• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

 
news img

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

Išlo o poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov, schválený 29.3.2023, s cieľom zjednodušenia administratívnych povinností športových odborníkov a podávania daňových priznaní.

Zrážková daň je v zmysle § 43,  ods.3, písm.u) Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZoDP) daňou z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak ide o príjmy z činnosti športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) a § 45 Zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ZoŠ), ak daňovník neuplatní postup podľa odseku § 43 odseku 14 ZoDP.

Športovým odborníkom na účely uplatnenia zrážkovej dane je podľa § 6 ods.1 ZoŠ a) tréner a inštruktor športu, b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu (napr. masér, lekár), c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napr. rozhodca) a d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.

Ak sa ŠO rozhodne, že nechce uplatňovať zrážanie zrážkovej dane, tak v zmysle  § 43 ods. 14 ZoDP sa daň nevyberie, len ak sa vopred písomne dohodne s platiteľom dane (vzor dohody). Dohoda musí byť uzatvorená vopred pred prvým vyplatením príjmu a môže byť uzatvorená na konkrétny príjem ŠO (aj opakovane), na dlhšie obdobie, na celý kalendárny rok alebo aj na dobu neurčitú. ŠO môže mať teda za zdaňovacie obdobie časť príjmov, z ktorých sa uplatňuje zrážková daň a časť príjmov, z ktorých sa zrážková daň neuplatňuje, čo umožní úsporu pri daňovom a odvodovom zaťažení ŠO a zníženie administratívneho zaťaženia.

Platiteľ dane (športová organizácia, klub, zväz, s prideleným DIČ) je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá (t.j. dohodu za rok 2024 je povinný oznámiť do 31.1.2025). Oznámenie sa zasiela elektronicky správcovi dane na zverejnenom tlačive. Platiteľ dane už nemá povinnosť oznamovať zrušenie či koniec platnosti dohody. Pri neexistencii písomnej dohody sa vždy použije zrážková daň 19% z príjmu ŠO a príjem sa vyplatí už zdanený.
Ak má ŠO príjem od fyzickej osoby, ktorá nemá pridelené DIČ (napr. športovec, rodič), nie je  možné zraziť a odviesť zrážkovú daň a ŠO si tento príjem uvedie ako doteraz v daňovom priznaní.

Zrážková daň sa automaticky neuplatňuje na príjmy a) ŠO, ktorý je kontrolórom, funkcionárom či dopingovým komisárom, b) ŠO zo závislej činnosti (pracovná zmluva, dohoda, zmluva o výkone funkcie ŠO), c) ŠO pri náhrade za stratu času pri dobrovoľníckej činnosti, d) ŠO vykonávajúceho svoju činnosť (podnikanie) prostredníctvom právnickej osoby a e) športovca.

Výhody zdaňovania zrážkovou daňou pre ŠO :

 1. nie je potrebná registrácia na daňovom úrade (nie je potrebné žiadať o pridelenie DIČ),
 2. neplatenie sociálnych ani zdravotných odvodov z príjmov vyberaných zrážkou (ŠO neplatí poistné na sociálne poistenie ani po prekročení limitu príjmov 9.128€ za rok 2024.),
 3. prenesenie daňových povinností na platiteľa dane,
 4. uplatnenie zrážkovej dane je výhodné pri súbehu príjmov zo závislej činnosti (uplatnená nezdaniteľná časť základu dane, platené zdravotné a sociálne poistenie) a podnikania (už bez poistenia),
 5. nižšia fixná sadzba dane 19% sa uplatní aj z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur (pre rok 2024) a je pri daňovom priznaní fyzickej osoby zdanená 25% sadzbou dane z príjmu.

Nevýhody zdaňovania zrážkovou daňou pre ŠO :

 1. nedajú sa uplatniť žiadne nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na manželku), ani zaplatené príspevky na DDS a úroky,
 2. nedá sa uplatniť právo na daňový bonus na dieťa,
 3. nedajú sa  uplatniť žiadne skutočné ani paušálne výdavky (paušálne 60%, max. 20.000€ ročne),
 4. nedá sa vykázať a ani odpočítať daňová strata,
 5. nie je možné využiť 15 %-tnú sadzbu dane pri zdaniteľných príjmoch do 60.000€ ročne (r.2024),
 6. nie je možné poukázať asignáciu 2% z dane.

Uplatnenie či neuplatnenie zrážkovej dane z príjmu ŠO z podnikania závisí od konkrétnej predpokladanej výšky príjmov ŠO z podnikania, od jeho životnej situácie a od výšky iných príjmov. Pre oba varianty je vhodné prepočítať čistý príjem a rozhodnúť sa na základe jeho výšky.

 

Ďalšie informácie :

Podnikanie športových odborníkov, Prezentácia - Školenie rozhodcov STZ, Ing. Ivan Greguška, január 2024

Zdaňovanie v športových organizáciách – zrážková daň od 2024, Prezentácia (dobrovoľníctvo, zrážková daň športového odborníka, príjmy športovej organizácie z daňového hľadiska), Ing. M.Dvorščíková, Ing. J.Lukačovičová,

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024, Veronika Solíková, Podnikajte.sk, apríl 2023

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, apríl 2023

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

aktualizácia 22.1.2024
 

 

Vložené: 18. 01. 2024       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.