• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

 
news img

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

Na výzvu je z rozpočtu Fondu na podporu športu vyčlenených 8 miliónov eur. Subjekty budú môcť svoje žiadosti predkladať od 15. mája 2022 do 15. júna 2022 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk  a v súlade s pokynmi vo Výzve aj písomne.

Oprávneným obdobím, za ktoré budú môcť prevádzkovatelia žiadať príspevok, je apríl 2020 až december 2021, s výnimkou mesiacov jún – august 2021 (Bod 6. Výzvy).

Prevádzkovateľ má nárok na príspevok za každý mesiac z oprávneného obdobia, v ktorom mu v porovnaní s referenčným obdobím poklesol čistý obrat o 40% a viac a súčasne  má v tomto mesiaci stratu (nekryté fixné náklady). Ak prevádzkovateľ začal podnikať pred 1.1.2019, referenčným obdobím je vždy rovnaký kalendárny mesiac z roku 2019 (napr. pri posudzovaní poklesu príjmov za október 2020 je referenčným obdobím október 2019). Pri začatí podnikania po 1.1.2019 (najneskôr do 31.8.2020) je referenčné obdobie uvedené v bode 8.3 Výzvy. Príspevok je vo výške max.10% z čistého obratu v referenčnom období.

Oprávneným žiadateľom je podnik s SK-NACE : 93.11 Prevádzka športových zariadení, 93.12 Činnosť športových klubov, 93.13 Fitnescentrá a  93.19 Ostatné športové činnosti, ktorý prevádzkuje:

 1. zimný štadión s jednou alebo viacerými ľadovými plochami,
 2. športovú halu, ktorá je využívaná na viaceré druhy športových odvetví, športových disciplín alebo pohybových aktivít, najmä na kolektívne športové hry (basketbal, volejbal, hádzaná, florbal, futsal, atď.), ale aj individuálne športy (atletika, tenis, bedminton, squash, atď.)
 3. dočasné kryté sezónne športovisko alebo nafukovacia hala s výmerou plochy športoviska minimálne 600 m2.
 4. fitnescentrum.

Oprávneným žiadateľom môže byť (bod 3. Výzvy):

 1. právnická osoba (bez ohľadu na právnu formu) alebo fyzická osoba, ak sú podnikateľmi  podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia), so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
 2. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávy za predpokladu, že vykonáva hospodársku činnosť.
 3. po schválení dodatku k Výzve sú medzi oprávnených žiadateľov dodatočne doplnené aj občianske združenia (bez potreby živnostenského oprávnenia).

Neoprávnení žiadatelia (bod 4.Výzvy) sú :

 1. prevádzky, ktoré dostali príspevok na podporu cestovného ruchu od Ministerstva dopravy a výstavby SR (napr. bazény a hotely),
 2. školská športová infraštruktúra, využívaná najmä na účely výchovy a vzdelávania už zriadenými školami a školskými zariadeniami, vrátane vysokých škôl:

Podmienky poskytnutia príspevku sú uvedené v bode 5. Výzvy. Okrem bežných podmienok je nutné pripomenúť nasledovné :

 1. žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora) – len tí žiadatelia, u ktorých výška pomoci presahuje za r.2020-2022 objem 100.000Eur, vrátane pomoci od iných poskytovateľov (napr. Prvá pomoc).
 2. žiadateľ je zapísaný v Informačnom systéme športu, (podmienka je zrušená)

Maximálna výška minimálnej pomoci jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia, ktoré pokrýva prebiehajúci fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky (roky 2020-2022). Uvedená hodnota predstavuje objem minimálnej pomoci prijatej od všetkých poskytovateľov na území Slovenskej republiky v uvedenom období, spolu s navrhovanou minimálnou pomocou podľa tejto výzvy.

Náležitosti žiadosti (bod 9. Výzvy):

 1. výpočet výšky pomoci vo formáte .xls, ktorý tvorí prílohu č.2 Výzvy. Formulár obsahuje údaje z účtovníctva po jednotlivých mesiacoch za r.2019-2021, odporúčame jeho vyplnenie účtovníkom.
 2. doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k existujúcej športovej infraštruktúre, umožňujúce žiadateľovi prevádzkovanie športovej infraštruktúry počas oprávneného obdobia alebo jeho časti, za ktorú žiada príspevok (list vlastníctva, nájomná zmluva alebo iný doklad),
 3. účtovnú závierku prevádzkovateľa športovej infraštruktúry za roky 2019 - 2021 (v prípade, ak je účtovná závierka žiadateľa zverejnená a verejne prístupná v Registri účtovných závierok, uvedie len funkčný link na portál www.registeruz.sk a samotnú účtovnú závierku nepredkladá),
 4. fotodokumentáciu športovej infraštruktúry (max. 3 fotografie),
 5. prehľad a úplné informácie o akejkoľvek inej minimálnej pomoci, ktorú prijal (ak je žiadateľ členom skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik, predkladá tento prehľad aj za všetkých členov skupiny podnikov) počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov minimálnej pomoci alebo v rámci iných schém minimálnej pomoci,
 6. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 7. ďalšie doklady, informácie a dokumenty, ak sú relevantné v zmysle odseku 2 písm. e) bod (ii) výzvy

Prípadné doplňujúce otázky k Výzve adresujte na ivan.greguska@stz.sk.

Spracoval: Ing. Ivan Greguška          Aktualizácia článku 15.5.2022.

Najčastejšie otázky a odpovede.      Aktualizácia odpovedí  9.5.2022.

 

Vložené: 02. 05. 2022       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.