• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Podpora KLUBOV na rok 2022- predbežné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora KLUBOV na rok 2022- predbežné rozdelenie

 

Zverejňujeme predbežný výpočet príspevku klubom na sezónu 2022. 

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2022 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2022. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien oproti sezónam 2018 až 2021.

Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2022 (1.11.2021-31.10.2022) je rozdelené na 2 časti :

  1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Počet aktívnych športovcov na kontrolu a predbežná výška príspevku za kvantitu je uvedená v tomto článku.

  1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku (k 30.9.2021).
  1. minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast) v sezóne 2021.

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné výpočet príspevku za kvalitu pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 2.11.2021. Po vyhodnotení pripomienok bude zverejnený konečný výpočet.

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2021 – 01/2022  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy po 31.1.2022. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2022 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2022 a k 31.10.2022) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2021-01/2022 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2022. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. (Na rok 2022 bude Usmernenie dodatočne aktualizované podľa podmienok MŠVVaŠ SR)..

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 18. 10. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2021      

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

STZ na základe nového Usmernenia Ministerstva školstva k oprávneným výdavkom z 8.3.2022 v zmysle určených podmienok aktualizoval v bode 6) aj Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2022) pre tenisové kluby. Zmena  sa týka len oprávnených výdavkov v prípade konfliktu záujmov.

 
news img

Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

Súčasný systém podpory tenisových klubov platí už šiesty rok. Celková výška podpory od Slovenského tenisového zväzu pre kluby za toto obdobie vzrástla takmer 6-násobne. O pravidlách a systéme podpory klubov sme sa rozprávali s pánom Ing. Ivanom Greguškom, projektovým manažérom STZ.

 
news img

Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu svojím hlasovaním per rollam ku dňu 16. 1. 2022 rozhodol, že vypočítané príspevky tenisovým klubom na rok 2022 budú mimoriadne navýšené o 25 %. Slovenský tenisový zväz tak celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2022

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2022 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022: podpora jednotlivcov 2022