• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

 

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.

 

1./ 75% hráčov počítač usporiada podľa rebríčka - poradie hráčov usporiadateľ nesmie meniť

2./ 25% hráčom usporiadateľ môže udeliť karty usporiadateľa podľa svojho uváženia

3./ Pri odhlásení hráča, krorý dostal kartu usporiadateľa - usporiadateľ môže nahradiť lubovoľným hráčom

4./ Pri odhlasení hráča podľa rebríčka usporiadateľ 
      a) zaradí hráča podľa rebríčkového postavenia. Ak hráč s WC má lepší oficiálny rebríček ako 1. náhradník v zozname čakateľov, presunie sa do HS čím sa uvoľní WC 
      b) Ak majú hráči rovnaké resp. nemajú rebríčkové postavenie, usporiadateľ zaraďuje hráčov postupne podľa pozície, ktorú určil žrebom počítač pri zostavovaní akceptácie.

Pozrite si amanuál pre organizovanie turnajov.

Viac informácií nájdete v článku  "Ide nám o lepší tenis"

 

Nominácia účastníkov na MSR jednotlivcov z klubov VsTZ (pre sezóny 2017 - 2019).

Na Majstrovstvá Slovenská sa môže prihlásiť každý hráč ( ka ) ktorý štartoval na majstrovstvách VsTZ. Z prihlásených hráčov, sekretár zostaví nomináciu podľa umiestnenia na majstrovstvách VsTZ v poradí víťaz, finalista, semifinalisti, štvrťfinalisti, R16 atď.

V skupinách hráčov semifinalisti, štvrťfinalisti, R16 rozhoduje poradie na oficiálnom rebríčku dvojhry, v prípade rovnosti poradie na predbežnom rebríčku príslušnej kategórie v prípade rovností aj na predbežnom rebríčku rozhodne žreb.

Tieto nominačné pravidla boli schválené na Konferencií VsTZ 18. 3. 2017 v Košiciach.

 

Vložené: 20. 03. 2017       Kategória: Východoslovenský tenisový zväz
 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:   3/2022 

 
VsTZ

Konferencia Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ)

Konferencia Východoslovenského regiónu sa konala dňa 25. 3. 2022 o 17.00 hod. v Košiciach.
Predsedom VsTZ sa stal Vavrinec Sedlák.
Za členov VV VsTZ boli zvolení: Marek Potočňák, Dušan Hrebík, Jozef Maras ml., Peter Jedinák, Tomáš Záborský, Igor Lupták
Za zástupcu hráčov vo VV VsTZ bol zvolený: Ladislav Bujňák
Do Rady STZ za VsTZ boli zvolení: Jozef Maras ml., Marek Potočňák, Dušan Hrebík, Jozef Mikuš, Štefan Joppa, Tomáš Záborský, Igor Lupták, Vladimír Gerhart  
Náhradníci do Rady STZ: Milan Sokol, Martin Jedinák, Ján Polóny, Miroslav Sadecký

Pozvánka, Zápis + prez.Rokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtu 2022, Správa o činnosti za rok 2021, Správa o hospodárení za rok 2021Návrhy kandidátov, Správa návrhovej komisie

 
VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie: