• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

 

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.

Aktualizácia: Zmluvy boli klubom zaslané v termíne 27.1.-1.2.2021. V prípade, že ste zmluvu neobdržali, kontaktujte nás prosím emailom na ivan.greguska@stz.sk.

Za účelom kontroly zo strany klubov bolo možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 16.11.2020.  Vzhľadom na obmedzenú sezónu 2020 je výber zdrojových údajov pre výpočet výhodnejší pre kluby.

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2021 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2021. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien oproti sezónam 2018 až 2020.

Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2021 (1.11.2020-31.10.2021) je rozdelené na 2 časti :

  1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Počet aktívnych športovcov na kontrolu a predbežná výška príspevku za kvantitu je uvedená v tomto článku.

  1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.

Zdrojové údaje na rok 2021 - priaznivejšia hodnota pre klub : A. skutočný počet hráčov k 30.9.2020, alebo B. skutočný počet hráčov k 30.9.2019

  1. minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v  kategóriách : deti do 8 rokov (aj zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).

Zdrojové údaje na rok 2021 - priaznivejšia hodnota pre klub : A. prihlásený počet družstiev v sezóne 2020, alebo B. skutočný počet družstiev v sezóne 2019

Klubu stačí splniť každú z podmienok minimálnych kritérií buď v r.2019 alebo v r.2020.

Zdrojové údaje pre výpočet výšky príspevku za kvalitu jednotlivcov a družstiev :

      Jednotlivci : celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2020.

      Družstvá : výsledky celoslovenských súťaží družstiev (mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci) v sezóne 2019 (v sezóne 2020 sa súťaže nehrali) a výsledky celoslovenských súťaží družstiev mužov a žien v sezóne 2020.

Predbežný neoficiálny výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2021

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2020 – 01/2021  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy do 31.1.2021. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2021 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2021 a k 31.10.2021) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2020-01/2021 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2021. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 08. 01. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2020  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.