• PEUGEOT
 • NADACIA SPP
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

 

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Dňa 14.4.2020 schválila zmenu podmienok Príspevku. (Aktualizácia textu ku dňu 6.4.2020 a 17.4.2020).Tento príspevok je možné uplatniť aj pre oblasť športu.

           1. Nárok na príspevok.

Nárok na príspevok majú zamestnávateliaSZČO (okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer) a SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZ) :

 1. mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti  (aj zamestnávatelia prevádzkujúci športoviská) a udržia pracovné miesta,
 2. nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti, ale mali pokles tržby o najmenej 20% udržia pracovné miesta  (aj SZČO – športovci, tréneri, rozhodcovia a pod.). 

 

       2. Zamestnávateľ.

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 1. právnická osoba (obchodná spoločnosť, občianske združenie a pod.), ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 2. organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 3. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

 

 1. Zamestnanec.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere (len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020.) Nárok na príspevok nevzniká napríklad v prípade: dohodára, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu), osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy), dobrovoľníka. 

 

 1. SZČO

 Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá: 

 1. prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
 2. vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), t.j. aj profesionálny športovec a športový odborník podnikajúci podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
 3. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov.

Súčasne musia platiť ďalšie podmienky:

    1) SZČO začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020 a aktuálne nemá živnosť zrušenú alebo pozastavenú a
    2) SZČO nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer (pracovnú zmluvu)

Pozor, nárok má len taká SZČO, ktorá:

    3) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo
    4) čerpá tzv. odvodové prázdniny - a v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020 ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020.

 

 1. Výška príspevku pre zamestnávateľov s povinnosťou prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia UVZ - Opatrenie 1.
  (formulár zverejnený dňa 6.4.2020).

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Preplatené nebudú ani odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ z novej výšky mzdy (80 % z pôvodnej mzdy zamestnanca) zaplatí odvody vo výške 35,2 %. V prípade, ak má zamestnávateľ pokles tržieb o viac ako 40 %, bude mať zároveň možnosť odkladu platieb odvodov zamestnávateľa.
Pozor, príspevok je možné žiadať len za dni, kedy mal zamestnanec prekážky v práci na strane zamestnávateľa.  Za dni, keď zamestnanec bol v práci, bol na OČR alebo PN, mal homeoffice, čerpal dovolenku a pod. príspevok nie je možné vyplatiť.

Dňa 4. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá v § 250b ods. 6 ustanovuje výšku náhrady mzdy zamestnanca počas mimoriadnej situácie.

 

 1. Výška príspevku pre zamestnávateľov, ktorí nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti, ale mali pokles tržby o najmenej 20% udržia pracovné miesta a príspevku pre SZČO na jej zamestnancov - Opatrenie 3.
  (formulár zverejnený dňa 17.4.2020).

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ má na výber z 2 možností (vyberie si len jednu z možností v rámci Opatrenia 3 na celé obdobie poskytovania príspevku):

A. úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur.

Pozor, príspevok je možné žiadať len za dni, kedy mal zamestnanec prekážky v práci na strane zamestnávateľa.  Za dni, keď zamestnanec bol v práci, bol na OČR alebo PN, mal homeoffice, čerpal dovolenku a pod. príspevok nie je možné vyplatiť.

B. Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 1. 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 2. 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 3. 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 4. 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za mesiac marec 2020 sú vyššie uvedené sumy a % poklesu tržieb v polovičnej výške.

Za zamestnanca sa na účel B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

POZOR: Od 25. apríla 2020 môžete o príspevok požiadať aj vtedy, ak máte povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne alebo finančných záväzkov voči úradu práce alebo nemáte za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce. Podrobnosti sú uvedené v pomôcke k vypĺňaniu žiadosti A pre priznanie príspevku a v pomôcke k vypĺňaniu žiadosti B pre priznanie príspevku.

 

 1. Výška príspevku pre SZČO - Opatrenie 2.
  (formulár zverejnený dňa 8.4.2020).

SZČO má za apríl 2020 a nasledujúce mesiace nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 1. 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 2. 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 3. 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 4. 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za mesiac marec 2020 sú vyššie uvedené sumy a % poklesu tržieb v polovičnej výške.  SZČO nemá nárok na príspevok v prípade, že ukončí alebo preruší podnikanie cez Jednotné kontaktné miesto.

  

      7b. Výška príspevku SZČO, dohodárom a jednoosobovým s.r.o., ktorí od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem - Opatrenie 4.

     (formulár bude zverejnený po 20.4.2020).

Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

Oprávnený žiadateľ: Fyzická osoba, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), ktorá je 1) SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti, 2) SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti, 3) v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje :

a) SZČO v zmysle Opatrenia 2 písm. a) až c), ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,

b) fyzická osoba, ktorá je 1) jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur, 2) je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a 3) ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o..

Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

 

 1. Porovnanie poklesu tržieb

Ak zamestnávateľ/SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka 2019, porovnáva sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb v rovnakom mesiaci minulého roka. (Porovná sa marec 2020 a marec 2019).

 Ak mal zamestnávateľ/SZČO v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné príjmy (a podnikal celý rok 2019), alebo má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže porovnávať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok 2019. Voľba spôsobu zistenia poklesu tržieb je na rozhodnutí zamestnávateľa/SZČO. Tento spôsob môže zvoliť aj zamestnávateľ/SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka, ak v rovnakom mesiaci minulého roka ešte nepodnikal. 

 Ak zamestnávateľ/SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, ale podnikať začal až po tomto mesiaci, porovnáva sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

 

 1. Podmienky pre čerpanie príspevku

Oprávnené obdobie čerpania príspevku je odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (najskôr od 13. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je:

 1. vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom  výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce
 3. predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 4. k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Skutočnosti (ku dňu podania žiadosti), ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením :

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf  Splnenie podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach bolo zrušené bolo pre zamestnávateľov v rámci Opatrenia 1 a 3 zrušené.
 12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

 

   10. Žiadosť o príspevok.

Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom, prioritne predkladá žiadosť úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť do podateľne úradu práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok). Žiadosť predkladá nasledovne: 

1) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, 
2) alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa.

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

3) poštou na adresu úradu práce, 
4) osobne do podateľne úradu práce.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia). V prípade, že bude žiadosť neúplná vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie. Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku (za mesiac marec 2020 do konca apríla 2020).

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú po skončení mimoriadnej situácie predmetom následných kontrolAk bude pri následnej kontrole zistená nepravdivosť údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť klasifikovaná ako podvod alebo subvenčný podvod – teda ako trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami. Žiadateľ by bol v takomto prípade zároveň povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok.

 

    11. Úhrada príspevku

Každý žiadateľ dostane potvrdenie o prijatí žiadosti a následne od 14.4.2020 sa začnú doručovať dohody o poskytnutí príspevku. Dohody sa posielajú elektronicky, do aktivovaných schránok cez slovensko.sk a subjektom ktoré nemajú aktivované schránky, sa zasielajú poštou. Zaslanú dohodu je potrebné obratom podpísať a poslať spať cez zaručený elektronický podpis, alebo osobne do podateľne, či poštou. Peniaze budú zaslané do 24 hodín od doručenia podpísanej dohody úradu práce.

Príspevok bude vyplácať miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na rokovaní parlamentu boli prijaté alebo sú v procese schvaľovania aj ďalšie návrhy zmien zákonov týkajúcich sa podnikania, daní, sociálnych odvodov a zákonníka práce. Ich stručný súhrn je uvedený napr. tu.

Formuláre žiadostí a podrobnejšie informácie sú zverejnené na  www.neprepustaj.sk a www.pomahameludom.sk .

 

Spracoval (na základe údajov z verejne dostupných zdrojov) : Ing. Ivan Greguška  ivan.greguska@stz.sk

Zverejnené dňa 3.4.2020, priebežne aktualizované.

 

Vložené: 02. 04. 2020       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

 
news img

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).