• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

 
news img

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

Cieľom tohto programu je v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2018-2022 pomôcť tenisovým klubom spolufinancovať žiadosti o príspevok na športovú infraštruktúru na základe Výzvy Fondu na podporu športu.

Z alokovanej sumy zo zdrojov STZ vo výške 200.000€ budú podporené tie kluby, ktoré budú zo strany FnPŠ podporené ako úspešní žiadatelia príspevkom z Výzvy. STZ poskytne Žiadateľom príspevok vo výške jednej polovice z povinného 50% spolufinancovania z celkovej výšky uznaných oprávnených nákladov na projekt, ale maximálne vo výške 25.000€ na jeden klub.

Historicky prvá Výzva Fondu na podporu športu je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.

Na Výzvu je zo zdrojov FnPŠ alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50.000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov. 

Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021 začína od 15.3.2021 a končí 31.3.2021 (lehota bola predĺžená rozhodnutím Správnej rady Fondu dňa 29.1.2021).  Znenie výzvy a kritériá hodnotenia žiadostí sú už zverejnené na webovom sídle fondu na https://www.fondnapodporusportu.sk/.  Fond na podporu športu zverejní v priebehu roku 2021 a 2022 aj ďalšie výzvy na financovanie športovej infraštruktúry.

Často kladené otázky k programu spolufinancovania STZ (aktualizácia 25.2.2021).

Predbežný zoznam klubov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi príspevku z Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021.

Prípadné otázky k programu spolufinancovania STZ adresujte na infrastruktura@stz.sk .

 

Vložené: 19. 01. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).