• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora TK – konečné rozdelenie fin. prostriedkov na sezónu 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora TK – konečné rozdelenie fin. prostriedkov na sezónu 2018

 

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2018.

Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu  Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2018, ktorý schválil VV STZ dňa 22.9.2017.

V termíne najneskôr do 31.1.2018 dostane každý klub, ktorý spĺňa nárok na nenulový finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy (na emailovú adresu uvedenú v systéme eTenis - viď adresár klubov). Pokiaľ do klubu z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy do 31.1.2018 nedostanete, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk. A vo vlastnom záujme zašlite aktualizované údaje o klube pri obnove kolektívnej registrácie pre sezónu 2018 na športovo-technický úsek STZ (viac info tu).

Pre platné uzatvorenie Zmluvy j klub povinný:

1.      mať platnú kolektívnu registráciu na rok 2018,

2.     mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov. Kluby, ktorých ročná výška príspevku je nižšia alebo rovná ako 3.000€ (a STZ im finančné prostriedky refunduje na základe vyúčtovania, bez vopred uhradených záloh), samostatný bankový účet mať nemusia (v zmysle posledného usmernenia Min.školstva na rok 2018).  

3.     Skontrolovať a opraviť v návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetky kluby majú rovnaké zmluvné podmienky),

4.     zmluvu 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom a poslať poštou najneskôr do 28.2.2018 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu klubu.            

                Bližšie informácie o splatnosti finančného príspevku, samostatnom bankovom  účte, vyúčtovaní finančných prostriedkov,  použití príspevku, oprávnených a neoprávnených výdavkoch nájdete v Usmernení STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2017-10/2018 v zmysle Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže.  Ak klub nezašle na STZ najneskôr do 20.11.2018 kompletné vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká.  Ďalšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku sú uvedené v Zmluve (Vzor zmluvy) a v Štatúte centra talentovanej mládeže (CTM) STZ .

 

              Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2018 (1.11.2017-31.10.2018) je rozdelené na 2 časti :

1.     časť : Príspevok za kvantitu :

              Výpočet rozdelenia pre kluby je na základe aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ na základe počtu aktívnych športovcov do 23rokov veku, ktorí sa zúčastnili najmenej na 3 súťažiach organizovaných STZ za uplynulú sezónu (2017). Nárok na príspevok má každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2018 už od počtu jedného aktívneho športovca.  Na 1 aktívneho športovca do 23rokov veku s minimálne 3 účasťami v súťaži pripadá na sezónu 2018 príspevok vo výške 267,825€.

- POČET aktívnych športovcov  a ZOZNAM aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2017

(Oba zoznamy boli zverejnené dňa 3.11.2017 s možnosťou pripomienkovania do 20.11.2017. Žiadne pripomienky k nim zaslané neboli.)

Za účasť na súťaži je považovaný štart :

1)      v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji  zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých kôl.

2)      v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

2.     časť : Príspevok za kvalitu :

              Pre príspevok za kvalitu platia pôvodné kritériá a minimálne podmienky, platné pre predchádzajúcu sezónu 2017

Nárok na finančný príspevok za kvalitu majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

1.     minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku. Podľa systému eTenis.sk ku dňu 30.09.2017 a 30.09.2016

2.     minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané) deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast). Podľa počtu tenisových družstiev štartujúcich v tenisovej sezóne r.2017 a 2016.

Dodatok schválený VV STZ (po prerokovaní pripomienok k predbežnému rozdeleniu) dňa 24.11.2017 s okamžitou účinnosťou:
- Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2018 (podľa stavu do 30.9.2017) sa do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 3 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 3 dvojhrami).
- Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2019 (podľa stavu do 30.9.2018) a na nasledujúce sezóny sa do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 4 dvojhrami).

              Kluby, ktoré súčasne nespĺňajú obe vyššie uvedené podmienky, nemajú nárok na finančný príspevok za kvalitu.

Základom pre výpočet príspevku pre jednotlivé kluby na tenisovú sezónu 2018 sú nasledovné údaje:

1.     výsledky celoslovenských súťaží družstiev v sezóne 2017 a 2016.

2.     celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2017 a 2016.

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na 2 časti, z ktorých je vypočítaná výška príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými sumami pre obdobie 11/2017-10/2018 v celkovom objeme 200.000€:       1) kvalita jednotlivcov : 100.000€ a  2) kvalita družstiev : 100.000€.  (Bližšie kritéria rozdelenia sú uvedené v schválenom predpise).           

Za účelom stabilizácie finančného príspevku za kvalitu pre kluby je výsledná výška príspevku za kvalitu pre klub vypočítaná z hodnôt k 30.9.2016 a k 30.9.2017 nasledovne : Príspevok za kvalitu pre klub na rok 2017 = 70% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2017 + 30% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2016. Ak klub nemá nárok na príspevok na základe výsledkov za rok 2017, jeho výsledný finančný príspevok je nulový. Podiel, pripadajúci na kluby, ktoré nespĺňajú minimálne podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa v ďalších prepočtoch alikvótne (podľa vypočítanej výšky príspevku v oboch jednotlivých častiach podpory) prerozdelil medzi tie kluby, ktoré túto podmienku spĺňajú, aby sa rozdelil celý objem finančných prostriedkov medzi kluby.

Výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018 po oprave počtu družstiev
(výpočet bol zverejnený dňa 3.11.2017 s možnosťou pripomienkovania do 20.11.2017a bol upravený po zapracovaných pripomienkach od klubov k započítanému počtu 3členných družstiev).

V prípade budúcej zmeny ustanovení Zákona o športe alebo podmienok zo strany Ministerstva školstva môže dôjsť aj k zmene schváleného financovania klubov zo strany STZ.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 16. 01. 2018       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2019  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

Oznamujeme klubom, že v prípade, ak nedôjde ku kráteniu výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany MŠVVaŠ, STZ dodrží všetky svoje finančné záväzky voči klubom na rok 2020 zo Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.