• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

 
news img

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

Cieľom tohto programu je v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2018-2022 pomôcť tenisovým klubom spolufinancovať žiadosti o príspevok na športovú infraštruktúru na základe Výzvy Fondu na podporu športu.

Z alokovanej sumy zo zdrojov STZ vo výške 200.000€ budú podporené tie kluby, ktoré budú zo strany FnPŠ podporené ako úspešní žiadatelia príspevkom z Výzvy. STZ poskytne Žiadateľom príspevok vo výške jednej polovice z povinného 50% spolufinancovania z celkovej výšky uznaných oprávnených nákladov na projekt, ale maximálne vo výške 25.000€ na jeden klub.

Historicky prvá Výzva Fondu na podporu športu je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.

Na Výzvu je zo zdrojov FnPŠ alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50.000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov. 

Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021 začína od 15.3.2021 a končí 31.3.2021 (lehota bola predĺžená rozhodnutím Správnej rady Fondu dňa 29.1.2021).  Znenie výzvy a kritériá hodnotenia žiadostí sú už zverejnené na webovom sídle fondu na https://www.fondnapodporusportu.sk/.  Fond na podporu športu zverejní v priebehu roku 2021 a 2022 aj ďalšie výzvy na financovanie športovej infraštruktúry.

Často kladené otázky k programu spolufinancovania STZ (aktualizácia 25.2.2021).

Predbežný zoznam klubov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi príspevku z Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021.

Prípadné otázky k programu spolufinancovania STZ adresujte na infrastruktura@stz.sk .

 

Vložené: 19. 01. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

 
news img

Webinár Grantové príležitosti pre športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor pozýva na on-line webinár o možnostiach grantových príležitostí pre športové organizácie. Bude  zameraný na dotácie samosprávnych krajov a miest, možnosti grantov z firemných nadácií, predstavenie projektov Nadácie SOŠV a Medzinárodného vyšehradského fondu.

 
news img

Podávanie žiadostí z Výzvy FnPŠ na infraštruktúru je spustené.

Fond na podporu športu spustil od 15.12.2021 možnosť elektronického podávania žiadostí v rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. O jej schválení sme informovali už 16.11.2021.