• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Predbežná termínová listina 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Predbežná termínová listina 2019

 
news img

Predkladáme predbežné termíny najvýznamnejších medzinárodných podujatí, majstrovstiev Slovenska a turnajov triedy A, B, C a D v tenisovej sezóne 2019. Prihlášky do Termínovej listiny 2019 treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 15. októbra 2018.

Výber do Termínovej listiny sa na základe prihlášok uskutoční v spolupráci s regionálnymi tenisovými zväzmi v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažného poriadku. STZ si vyhradzuje právo na úpravy počtu schválených turnajov a termínov pri tvorbe konečnej termínovej listiny v súvislosti s optimalizáciou vyváženosti TL ako aj so zmenami v medzinárodnej termínovej listine alebo pri zmene štruktúry súťaží.

P R E D B E Ž N Á  TERMÍNOVÁ LISTINA 2019:  
Halová sezóna: 24. 11. 2018 - 31. 3. 2019
Letná sezóna: 18. 4. 2019 - 30. 9. 2019

PREHĽADNÉ NÁVRHY TERMÍNOV (2 verzie):     1. vo forme tabuliek               2. vo forme kalendára:  ZIMA   LETO 

Schválenú termínovú listinu na sezónu 2019 uverejníme 15. 11. 2018 na internetovej stránke STZ a v systéme eTenis. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do konca novembra s príslušným REGIONÁLNYM tenisový zväzom (kontakty). Odporúčame USPORIADAEĽOM po zverejnení skontrolovať a do konca novembra odkonzultovať svoje turnaje, pretože dodatočne už nebude možné vykonávať úpravy.

P R I H L Á Š K Y  turnajov do TL 2019 aj na usporiadanie MSR (info - KONKURZ)  prijímame do 15. 10. 2018 dvomi spôsobmi:

1/ turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu a dospelých cez klubový systém eTenis. Viac info tu: manuál na spracovanie prihlášok do TL.
Turnaje detí možno prihlásiť v dvoch triedach "Turnaje detí do 10 rokov" a "Turnaje detí do 8 rokov". Nebudú schválené žiadosti, ktoré sú podmienené iným výberom pri spracovaní akceptácie, než stanovuje predpis pre súťaže detí.

2/ turnaje seniorov a plážového tenisu sa NEspracovávajú cez systém eTenis, t. j. treba ich zaslať na predpísanom tlačive (seniori, plážový tenis) na mail: zdena.suhajova@stz.sk  alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava, fax: 02/49 209 879.

V žiadosti do kolónky poznámka uveďte aj prípadné alternatívne termíny a triedy prihlasovaného turnaja. Spracovaním a zaslaním prihlášky do TL usporiadateľ bezvýhradne akceptuje športovo-technické predpisy tenisu.
UPOZORŇUJEME, že v rámci LETNÝCH turnajov MLÁDEŽE (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a dorast) je termínom priradená aj regionálna príslušnosť, t. j. záujemca o usporiadanie turnaja sa môže hlásiť len na termíny svojho regiónu.

L O P T Y:
Usporiadatelia oficiálnych turnajov STZ sú povinní všetky podujatia, ktoré im budú pridelené, hrať výlučne so schválenou loptou značky DUNLOP. Na výber majú z týchto možností:
  - Dunlop Fort Clay Court s logom STZ
  - Dunlop Fort All Court TS s logom STZ
  - Dunlop Tour Performance bez loga STZ
Iné typy lôpt Dunlop nie sú schválenými loptami.
Pre turnaje detí sú schválené nasledovné mäkké lopty: Dunlop Stage 1 (zelená), Dunlop Stage 2 (oranžová) a Dunlop Stage 3 (červená).
Viac informácií o schválených loptách...

P O P L A T K Y:
Za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine uhradia usporiadatelia v zmysle SP čl. 15 poplatky vo výške A = 50,- EUR, B = 30,- EUR, C = 20,- EUR, D = 10,- EUR. Termín na úhradu poplatkov je do 25. 11. 2018. Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený, zrušené alebo nahradené inými usporiadateľmi. Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí a seniorských turnajov.

K O L E K T Í V N A   R E G I S T R Á C I A
Do TL budú zaradené turnaje len klubom, ktoré si obnovia kolektívnu registráciu pre rok 2019 v priebehu októbra, najneskôr do 31. 10. 2018 (viac INFO).
 

 

Vložené: 02. 08. 2018       Kategória: Termínová listina
 
news img

KONKURZ - MSR jednotlivcov 2019

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov  v roku 2019.
Viac informácií o konkurze:   MLÁDEŽ      SENIORI      info o prihláškach do TL 2019

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2018

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2018 organizujú turnaje tried A, B, C a D a turnaje detí. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.

 
news img

Termínová listina 2018

STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2017 a od 15. 11. 2017 ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje treba uhradiť do konca novembra. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do konca novembra s príslušným regionálnym tenisový zväzom (kontakty).