• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

 

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2024 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2024. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien v porovnaní so sezónami 2018 až 2023.

Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2024 (1.11.2023-31.10.2024) je rozdelené na 2 časti :

  1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Príspevok za kvantitu závisí od počtu aktívnych športovcov a je uvedený v tomto článku.

  1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku (k 30.9.2023).
  1. minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast) v sezóne 2023.

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné výpočet príspevku za kvalitu pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 3.11.2023. Po vyhodnotení pripomienok bude zverejnený konečný výpočet.

Suma príspevku za kvantitu je uvedená len odhadom vo výške 221,69€ za jedného športovca, bude závisieť od konečnej výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2024 od Min.školstva.

Zmluvy na sezónu 2024 budú klubom zaslané v období v druhej polovici mesiaca január 2024..

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2023 – 01/2024  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy zálohovo k 31.1.2024. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2024 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2024 a k 31.10.2024) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2023-01/2024 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2024. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. (Na rok 2024 bude Usmernenie dodatočne aktualizované podľa podmienok MŠVVaŠ SR do 31.1.2024).

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

 

 

Vložené: 19. 10. 2023       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2023     

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet výšky príspevkov pre kluby na sezónu 2024. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo po navýšení k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 230,23€ na 1 aktívneho športovca.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa úhrady príspevkov, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov, oprávnených a neoprávnených výdavkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2024 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOM na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2024: prehľad hráčov 2024.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov bolo dňa 19.10.2023 zverejnené tu : prehľad hráčov 2024.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2023, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2024.

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.