestského zastupiteľstva návrh mesta Košice na prehodnotenie stanoviska STZ k ponúkanej lokalite Myslavská vo variante, ktorý nenavýši finančný príspevok mesta. 

Na piatkovom neskoršom popoludňajšom rokovaní výkonného výboru STZ tento jednomyselne rozhodol, že trvá na výstavbe NTC na Popradskej ul. v Košiciach, ktorú naďalej považuje za najvhodnejšiu lokalitu pre umiestnenie stavby NTC.  Akákoľvek zmena lokality projektu si vyžiada posun začiatku realizácie o minimálne 2 roky a zároveň spôsobí rast nákladov na tento proces. Takýto presun projektu na inú lokalitu zároveň ohrozuje už zabezpečené financovanie projektu.

Myslavská cesta

Novonavrhnuté parcely sú na začiatku mestskej časti Luník IX. pred ZŠ na Podjavorinskej ulici, rozdelené potokom Myslava na 2 časti, na jednej z nich je zanedbané  futbalové ihrisko. Časť pozemkov je vo vlastníctve Mesta Košice, druhá menšia časť vo vlastníctve Apoštolskej cirkvi, čo si vyžiada dodatočný čas na vysporiadanie pozemkov do vlastníctva Mesta Košice a náklady mesta na ich získanie. Ide o dlhodobo zanedbávanú lokalitu vrátane okolia, a v budúcnosti očakávame problémy pri budúcej prevádzke a zníženej návštevnosti športoviska, ktoré bude v susedstve takejto lokality umiestnené. Potrebný výrub stromov môže spôsobiť ďalšie možné protesty aktivistov. Ďalšie vyvolané investície bude predstavovať vybudovanie novej lávky pre peších cez Myslavský potok a úprava jeho brehov.  

Z pohľadu realizácie urbanisticko – architektonického riešenia, je daná lokalita investične  náročná a hlavne problematická. Rozlohou vhodný pozemok rozdeľuje potok Myslava, ktorá jasne definuje a určuje nevhodnosť osadenia objektu daných rozmerov v tejto lokalite so zachovaním všetkých odstupových vzdialeností. Z hľadiska dispozície je v tejto lokalite problematické aj ideálne umiestnenie naprojektovanej stavby a umiestnenie tenisových kurtov v smere sever – juh kvôli oslneniu.

Popradská ulica

Jestvujúca lokalita na Terase na Popradskej ulici, ktorú navrhlo Mesto Košice ešte v r. 2015, je najvhodnejšia na výstavbu. Ide o bývalé futbalové ihrisko o ploche 2,4 ha, v súčasnosti neudržiavané, s náletovou zeleňou, odpadkami a častými návštevami neprispôsobivých osôb. V územnom pláne ide o plochu určenú na šport. Všetky štúdie, posudky a rozhodnutia, ktoré boli doteraz spracované a vydané, potvrdzujú, že projekt je navrhovaný v súlade s platnými predpismi a normami, a že ho je možné v danej lokalite postaviť. Výhrady obyvateľov pramenia podľa nášho názoru z ich nedostatočnej informovanosti a možnej predpojatosti voči projektu či už zo strany obyvateľov, aktivistov alebo poslancov. Výstavba NTC túto lokalitu pozdvihne, pri jeho prevádzke nedôjde k zhoršeniu životného prostredia obyvateľov, ale naopak k jeho skvalitneniu. Na projekt bolo v auguste 2017 vydané právoplatné územné rozhodnutie.  Memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice a prenájom pozemkov pre investora NTC Košice, a.s. na Popradskej schválilo v minulosti mestské zastupiteľstvo Mesta Košice. 

Verejné obstarávanie

Na základe výberového konania bola spomedzi firiem, ktoré splnili kritériá účasti a podľa najnižšej ponúknutej ceny zazmluvnená firma Process Management, s.r.o. na zabezpečenie kompletnej a komplexnej služby pre verejné obstarávanie pre výber generálneho dodávateľa stavebných prác pre projekt NTC Košice.

STZ a NTC Košice, a.s. odmieta akékoľvek spolitizovanie tohto výberu, nemali sme žiadne informácie o predchádzajúcich možných účastiach tejto spoločnosti v iných tendroch s údajne politickým pozadím a považujeme ich za irelevantné. Spoločnosť odviedla profesionálne služby, o čom svedčí aj ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ktorého sa s ponukou zúčastnili 4 renomované stavebné spoločnosti a ich konzorciá. Ani jeden z neúspešných uchádzačov nepodal po ukončení verejného obstarávania námietky na ÚVO.

Začatie výstavby

Dňa 20.6.2019 sme v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-KE-OSZP3-2018/018269, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.4.2018 a ktorým sa povoľujú uskutočniť vodné stavby realizované v rámci stavby „Národné tenisové centrum Košice“, zahájili výstavbu NTC Košice na Popradskej ulici v Košiciach. Pri realizácii stavebných prác budeme postupovať v súlade s vydanými povoleniami orgánov verejnej správy vzťahujúcimi sa na predmetnú stavbu a s aplikovateľnými právnymi predpismi. Stavebné práce budú pokračovať podľa toho, ako to vydané povolenia, počasie, podmienky na stavenisku a iné relevantné okolnosti dovolia. Stavebné práce na hlavnom stavebnom objekte NTC v lokalite na Popradskej sa začnú realizovať samozrejme až po nadobudnutí právoplatnosti príslušného stavebného povolenia v spojení so stavebným povolením na miestne a účelové komunikácie.

Financovanie projektu

STZ vyvíja činnosť na dofinancovanie investičných nákladov v zmysle spracovaného realizačného projektu a to aj pre nákladnejší, komplexný variant. Pokiaľ však v blízkej dobe (jeseň 2019) nedôjde k záväznému zabezpečeniu čerpania dodatočných prostriedkov na dofinancovanie výstavby vyčlenených vládou SR, bude spoločnosť nútená pristúpiť k zmene projektovej dokumentácie a k realizácii iba úspornejšieho variantu výstavby objektu.

Zrušené rozhodnutie Mesta Košice o pozastavení stavebného konania k dopravným stavbám.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, svojím rozhodnutím zo dňa 24.5.2019 zrušil rozhodnutie Mesta Košice ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie  zo dňa 24.1.2019, ktorým Mesto Košice pozastavilo stavebné konanie pre stavbu Národné tenisové centrum Košice v skladbe objektu SO03 Komunikácie a spevnené plochy investorovi NTC Košice, a.s.   Okresný úrad Košice sa v rozhodnutí stotožnil s názorom investora, ktorý konštatoval, že pozastavenie stavebného konania zo strany Mesta Košice nebolo odôvodnené. 

Investor (v zastúpení projektantom) je po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu pripravený bezodkladne doplniť všetky chýbajúce náležitosti a nedostatky projektovej dokumentácie uvedené v pôvodnom rozhodnutí Mesta Košice. Veríme, že po doplnení uvedených náležitostí Mesto Košice ako špeciálny stavebný úrad nebude klásť ďalšie administratívne prekážky v stavebnom konaní k dopravným stavbám a toto čiastkové stavebné povolenie bude vydané. Po jeho právoplatnosti bude pokračovať hlavné stavebné konanie na stavebnom úrade v obci Čaňa.

Ďalšie pokračovanie projektu

STZ písomne odpovedal Mestu Košice na skutočnosti a návrhy, prezentované v listoch, ktoré boli odovzdané zástupcom mesta na rokovaní valného zhromaždenia. Veríme, že sporné otázky, súvisiace s realizáciou projektu NTC Košice, budú v blízkej dobe vyriešené a bude vydané stavebné povolenie, aby sme spolu s mestom Košice dosiahli spoločný cieľ – postavenie funkčného a moderného športoviska v Košiciach.

STZ negatívne vníma spochybňovanie projektu NTC Košice a jeho lokality zo strany Mesta Košice, obzvlášť v prípade, že Mesto Košice je zmluvným partnerom STZ v tomto projekte a  49%ným akcionárom spoločnej spoločnosti NTC Košice, a.s., ktorá je investorom výstavby. V súlade s podpísaným Memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice sa v najbližšom čase budeme spoločne s Mestom Košice venovať reálnej snahe na ukončenie procesu stavebných povolení a zároveň na zabezpečenie zvyšných chýbajúcich zdrojov na výstavbu tak, aby bolo možné bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti hlavného stavebného povolenia začať s realizáciou výstavby celého objektu.

Myslíme si, že Košice potrebujú modernú päťtisícovú arénu na športové a kultúrne podujatia. Pri dobrej spolupráci by mohla za dva roky stáť. Nová aréna môže byť v budúcnosti dejiskom aj mnohých medzinárodných športových podujatí i zaujímavých koncertov, čo nepochybne skvalitní športový a kultúrny život v Košiciach. Ak sa STZ spoločne s Mestom Košice nepodarí zabezpečiť financovanie tohto projektu, bude to veľká škoda hlavne pre Košice. V takom prípade sa STZ vráti k pôvodnému projektu NTC Košice vo vládou schválenom rozsahu 15 miliónov eur.

O projekte NTC Košice

Projekt NTC Košice bol vždy spoločným projektom Mesta Košice a Slovenského tenisového zväzu. Dôvodom jeho prípravy bolo zriadenie regionálneho tréningového centra na východe Slovenska, kde by sa mohli pripravovať mladí talentovaní hráči, pre ktorých nie je možná alebo výhodná príprava v NTC v Bratislave.  Centrum malo  plniť 3 základné úlohy: športová príprava talentovanej mládeže, usporiadanie zápasov tenisovej reprezentácie (Davis Cup, Fed Cup) a tenisové a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia. Neskôr sa k nim pridala aj úloha slúžiť ako športovisko pre podujatie Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021 (využitie pre tenis, judo a gymnastiku), no z dôvodu zrušenia organizácie tohto podujatia mestským zastupiteľstvom Mesta Košice dňa 22.3.2019 zostala táto úloha bezpredmetná. 

 

Vložené: 25. 06. 2019       Kategória: Tenis doma
 
news img

Sledujte majstrovstvá Slovenska

Letné majstrovstvá Slovenska môžete opäť sledovať aj NAŽIVO. Vo všetkých piatich vekových kategóriách (mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast, dorast a dospelí) prinášame livescore zo všetkých zápasov a livestream zo štyroch kurtov. Využite šancu sledovať mladé talenty na ceste za titulom majstra Slovenska a buďte pri tom.

23. 05. 2024
Tenis doma Více zde
 
news img

Sanson a Černáková víťazmi LMR staršieho žiactva v Bratislave

Matteo Sanson a Tereza Černáková (obaja TK Slávia STU Bratislava) získali titul vo dvojhre na letných regionálnych majstrovstvách staršieho žiactva v Bratislave. Na dvorcoch TK Petržalka si Sanson vo vyrovnanom finále poradil s klubovým spoluhráčom Lukasom Siqueirom a zdolal ho 6:4, 2:6, 7:6(6). Sanson pridal titul aj vo štvorhre, spolu s domácim hráčom Lukášom Švarcom zdolali pár Martin Šimunič, Maxim Hvorecký (obaja TK Petržalka) 7:6(2), 6:2.

23. 05. 2024
Tenis doma Více zde
 
news img

Miloslava Mečířa si uctil aj Anton Siekel

Olympijský víťaz vo dvojhre a súčasný prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Miloslav Mečíř dovŕšil v nedeľu 19. mája šesťdesiatku. Pri tomto významnom životnom jubileu ho vo štvrtok 23. mája prijal na slávnostnom „olympijskom“ obede prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Blahoželal mu v spoločnosti čestného prezidenta SOŠV Františka Chmelára, generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu, štátneho tajomníka pre šport Jána Krišandu, čestného člena SOŠV Tomáša Grosmanna i riaditeľa mediálneho oddelenia SOŠV Ľubomíra Součeka. Popri spomienkach na Mečířov olympijský triumf v Soule 1988 a ďalšie úspechy odzneli na stretnutí aj podnetné postrehy o celkovej situácii v slovenskom športe.

23. 05. 2024
Tenis doma Více zde
 
news img

Medveď a Husárová víťazmi LMR dospelých na strednom Slovensku

Jakub Medveď (Lieskovský tenisový klub - LTC) a Silvia Husárová (TK Hriňová) získali titul vo dvojhre na letných regionálnych majstrovstvách dospelých na strednom Slovensku. Na dvorcoch TK Baník Prievidza si Medveď poradil vo finále s Lukášom Gottwaldom (TK Vrútky) a zdolal ho 6:3, 6:4. Vo štvorhre sa z titulu tešili Igor Németh s Davidom Petrášom (obaja TA M. Ryšavého Bojnice), ktorý vo finále zdolali pár Matej Letavay (TK Ružomberok), Michal Mikuš (TK Baník Prievidza) 7:5, 6:3.

23. 05. 2024
Tenis doma Více zde
 
news img

Maruščák a Kužilová víťazmi LMR staršieho žiactva na východe

Tomáš Maruščák (TK Mladosť Košice) a Kristína Kužilová (Tenis Komplex Košice) sa stali víťazmi letných majstrovstiev regiónu staršieho žiactva na východnom Slovensku. Maruščák si na dvorcoch TK 1901 Spišská Nová Ves poradil vo vyrovnanom finále so Sebastiánom Jandom (TJT Michalovce) 7:5, 5:7, 7:5. Zdolaný finalista získal titul vo štvorhre. Po boku Michala Galla (1. TK Rožňava) mali vo finále nastúpiť proti Maruščákovi s Marcusom Adamom (TK Profitennis Academy Prešov), súperi však na zápas nenastúpili.

22. 05. 2024
Tenis doma Více zde
 
news img

Kucbeľ s titulom vo dvojhre na LMR mužov na západnom Slovensku

Filip Kucbeľ (ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice) získal titul vo dvojhre na letných regionálnych majstrovstvách mužov na západnom Slovensku. Vo finále si na dvorcoch Hi-Ten TAC Dunajská Streda poradil s Alešom Mísařom (TK Kúpele Piešťany) a zdolal ho 6:2, 2:6, 6:3. Vo štvorhre sa z titulu tešili Mísař s klubovým spoluhráčom Alexom Lapšanským, vo finále vyhrali nad párom Michal Lukačovič (TC EMPIRE Trnava), Yannik Rogulski (TKM - Tenisový klub Madunice) 6:3, 6:2.

22. 05. 2024
Tenis doma Více zde