• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

 

Prinášame Vám predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2019, spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zmien oproti sezóne 2018.

              Financovanie tenisových klubov v tenisovej sezóne 2019 (1.11.2018-31.10.2019) je rozdelené na 2 časti :

  1. časť : Príspevok za kvantitu :

              Výpočet rozdelenia pre kluby bude na základe aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ na základe počtu aktívnych športovcov do 23rokov veku, ktorí sa zúčastnili najmenej na 3 súťažiach organizovaných STZ za uplynulú sezónu (do 30.9.2018). Nárok na príspevok má každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2019 už od počtu jedného aktívneho športovca. Výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2019 zo strany Ministerstva školstva. (Predbežná očakávaná výška príspevku na 1 športovca na rok 2019 je cca 248€.)

- Predbežný neoficiálny POČET aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2018

- Predbežný neoficiálny ZOZNAM aktívnych športovcov za jednotlivé kluby v tenisovej sezóne 2018
 

  1. časť : Príspevok za kvalitu :

              Pre príspevok za kvalitu platia pôvodné kritériá a minimálne podmienky, platné pre predchádzajúcu sezónu 2018

Nárok na finančný príspevok za kvalitu majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

  1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.
  2. minimálne 4 družstvá s účasťou v súťažiach v  kategóriách : deti do 10 rokov a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).  Do hodnotenia klubov sa započítavajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov, t.j. ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami.

              Kluby, ktoré nespĺňajú jednu z oboch vyššie uvedených podmienok, nemajú nárok na finančný príspevok za kvalitu.

Predbežný neoficiálny výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2019 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o počte aktívnych športovcov a o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 16.11.2018. Po tomto termíne budú zverejnené konečné zoznamy.

Celkové rozdelenie finančných prostriedkov na kluby zverejní STZ až po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu zo strany ministerstva školstva pre STZ na rok 2019, zároveň po tomto zverejnení zašle klubom aj znenie zmluvy na sezónu 2019.

              Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2018 – 01/2019  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2019). Za obdobie 11/2018-01/2019 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2019. Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2019 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2019 a k 31.10.2019) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 18. 10. 2018       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- konečné rozdelenie

Konečný prehľad hráčov zaradených do systému podpory talentovanej mládeže na sezónu 2020 s nárokom na finančný príspevok : prehľad hráčov 2020

 
news img

Predbežný zoznam aktívnych športovcov na pripomienkovanie

Z dôvodu kontroly údajov zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019. Zoznam je možné pripomienkovať do 18.10.2019.