• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.

Prinášame Vám predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2020, spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2020. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zmien oproti sezónam 2018 a 2019.

Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2020 (1.11.2019-31.10.2020) je rozdelené na 2 časti :

  1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Výpočet rozdelenia pre kluby bude na základe aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov veku, ktorí sa zúčastnili najmenej na 3 súťažiach organizovaných STZ za uplynulú sezónu (do 30.9.2019). Nárok na príspevok má každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2020 už od počtu jedného aktívneho športovca. Výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany Ministerstva školstva.

- konečný Počet aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2019

- konečný Zoznam aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2019

 

  1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Pre príspevok za kvalitu platia pôvodné nezmenené kritériá a minimálne podmienky, platné pre predchádzajúce sezóny 2018 a 2019.

Nárok na finančný príspevok za kvalitu majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.
  2. minimálne 4 družstvá s účasťou v súťažiach v  kategóriách : deti do 10 rokov a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).  Do hodnotenia klubov sa započítavajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov, t.j. ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami.

              Kluby, ktoré nespĺňajú jednu z oboch vyššie uvedených podmienok, nemajú nárok na finančný príspevok za kvalitu.

Predbežný neoficiálny výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2020 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 18.11.2019. Po tomto termíne budú zverejnené konečné zoznamy.

Celkové rozdelenie finančných prostriedkov na kluby (kvantita a kvalita) zverejní STZ až po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu zo strany ministerstva školstva pre STZ na rok 2020, zároveň po tomto zverejnení zašle klubom aj znenie zmluvy na sezónu 2020.

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2019 – 01/2020  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy do 31.1.2020. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2020 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2020 a k 31.10.2020) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2019-01/2020 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2020. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

 

Vložené: 31. 10. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.

 
news img

Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

Zverejňujeme konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019 a k 30.9.2020, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2021. Zoznam bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2021- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2021: prehľad hráčov 2021.