• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Štvormesačná kontrola NKÚ v STZ dopadla dobre

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Výsledky hospodárenia » Štvormesačná kontrola NKÚ v STZ dopadla dobre

 

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) vykonal v období júl až október 2021 kontrolu v Slovenskom tenisovom zväze (STZ), ktorej účelom bolo preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého STZ z kapitoly MŠVVaŠ SR.

Predmetom kontroly bol aj vnútorný kontrolný systém. Kontrolovaným obdobím boli roky 2018 až  2020, v ktorých STZ dostal príspevok uznanému športu v súhrnnej výške 13 311 840 eur, z toho v roku 2018 sumu 4 195 925 eur, v roku 2019 sumu 4 770 611 eur a v roku 2020 sumu 4 345 304 eur.

NKÚ vo svojej správe o.i. skonštatoval, že nebolo potvrdené riziko netransparentného spôsobu rozdeľovania príspevku uznanému športu pre športové organizácie a kluby. Príkladom dobrej praxe boli interné predpisy Slovenského tenisového zväzu, týkajúce sa príspevku uznanému športu, platné a účinné pre každý rok, resp. pre každú tenisovú sezónu samostatne. Rozdelené boli podľa jednotlivých účelov príspevku, pretože pre každý účel platili iné podmienky, pravidlá a kritériá.

NKÚ uviedol, že percentuálne rozdelenie príspevku uznanému športu bolo dodržané v súlade so Zmluvami o poskytnutí príspevku uznanému športu vrátane prislúchajúcich dodatkov. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bol v roku 2020 novelizovaný zákon o športe novelou č. 148/2020 Z. z. zo 4. júna 2020, ktorou sa doplnil do zákona o športe § 101a, ktorý umožnil národným športovým zväzom neuplatňovať percentuálne limity rozdeľovania PUŠ. Napriek tomu, STZ príspevok uznanému športu rozdelil.

Kontrola NKÚ SR v Slovenskom tenisovom zväze konštatovala niektoré formálne administratívne nedostatky. Išlo v niektorých prípadoch napr. o neuvedené dátumy podpisov zmluvných strán na zmluvách s klubmi, výkon funkcie športového odborníka - trénera bez platnej trénerskej licencie STZ, chýbajúce formálne náležitosti niektorých účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve, či nepridelenie alebo chybné pridelenie účelu použitia PUŠ v zmysle ZoŠ. V jednom prípade bol zistený neoprávnený výdavok, keď športový klub predložil k vyúčtovaniu finančných prostriedkov faktúru za divadelné predstavenie v sume 300 €.

STZ sa k uvedeným nedostatkom zisteným v kontrole vyjadril a prijal opatrenia, aby sa do budúcna neopakovali. Navrhnuté opatrenia NKÚ akceptoval. Bola aktualizovaná aj smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov.

Z výsledkov kontroly STZ nevyplýva žiadna povinnosť vrátiť neoprávnene použité finančné prostriedky ani iné sankcie. Informácia o kontrole NKÚ bude aj predmetom Správy o kontrolnej činnosti, ktorú prednesie na aprílovej Rade STZ kontrolór STZ.

S podobným výsledkom a bez sankcií boli ukončené aj predchádzajúce kontroly hospodárenia STZ v posledných rokoch (Úrad vládneho auditu za r.2014 - 2015, NKÚ za roky 2012 - 2013).

Ing. Michal Sihelník, finančný riaditeľ STZ

 

Vložené: 18. 03. 2022       Kategória: Výsledky hospodárenia
 
news img

Čerpanie príspevku uznanému športu a dotácií na šport

Zverejnenie vyúčtovaní príspevku uznanému športu a dotácií od MŠVVaŠ SR a MCRŠ SR

 
news img

Hospodárenie STZ

Výsledky hospodárenia STZ sú uvedené vo Výročných správach

Schválený rozpočet STZ 2022.