• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

 

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

Za rok 2021 vyplatí 166 klubom príspevok vo výške 860.824€. Klubom s príspevkom nad 3.000€ ročne, ktoré podpísali zmluvy, bola v mesiacoch február-marec zaslaná záloha vo výške ¼ z ročného príspevku vopred.

STZ si uvedomuje ťažkú situáciu v kluboch, spôsobenú aktuálnymi protipandemickými opatreniami a obmedzeniami, ktoré nemajú dosah iba na tenis alebo športový sektor, ale na celé hospodárstvo SR.

Jeden zo spôsobov, ako napomôcť zlepšiť finančnú situáciu klubov, je zaslanie zálohy za 2.štvrťrok (mesiace 02-04/2021) vopred. Doterajšie znenie zmluvy medzi STZ a klubmi umožňuje zaslanie preddavku za 2.stvrťrok k 30.4.2021 až po zaslaní predchádzajúceho vyúčtovania a dokladov za 1.štvrťrok. Keďže mnohé kluby nevedia plne zdokladovať vyúčtovanie predchádzajúceho štvrťroka, podpisom jednoduchého dodatku k zmluve chceme uhradiť zálohu klubom za 2.štvrťrok aj bez zaslaného predchádzajúceho vyúčtovania za 1.štvrťrok.

Kluby, ktoré majú záujem o zaslanie zálohy vopred, si stiahnu nasledovný jednoduchý dodatok k zmluve, vyplnia svoje identifikačné údaje (skopírujú z pôvodného znenia zmluvy) a vo dvoch vyhotoveniach ho podpísaný zašlú poštou do 15.4.2021 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 831 03 Bratislava.

Verzia č.1 dodatku pre kluby s ročnou výškou zmluvy nad 3000€ a zriadeným samostatným bankovým účtom (SBÚ) na príjem verejných prostriedkov.

Verzia č.2 dodatku pre kluby s ročnou výškou zmluvy do 3000€, alebo pre kluby ktoré zatiaľ nemajú zriadený samostatný bankový účet (SBÚ) na príjem verejných prostriedkov. Kluby ktoré nemajú zriadený SBÚ a chcú k 30.4.2021 dostať zálohovo platbu vo výške 50% ročného príspevku, musia si SBÚ zriadiť. Viac info nájdete v Usmernení.

STZ bude zálohu klubom zasielať až po obdržaní príspevku na 2.štvrťrok 2021 od Ministerstva školstva (predpokladaný termín je k 30.4.2021).

Pre kluby, ktoré nezašlú podpísaný dodatok, ostávajú v platnosti pôvodné zmluvné podmienky. Rovnako sa nemení spôsob zasielania prostriedkov za 3. a 4. štvrťrok 2021, ostáva podľa pôvodných podmienok zmluvy.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 17. 03. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.

 
news img

Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

Zverejňujeme konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019 a k 30.9.2020, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2021. Zoznam bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2021- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2021: prehľad hráčov 2021.