• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2021- konečné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2021- konečné rozdelenie

 

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2021: prehľad hráčov 2021.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2021 bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020. V zverejnenom zozname z 2.11.2020 nenastali zmeny.

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2021 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 - 2020. Kritériá sú uvedené v tomto predpise, ktorý schválil VV STZ dňa 25.9.2020 : 

Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže
od tenisovej sezóny 2021.

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2020. Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €


Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude mať na obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2021 nárok na podporu 118 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 358.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2021.

Predbežný prehľad hráčov spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2021.

 

V prípade, že máte pripomienky k zverejnenému výpočtu podpory, zašlite nám ich prosím najneskôr do 16.11.2020 emailom na adresu : ivan.greguska@stz.sk. STZ následne zverejní záväzný zoznam na sezónu 2021.

Zmluvy o finančnom príspevku budú zasielané športovcom koncom mesiaca november 2020 a to emailom na adresu športovca uvedenú v systéme etenis.sk. Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2020 – 01/2021  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2021). Za obdobie 11/2020-01/2021 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2021. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy (usmernenie na rok 2021 bude aktualizované až v mesiaci január 2021.) Skupina 19 ročných (r.2001) a 20 ročných (r.2000) športovcov použije a vyúčtuje finančný príspevok výhradne na náklady spojené s priamou účasťou na medzinárodných tenisových turnajoch, na ktorých štartovali.

Aktualizácia : Zmluvy boli hráčom zaslané v mesiaci december 2020. V prípade, že ste zmluvu neobdržali, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej emailovej adrese.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 02. 11. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2020  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.