• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

 
news img

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

Cieľom tohto programu je v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2018-2022 pomôcť tenisovým klubom spolufinancovať žiadosti o príspevok na športovú infraštruktúru na základe Výzvy Fondu na podporu športu.

Z alokovanej sumy zo zdrojov STZ vo výške 200.000€ budú podporené tie kluby, ktoré budú zo strany FnPŠ podporené ako úspešní žiadatelia príspevkom z Výzvy. STZ poskytne Žiadateľom príspevok vo výške jednej polovice z povinného 50% spolufinancovania z celkovej výšky uznaných oprávnených nákladov na projekt, ale maximálne vo výške 25.000€ na jeden klub.

Historicky prvá Výzva Fondu na podporu športu je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.

Na Výzvu je zo zdrojov FnPŠ alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50.000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov. 

Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021 začína od 15.3.2021 a končí 31.3.2021 (lehota bola predĺžená rozhodnutím Správnej rady Fondu dňa 29.1.2021).  Znenie výzvy a kritériá hodnotenia žiadostí sú už zverejnené na webovom sídle fondu na https://www.fondnapodporusportu.sk/.  Fond na podporu športu zverejní v priebehu roku 2021 a 2022 aj ďalšie výzvy na financovanie športovej infraštruktúry.

Často kladené otázky k programu spolufinancovania STZ (aktualizácia 4.2.2021).

Predbežný zoznam klubov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi príspevku z Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021.

Prípadné otázky k programu spolufinancovania STZ adresujte na infrastruktura@stz.sk .

 

Vložené: 19. 01. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

 
news img

Praktická pomôcka k čerpaniu finančného príspevku pre COVID-19

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie.

 
news img

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu COVID-19 na oblasť športu

Prinášame Vám vyhodnotenie výsledkov ankety Učenej právnickej spoločnosti k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na oblasť športu.