• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

 

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2023 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2023. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien oproti sezónam 2018 až 2022.

Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2022 (1.11.2022-31.10.2023) je rozdelené na 2 časti :

  1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Počet aktívnych športovcov na kontrolu a predbežná výška príspevku za kvantitu je uvedená v tomto článku.

  1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku (k 30.9.2022).
  1. minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast) v sezóne 2022.

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné výpočet príspevku za kvalitu pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 2.11.2022. Po vyhodnotení pripomienok bude zverejnený konečný výpočet.

Suma príspevku za kvantitu je len odhadovaná, závisí od konečnej výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2023 od Min.školstva.

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2022 – 01/2023  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy po 31.1.2023. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2023 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2023 a k 31.10.2023) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2022-01/2023 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2023. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. (Na rok 2023 bude Usmernenie dodatočne aktualizované podľa podmienok MŠVVaŠ SR).

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 18. 10. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme predbežné konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2023: prehľad hráčov 2023.