• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Predbežná termínová listina 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Predbežná termínová listina 2019

 
news img

Predkladáme predbežné termíny najvýznamnejších medzinárodných podujatí, majstrovstiev Slovenska a turnajov triedy A, B, C a D v tenisovej sezóne 2019. Prihlášky do Termínovej listiny 2019 treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 15. októbra 2018.

Výber do Termínovej listiny sa na základe prihlášok uskutoční v spolupráci s regionálnymi tenisovými zväzmi v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažného poriadku. STZ si vyhradzuje právo na úpravy počtu schválených turnajov a termínov pri tvorbe konečnej termínovej listiny v súvislosti s optimalizáciou vyváženosti TL ako aj so zmenami v medzinárodnej termínovej listine alebo pri zmene štruktúry súťaží.

P R E D B E Ž N Á  TERMÍNOVÁ LISTINA 2019:  
Halová sezóna: 24. 11. 2018 - 31. 3. 2019
Letná sezóna: 18. 4. 2019 - 30. 9. 2019

PREHĽADNÉ NÁVRHY TERMÍNOV (2 verzie):     1. vo forme tabuliek               2. vo forme kalendára:  ZIMA   LETO 

Schválenú termínovú listinu na sezónu 2019 uverejníme 15. 11. 2018 na internetovej stránke STZ a v systéme eTenis. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do konca novembra s príslušným REGIONÁLNYM tenisový zväzom (kontakty). Odporúčame USPORIADAEĽOM po zverejnení skontrolovať a do konca novembra odkonzultovať svoje turnaje, pretože dodatočne už nebude možné vykonávať úpravy.

P R I H L Á Š K Y  turnajov do TL 2019 aj na usporiadanie MSR (info - KONKURZ)  prijímame do 15. 10. 2018 dvomi spôsobmi:

1/ turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu a dospelých cez klubový systém eTenis. Viac info tu: manuál na spracovanie prihlášok do TL.
Turnaje detí možno prihlásiť v dvoch triedach "Turnaje detí do 10 rokov" a "Turnaje detí do 8 rokov". Nebudú schválené žiadosti, ktoré sú podmienené iným výberom pri spracovaní akceptácie, než stanovuje predpis pre súťaže detí.

2/ turnaje seniorov a plážového tenisu sa NEspracovávajú cez systém eTenis, t. j. treba ich zaslať na predpísanom tlačive (seniori, plážový tenis) na mail: zdena.suhajova@stz.sk  alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava, fax: 02/49 209 879.

V žiadosti do kolónky poznámka uveďte aj prípadné alternatívne termíny a triedy prihlasovaného turnaja. Spracovaním a zaslaním prihlášky do TL usporiadateľ bezvýhradne akceptuje športovo-technické predpisy tenisu.
UPOZORŇUJEME, že v rámci LETNÝCH turnajov MLÁDEŽE (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a dorast) je termínom priradená aj regionálna príslušnosť, t. j. záujemca o usporiadanie turnaja sa môže hlásiť len na termíny svojho regiónu.

L O P T Y:
Usporiadatelia oficiálnych turnajov STZ sú povinní všetky podujatia, ktoré im budú pridelené, hrať výlučne so schválenou loptou značky DUNLOP. Na výber majú z týchto možností:
  - Dunlop Fort Clay Court s logom STZ
  - Dunlop Fort All Court TS s logom STZ
  - Dunlop Tour Performance bez loga STZ
Iné typy lôpt Dunlop nie sú schválenými loptami.
Pre turnaje detí sú schválené nasledovné mäkké lopty: Dunlop Stage 1 (zelená), Dunlop Stage 2 (oranžová) a Dunlop Stage 3 (červená).
Viac informácií o schválených loptách...

P O P L A T K Y:
Za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine uhradia usporiadatelia v zmysle SP čl. 15 poplatky vo výške A = 50,- EUR, B = 30,- EUR, C = 20,- EUR, D = 10,- EUR. Termín na úhradu poplatkov je do 25. 11. 2018. Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený, zrušené alebo nahradené inými usporiadateľmi. Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí, seniorských turnajov a plážového tenisu.

K O L E K T Í V N A   R E G I S T R Á C I A
Do TL budú zaradené turnaje len klubom, ktoré si obnovia kolektívnu registráciu pre rok 2019 v priebehu októbra, najneskôr do 31. 10. 2018 (viac INFO).
 

 

Vložené: 02. 08. 2018       Kategória: Termínová listina
 
news img

KONKURZ - MSR jednotlivcov 2019

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov  v roku 2019.
Viac informácií o konkurze:   MLÁDEŽ      SENIORI      info o prihláškach do TL 2019

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2018

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2018 organizujú turnaje tried A, B, C a D a turnaje detí. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.