• PEUGOT
 • NADACIA SPP
 • AXA
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA

Financovanie TK na obdobie 01-10/2017 a tenisovú sezónu 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Financovanie TK na obdobie 01-10/2017 a tenisovú sezónu 2018

 

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 schválil s okamžitou účinnosťou, na základe prerokovania pripomienok k predbežnému rozdeleniu finančných prostriedkov, Dodatok k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK.  
VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 upravil Zásady výpočtu príspevku pre tenisové kluby na obdobie 01-10/2017 a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2018. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 1. Dodatočné príspevky tenisovým klubom na obdobie 01-10/2017.       

              Podľa pôvodného znenia predpisu uzavrel STZ na sezónu 2017 zmluvy so 44 tenisovými klubmi. Po zmene ustanovení Zákon o športe novelou č. 354/2016 Z.z. sa zmenili pravidlá financovania športových klubov zo strany národného športového zväzu.

              V zmysle novelizovaného §69, ods.5, pís. a) Zákona č.440/2015 Z.z. je národný športový zväz povinný rozdeliť najmenej 15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch.

              Na obdobie 01-10/2017 bola v súlade s platným znením Zákona o športe vypočítaná nová výšku príspevku pre kluby podľa nového kritéria počet aktívnych športovcov do 23r s minimálne 3 účasťami v súťaži tak, aby výška nových príspevkov pre každý klub bola minimálne na úrovni % podielu v zmysle Zákona o športe a zároveň nebola nižšia, ako je alikvótna časť príspevku, pripadajúca na obdobie 01-10/2017 podľa už uzavretých zmlúv s klubmi. 
Výpočet výšky príspevku jednotlivým klubom
STZ podporí celkovo 163 klubov ( v ktorých sa nachádzalo v r.2016 spolu 2152 aktívnych športovcov do 23 rokov) v objeme 473.812,33€. (Upozornenie:  ak sa hráč na jednom individuálnom turnaji  zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých kôl. Ak sa hráč zúčastní súťaže družstiev, počíta sa za súťaž každé jedno kolo, v ktorom odohral aspoň jeden zápas).

              V termíne najneskôr do 29.9.2017 dostane každý klub, ktorý spĺňa nárok na nenulový dodatočný príspevok, emailom znenie Zmluvy / Dodatku k pôvodnej zmluve (na emailovú adresu uvedenú v systéme eTenis - viď adresár klubov). Pokiaľ do klubu z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy po 29.9.2017 nedostanete, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk. A vo vlastnom záujme zašlite aktualizované údaje o klube pri obnove kolektívnej registrácie pre sezónu 2018 na športovo-technický úsek STZ (viac info tu).

Pre platné uzatvorenie Zmluvy/Dodatku je klub povinný:

 1. mať platnú kolektívnu registráciu na rok 2017 a 2018,
 2. mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov (na ňom môžu byť len prostriedky zo STZ a iných verejných zdrojov – štátny rozpočet, mestá, obce, VÚC. Pozor, nejde o účet, na ktorý sú zasielané príspevky z podielu z 2% z dane z príjmov, sponzorské príspevky, členské poplatky a iné bežné príjmy klubu. Pre úsporu finančných prostriedkov odporúčame zriadiť účet v banke, ktorá vedie bežné účty bez poplatkov a má prístup na účet cez internetbanking (napr. Fiobanka).
 3. doplniť do návrhu zmluvy/dodatku svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetky kluby majú rovnaké zmluvné podmienky),
 4. zmluvu 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom a poslať poštou najneskôr do 31.10.2017 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu klubu.            

              Finančný príspevok klubu je splatný na základe podpísanej novej zmluvy (alebo v prípade navýšenia príspevku na základe dodatku k už platnej zmluve medzi klubom a STZ) do 14 dní od doručenia kompletného vyúčtovania finančného príspevku na STZ. Na finančný príspevok STZ nezasiela zálohové platby. Ak klub nepodpíše so STZ do 31.10.2017 zmluvu/dodatok alebo ak nezašle na STZ najneskôr do 30.11.2017 kompletné vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká. Bližšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku ustanoví zmluva. Finančný príspevok sa použije na podporu športu mládeže a športovej prípravy talentovanej mládeže v klube a na zabezpečenie tréningového procesu.

              Finančné prostriedky je možné použiť na náklady na zabezpečenie športovej prípravy mládeže, tréningového procesu a na účasť hráčov na tenisových turnajoch, vecne a časovo prislúchajúce obdobiu od 1.1.2017 do 31.10.2017, uhradené  od 1.1.2017 najneskôr do 30.11.2017 (resp. do zaslania vyúčtovania), t.j. napr. na: prenájom kurtov, náklady na energie za kurty, údržbu kurtov, odmeny trénerov, nákup rakiet, lôpt, výpletov, športového oblečenia a obuvi, iného športového materiálu, antuku, masáže a regeneráciu, výživové doplnky, pitný režim, vklady na turnaje, cestovné a ubytovanie na turnaje a sústredenia a pod. Najčastejšie otázky a odpovede k zmluvám o finančnom príspevku pre kluby sú uvedené TU.

 1. Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2018 (1.11.2017-31.10.2018).

Suma pre kluby na sezónu 2018 je rozdelená na 2 časti :

 1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Výpočet rozdelenia pre kluby bude na základe aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ na základe počtu aktívnych športovcov do 23rokov veku, ktorí sa zúčastnili najmenej na 3 súťažiach organizovaných STZ za uplynulú sezónu (2017). Nárok na príspevok má každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2018 už od počtu jedného aktívneho športovca. Výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2018 zo strany Ministerstva školstva. (Ak vychádzame z výšky príspevku na rok 2017 a počtu aktívnych športovcov za rok 2017, na jedného aktívneho športovca pripadne v r.2018 suma vo výške nie menšej ako 200€.)

 1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Pre príspevok za kvalitu platia pôvodné kritériá a minimálne podmienky, platné pre predchádzajúcu sezónu 2017

Nárok na finančný príspevok za kvalitu majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

 1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku. Podľa systému eTenis.sk ku dňu 30.09.2017 a 30.09.2016
 2. minimálne 4 družstvá s účasťou v súťažiach v  kategóriách : deti do 10 rokov a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast). Podľa počtu tenisových družstiev štartujúcich v tenisovej sezóne r.2017 a 2016. Do hodnotenia klubov sa započítavajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov, t.j. ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami.
  Dodatok schválený VV STZ (po prerokovaní pripomienok k predbežnému rozdeleniu) dňa 24.11.2017 s okamžitou účinnosťou:
  - Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2018 (podľa stavu do 30.9.2017) sa do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 3 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 3 dvojhrami).
  - Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2019 (podľa stavu do 30.9.2018) a na nasledujúce sezóny sa do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 4 dvojhrami).

              Kluby, ktoré súčasne nespĺňajú obe vyššie uvedené podmienky, nemajú nárok na finančný príspevok za kvalitu.

Základom pre výpočet príspevku pre jednotlivé kluby na tenisovú sezónu 2018 sú nasledovné údaje:

 1. výsledky celoslovenských súťaží družstiev v sezóne 2017 a 2016.
 2. celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2017 a 2016.

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na 2 časti, z ktorých je vypočítaná výška príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými sumami pre obdobie 11/2017-10/2018 v celkovom objeme 200.000€:       
1) kvalita jednotlivcov : 100.000€ a  2) kvalita družstiev : 100.000€. (Bližšie kritéria rozdelenia sú uvedené v schválenom predpise).           

Za účelom stabilizácie finančného príspevku za kvalitu pre kluby je výsledná výška príspevku za kvalitu pre klub vypočítaná z hodnôt k 30.9.2016 a k 30.9.2017 nasledovne : Príspevok za kvalitu pre klub na rok 2017 = 70% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2017 + 30% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2016. Ak klub nemá nárok na príspevok na základe výsledkov za rok 2017, jeho výsledný finančný príspevok je nulový. Podiel, pripadajúci na kluby, ktoré nespĺňajú minimálne podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa v ďalších prepočtoch alikvótne (podľa vypočítanej výšky príspevku v oboch jednotlivých častiach podpory) prerozdelil medzi tie kluby, ktoré túto podmienku spĺňajú, aby sa rozdelil celý objem finančných prostriedkov medzi kluby.

Výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018 zverejní STZ v termíne do 31.10.2017. Celkové rozdelenie finančných prostriedkov na kluby zverejní STZ až po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu zo strany ministerstva školstva pre STZ na rok 2018, zároveň po tomto zverejnení zašle klubom aj znenie zmluvy na sezónu 2018. Prvú splátku finančného príspevku v objeme max.  ¼ ročnej sumy dostane klub až v mesiaci január 2018.

Finančné prostriedky bude možné použiť na náklady na zabezpečenie športovej prípravy mládeže, tréningového procesu a na účasť hráčov na tenisových turnajoch, vecne a časovo prislúchajúce obdobiu od 1.11.2017 do 31.10.2018, uhradené od 1.1.2018 najneskôr do 30.11.2018 (resp. do zaslania posledného vyúčtovania).

V prípade budúcej zmeny ustanovení Zákona o športe alebo podmienok zo strany Ministerstva školstva môže dôjsť aj k zmene schváleného financovania klubov zo strany STZ.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918. 

 

Vložené: 30. 11. 2017       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2019  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

Oznamujeme klubom, že v prípade, ak nedôjde ku kráteniu výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany MŠVVaŠ, STZ dodrží všetky svoje finančné záväzky voči klubom na rok 2020 zo Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.