• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

 

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

Ide o 23,53% nárast z pôvodne rozdelenej celkovej sumy 849.900 €, ktorý sa prerozdelí pomerne všetkým klubom podľa výšky príspevku. STZ tak celkovo poskytne klubom v r.2023 sumu vo výške 1.049.900 €, čo predstavuje až 24,64 % z príspevku uznanému športu na rok 2023, pričom v zmysle ustanovení Zákona o športe je STZ povinný prerozdeliť klubom minimálne 15%. Dôvodom tohto rozhodnutia je pomoc klubom v ich aktuálnej ťažkej finančnej situácii, spôsobenej najmä vysokým nárastom cien za energie, čo značne sťažuje prevádzku klubov a ich hospodárenie v aktuálnom období.

Konečný výpočet rozdelenia príspevkov klubom na rok 2023 po navýšení.

Navýšenie bude vo forme mimoriadneho príspevku vyplatené klubom (so samostatným bankovým účtom) po podpise pôvodnej zmluvy v 2 častiach nasledovne :

1)      prvá časť 50% z navýšenia do 24.2.2023 ako doplatok k prvej vyplatenej zálohovej platbe za 1.štvrťrok,

2)      druhá časť 50% z navýšenia spolu s druhou zálohovou platbou za 2.štvrťrok do 30.4.2023 (po obdržaní vyúčtovania prvej zálohovej platby a 1.časti mimoriadneho príspevku).

Kluby bez samostatného bankového účtu (s pôvodnou výškou príspevku do 3.000 €) nedostávajú zálohové platby vopred, sú oprávnené vyúčtovať príspevok jednorazovo alebo vo dvoch častiach v období od 30.4.2023 do 31.10.2023 a STZ im refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov.

STZ nebude zasielať klubom dodatky k už uzatvoreným zmluvám na rok 2023, v zmysle ustanovení čl. V, ods. 5) Zmluvy zmenu výšky finančného príspevku pre klub a úpravu podmienok Zmluvy počas platnosti zmluvy zverejní STZ na svojej web stránke a oznámi klubu emailom. Zmena je účinná dňom zverejnenia oznámenia na webe STZ (17.2.2023).

Bližšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov,  oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v aktualizovanom usmernení, ktoré tvorí prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán ostávajú v platnosti v zmysle pôvodných podmienok Zmluvy.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/7134918.

 

Vložené: 17. 02. 2023       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2023     

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet výšky príspevkov pre kluby na sezónu 2024. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo po navýšení k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 230,23€ na 1 aktívneho športovca.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa úhrady príspevkov, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov, oprávnených a neoprávnených výdavkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2024 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2024 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2024. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien v porovnaní so sezónami 2018 až 2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOM na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2024: prehľad hráčov 2024.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov bolo dňa 19.10.2023 zverejnené tu : prehľad hráčov 2024.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2023, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2024.