• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Predbežná termínová listina 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Predbežná termínová listina 2021

 
news img

Predkladáme predbežné termíny najvýznamnejších medzinárodných podujatí, majstrovstiev Slovenska a turnajov triedy A, B, C a D v tenisovej sezóne 2021. Prihlášky do Termínovej listiny treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 15. októbra 2020.

Na základe prihlášok sa uskutoční výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ si vyhradzuje právo na úpravy počtu schválených turnajov a termínov pri tvorbe konečnej termínovej listiny v súvislosti s optimalizáciou vyváženosti TL ako aj so zmenami v medzinárodnej termínovej listine alebo pri zmene štruktúry súťaží.

P R E D B E Ž N Á  TERMÍNOVÁ LISTINA 2021:  
Halová sezóna: 28. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Letná sezóna: 17. 4. - 30. 9. 2021

PREHĽADNÉ NÁVRHY TERMÍNOV (2 verzie):     1. vo forme tabuliek               2. vo forme kalendára:  ZIMA   LETO 

Schválenú termínovú listinu na sezónu 2021 uverejníme do 15. 11. 2020 na internetovej stránke STZ a v systéme eTenis. Odporúčame USPORIADATEĽOM po zverejnení skontrolovať a do konca novembra odkonzultovať svoje turnaje, pretože dodatočne už nebude možné vykonávať úpravy.

P R I H L Á Š K Y  turnajov do TL 2021 aj na usporiadanie MSR (info - KONKURZ)  prijímame do 15. 10. 2020 dvomi spôsobmi:

1/ turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu a dospelých cez klubový systém eTenis. Viac info tu: manuál na spracovanie prihlášok do TL.
Turnaje detí možno prihlásiť v dvoch triedach "Turnaje detí do 10 rokov" a "Turnaje detí do 8 rokov". Nebudú schválené žiadosti, ktoré sú podmienené iným výberom pri spracovaní akceptácie, než stanovuje predpis pre súťaže detí.

2/ turnaje seniorov sa NEspracovávajú cez systém eTenis, t. j. treba ich zaslať na predpísanom tlačive (seniori) na mail: zdena.suhajova@stz.sk  alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava,

3/ turnaje plážového tenisu sa budú do TL 2021 prihlasovať až v marci 2021.

V žiadosti do kolónky poznámka uveďte aj prípadné alternatívne termíny a triedy prihlasovaného turnaja. Spracovaním a zaslaním prihlášky do TL usporiadateľ bezvýhradne akceptuje športovo-technické predpisy tenisu.
UPOZORŇUJEME, že v rámci LETNÝCH turnajov MLÁDEŽE (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a dorast) je termínom priradená aj regionálna príslušnosť, t. j. záujemca o usporiadanie turnaja sa môže hlásiť len na termíny svojho regiónu.

L O P T Y:
Usporiadatelia oficiálnych turnajov STZ sú povinní všetky podujatia, ktoré im budú pridelené, hrať výlučne so schválenou loptou značky DUNLOP.
Viac informácií o schválených loptách...

P O P L A T K Y:
Za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine uhradia usporiadatelia v zmysle SP čl. 15 poplatky vo výške A = 50,- EUR, B = 30,- EUR, C = 20,- EUR, D = 10,- EUR. Termín na úhradu poplatkov je do 23. 11. 2020. Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený, zrušené alebo nahradené inými usporiadateľmi. Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí, seniorských turnajov a plážového tenisu.

K O L E K T Í V N A   R E G I S T R Á C I A
Do TL budú zaradené turnaje len klubom, ktoré si obnovia kolektívnu registráciu pre rok 2021, najneskôr do 31. 10. 2020 (viac INFO).
 

 

Vložené: 17. 08. 2020       Kategória: Termínová listina
 
news img

KONKURZ - MSR jednotlivcov 2021

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov pre sezónu 2021.
Viac informácií o konkurze:   HM SR mládež      HM SR a M SR seniori   

info o prihláškach do TL 2021

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2020

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2020 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.

 
news img

Termínová listina 2020

STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2020 a od 15. 11. 2019 ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do konca novembra s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).