• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Navýšenie financovania tenisových klubov na sezónu 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Navýšenie financovania tenisových klubov na sezónu 2019

 

Na základe navýšenia finančných príspevkov pre STZ od MŠVVaŠ na rok 2019 pristúpil aj Slovenský tenisový zväz k navýšeniu finančných príspevkov za kvantitu pre tenisové kluby na rok 2019. Posledý termín na zaslanie vyúčtovania najneskôr do 20. 11. 2019.

Pre kluby bude v zmysle ustanovení Zákona o športe dodatočne rozdelených 15% z tohto navýšenia, t.j. v úhrne suma 50.004€, čo predstavuje navýšenie príspevku o 18,00€ (o 7,5%) na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s min. 3 účasťami v súťaži (podľa stavu k 30.9.2018).

- Nové rozdelenie finančných príspevkov na rok 2019 pre kluby

Každý klub s uzatvorenou Zmluvou o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2019 obdrží emailom v termíne najneskôr do 13.9.2019 dodatok k existujúcej zmluve, v ktorom bude uvedená suma navýšenia pre rok 2019. Dodatok je potrebné 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom klubu a poslať poštou najneskôr do 30.9.2019 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 831 03 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ jeden exemplár Dodatku poštou naspäť na adresu klubu.  

Klubom, ktoré doteraz z akýchkoľvek dôvodov Zmluvu na rok 2019 so STZ neuzavreli, bude spolu s dodatkom zaslaná aj pôvodná Zmluva, ktorú bude STZ akceptovať, ak ju klub zašle v termíne do 30.9.2019 a splní ostatné zmluvné podmienky.

Sumu navýšenia je potrebné vyúčtovať naraz vo vyúčtovaní za posledné 3 mesačné zmluvné obdobie (08-10/2019). Upozorňujeme, že ak klub nezašle na STZ najneskôr do 20.11.2019 kompletné vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká.

Bližšie informácie o splatnosti finančného príspevku, samostatnom bankovom  účte, vyúčtovaní finančných prostriedkov,  použití príspevku, oprávnených a neoprávnených výdavkoch nájdete v Usmernení STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2018-10/2019. 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 15. 08. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2019  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

Oznamujeme klubom, že v prípade, ak nedôjde ku kráteniu výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany MŠVVaŠ, STZ dodrží všetky svoje finančné záväzky voči klubom na rok 2020 zo Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.