• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

 
news img

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

Do výzvy 2022/1 sa môžu zapojiť národné športové zväzy, subjekty územnej samosprávy, športové kluby alebo iné právnické osoby, ktoré sú vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom športovej infraštruktúry.

Pre túto výzvu je alokovaných 426.474,50 EUR. Z príspevku je možné uhradiť až 100% oprávnených nákladov, komisia pre infraštruktúru SOŠV však môže rozhodnúť aj o iba čiastočnej podpore predloženého projektu. Minimálna výška podpory jednému subjektu je stanovená na 10 000 EUR, maximálna výška nie je stanovená.

Bližšie podrobnosti a podmienky poskytnutia podpory sú uvedené v tomto linku : https://www.olympic.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-na-modernizaciu-rekonstrukciu-0

Žiadosti (aj s prílohami) je možné podávať na SOŠV výhradne elektronicky v termíne do 28.2.2022.  Podporený projekt je nutné realizovať do 31.10.2022 !

Jednou z povinných príloh je aj kladné stanovisko príslušného športového zväzu k žiadosti. V prípade záujmu nám zašlite Vašu žiadosť o vydanie stanoviska STZ spolu s popisom projektu najneskôr do 21.2.2022 emailom na: ivan.greguska@stz.sk .

Ďalšími povinnými prílohami žiadosti sú aj právoplatné stavebné povolenie, resp. príslušným úradom potvrdené ohlásenie drobnej stavby, pokiaľ realizácia projektu takýto postup vyžaduje a ukončené verejné obstarávanie. Úplný zoznam príloh je uvedený v žiadosti.

Upozorňujeme, že z tejto Výzvy nie je možné spolufinancovať projekty, ktore boli alebo budú podporené v rámci infraštruktúrnych výziev Fondu na podporu športu.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška

 

Vložené: 02. 02. 2022       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Webinár Grantové príležitosti pre športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor pozýva na on-line webinár o možnostiach grantových príležitostí pre športové organizácie. Bude  zameraný na dotácie samosprávnych krajov a miest, možnosti grantov z firemných nadácií, predstavenie projektov Nadácie SOŠV a Medzinárodného vyšehradského fondu.

 
news img

Podávanie žiadostí z Výzvy FnPŠ na infraštruktúru je spustené.

Fond na podporu športu spustil od 15.12.2021 možnosť elektronického podávania žiadostí v rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. O jej schválení sme informovali už 16.11.2021.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov

Prinášame Vám prezentáciu zo seminára rozhodcov zo dňa 16.11.2021 s témou podnikanie športových odborníkov.