• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

 
news img

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

Do výzvy 2022/1 sa môžu zapojiť národné športové zväzy, subjekty územnej samosprávy, športové kluby alebo iné právnické osoby, ktoré sú vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom športovej infraštruktúry.

Pre túto výzvu je alokovaných 426.474,50 EUR. Z príspevku je možné uhradiť až 100% oprávnených nákladov, komisia pre infraštruktúru SOŠV však môže rozhodnúť aj o iba čiastočnej podpore predloženého projektu. Minimálna výška podpory jednému subjektu je stanovená na 10 000 EUR, maximálna výška nie je stanovená.

Bližšie podrobnosti a podmienky poskytnutia podpory sú uvedené v tomto linku : https://www.olympic.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-na-modernizaciu-rekonstrukciu-0

Žiadosti (aj s prílohami) je možné podávať na SOŠV výhradne elektronicky v termíne do 28.2.2022.  Podporený projekt je nutné realizovať do 31.10.2022 !

Jednou z povinných príloh je aj kladné stanovisko príslušného športového zväzu k žiadosti. V prípade záujmu nám zašlite Vašu žiadosť o vydanie stanoviska STZ spolu s popisom projektu najneskôr do 21.2.2022 emailom na: ivan.greguska@stz.sk .

Ďalšími povinnými prílohami žiadosti sú aj právoplatné stavebné povolenie, resp. príslušným úradom potvrdené ohlásenie drobnej stavby, pokiaľ realizácia projektu takýto postup vyžaduje a ukončené verejné obstarávanie. Úplný zoznam príloh je uvedený v žiadosti.

Upozorňujeme, že z tejto Výzvy nie je možné spolufinancovať projekty, ktore boli alebo budú podporené v rámci infraštruktúrnych výziev Fondu na podporu športu.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška

 

Vložené: 02. 02. 2022       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.