• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

 
news img

Súčasný systém podpory tenisových klubov platí už šiesty rok. Celková výška podpory od Slovenského tenisového zväzu pre kluby za toto obdobie vzrástla takmer 6-násobne. O pravidlách a systéme podpory klubov sme sa rozprávali s pánom Ing. Ivanom Greguškom, projektovým manažérom STZ.

V akej výške je podpora klubov na rok 2022?

Ak bolo v roku 2016 bolo v rámci predchádzajúcich pravidiel rozdelených medzi 12 klubov s TSM a SVT spolu 184 tis. €, pre rok 2022 má nárok na príspevok spolu 171 klubov v celkovej výške až 1,085 mil. €.

Aké sú pravidlá rozdelenia finančných príspevkov klubom ?

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na dve časti, z ktorých je vypočítaný príspevok pre jednotlivé tenisové kluby. V prípade časti za kvantitu jeho výška a spôsob rozdelenia úplne kopíruje znenie ustanovení Zákona o športe, v zmysle ktorého je STZ ako národný športový zväz povinný rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Pre rok 2022 je takto vypočítaná suma na rozdelenie klubom za kvantitu vo výške 661.668 € a za jedného športovca dostane klub sumu 239,35€. Ide o veľký balík, na tento účel však STZ nevie stanoviť iné vlastné kritériá rozdelenia, ako sú určené zákonom.

K akému dátumu sa vyhodnocuje počet športovcov?

Počet aktívnych športovcov s minimálne tromi účasťami v súťaži sa zo zákona sleduje vždy k 30. septembru a platí pre rozdelenie príspevkov klubom na nasledujúci kalendárny rok. Za roky 2020 a 2021 počet športovcov kvôli obmedzeniam pre ochorenie COVID-19 reálne klesol, STZ pre tieto roky zvolil výhodnejší postup pre tie kluby, ktoré mali v minulých obdobiach vyšší počet športovcov. Tu je nutné pripomenúť, že aj keď kvôli COVIDu prijatá novela zákona o športe pre rok, v ktorom trvala núdzová situácia viac ako 30 dní, zrušila povinnosť prerozdelenia 15% príspevkov zo zväzu na kluby, STZ zachoval financovanie klubov v pôvodne stanovenej výške. Táto možnosť zrušenia príspevkov platila pre roky 2020 a 2021 a platí znova aj pre rok 2022.

Určuje zákon kritériá aj pre druhú časť príspevkov?

Nie, pravidlá rozdelenia príspevkov klubom za kvalitu a výšku stanovuje STZ už bez obmedzení v zákone. Dlhodobo je na tento účel vyčlenený objem 200.000 €, rozdelený rovnomerne po 100.000 € na kvalitu jednotlivcov a kvalitu družstiev. Nad tento rámec boli pre aktuálny rok 2022 hodnotené aj účasti vo finálovom kole podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup a bolo doplnené ohodnotenie aj za družstvá umiestnené na 4. - 6. mieste regionálnych majstrovstiev Slovenska v mládežníckych kategóriách. Tu je nutné uviesť, že príspevok za kvalitu dostávajú iba tie kluby, ktoré splnia súčasne dve podmienky. Sú nimi minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku a minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách deti do 8 a do 10 rokov, mladší žiaci, starší žiaci a dorast. Počet detí je iná kategória ako počet aktívnych športovcov, v praxi niekedy u klubov dochádza k zámene tohto ukazovateľa.

Rok 2022 bol ale výnimočný a kluby dostali 25% navýšenie pôvodne schválených príspevkov. Aké boli dôvody tohto kroku?

Áno, výkonný výbor STZ v januári 2022 rozhodol, že vypočítané výšky príspevkov tenisovým klubom na rok 2022 budú navýšené o 25%ný mimoriadny príspevok. Dôvodom tohto rozhodnutia bola pomoc klubom v ich aktuálnej ťažkej finančnej situácii. Prvým  faktorom je neúmerný aktuálny rast cien za energie, čo značne sťažuje prevádzku klubov a ich hospodárenie. Do toho sa dlhodobo premietal výpadok príjmov klubov kvôli obmedzeniam prevádzky a organizácie podujatí pre ochorenie COVID-19. Tento výpadok príjmov zatiaľ nebol zo strany štátu systémovo kompenzovaný inými podpornými opatreniami v športovej oblasti. Toto mimoriadne navýšenie v celkovom objeme 217.076 € dostala väčšina klubov už v navýšenej prvej 40% zálohovej platbe v mesiacoch január-február 2022. STZ tak v roku 2022 celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €, čo predstavuje až 24,6 % z príspevku uznanému športu, namiesto minimálnych 15% v zmysle zákona.

Ostanú zachované rovnaké podmienky podpory aj pre rok 2023?

Základné kritériá financovania klubov schvaľuje Rada STZ ako pravidelný každoročný bod svojho zasadnutia,  následne sú v septembri výkonným výborom schválené presné zásady financovania a podľa nich je v októbri vypočítaný predbežný príspevok pre kluby. Výhodou takéhoto systému je, že kluby vedia už vopred rátať s rámcovou sumou, akú dostanú na nasledujúci kalendárny rok. Tá sa definitívne upresní až v januári po tom, ako je známa výška príspevku pre STZ od ministerstva školstva na kalendárny rok. Aktuálne nie je plánovaná zásadná zmena kritérií. V prípade pokračujúceho navyšovania objemu financií pôjde skôr o väčší dôraz na kvalitatívne kritériá. Karty ešte môže zamiešať pripravovaná rozsiahla novela zákona o športe z dielne ministerstva školstva, ktorá by mala ísť v blízkej dobe do medzirezortného pripomienkového konania. V prípade, že sa zmenia podmienky prerozdelenia príspevku klubom, bude to musieť zohľadniť vo svojich predpisoch aj STZ.

Ako sa podmienkam financovania prispôsobili kluby?

U všetkých klubov došlo počas posledných 6 rokov k výraznému navýšeniu príspevkov STZ. Tento rast je okrem navýšenia financovania spôsobený najmä rastom členskej základne, ktorú vedia kluby ovplyvniť svojím aktívnym prístupom, náborom nových detí a neskôr aj ich účasťou na turnajoch. Či je tento rast počtu členov u všetkých klubov zdravý, nechcem hodnotiť. Našli by sa kluby, ktoré aj pri veľkom počte detí nespĺňajú minimálne kvalitatívne kritériá, či majú nulový alebo neúmerne nízky príspevok za kvalitu. Systém je stabilný, prvých 30 klubov v SR dostane každoročne dlhodobo 61-62% z celkového objemu financií. Všeobecne však došlo k zmene filozofie podpory, ktorá sa miesto dávania peňazí „na niečo“ zmenila na financovanie na základe konkrétnych parametrov a výsledkov, čiže „za niečo“. Pozitívne je, že výpočet podpory klubom je automatický, len na základe schválených parametrov a kritérií a bez dodatočných subjektívnych zásahov. Ak aj v budúcnosti dôjde k zmenám v systéme financovania, je podľa môjho názoru dôležité, aby pravidlá platili dlhodobo a aby sa s nimi kluby mohli zžiť.

 

Fotogaléria

  • Graf - nárok na príspevky

     Graf - nárok na príspevky

 
 
Vložené: 09. 03. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.