• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zmluvy medzi športovou organizáciou a športovcom podľa Zákona o športe.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmluvy medzi športovou organizáciou a športovcom podľa Zákona o športe.

 
news img

Zákon o športe umožňuje športovým organizáciám uzatvárať so športovcom 3 nové typy zmlúv : Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a Zmluvu o príprave talentovaného športovca. 
Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu podľa § 35, 39, 43, 47 a 48, resp. uzavrela zmenu alebo dodatok k takejto zmluve, je v zmysle §8, ods.4 ZoŠ povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

Nepredloženie zmluvy na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4, je správnym deliktom podľa §95, ods.1, pís. d) ZoŠ, za ktorý môže príslušný Okresný úrad uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur. Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo opatrenia.

Každá z uzavretých zmlúv by sa mala vyhotoviť minimálne v 3 rovnopisoch, pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana a tretie vyhotovenie bude slúžiť na evidenciu zmluvy v STZ.

Smernica STZ o evidencii zmlúv v zmysle ustanovení Zákona č.440/2015 Z.z. o športe, ktorú schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 23.9.2016

Viac informádií o zmluvách, o ich povinných náležitostiach a o ich evidencii v STZ   

Vzory zmlúv pripravené UčPS:

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu   
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu   
Zmluva o príprave talentovaného športovca   

 

Vložené: 04. 10. 2016       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

 
news img

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.

 
news img

Charitatívna reklama

Charitatívna reklama – nový daňovo zvýhodnený typ reklamnej zmluvy pre neziskové organizácie. Inštitút charitatívnej reklamy zaviedla novela Zákona o dani s príjmov s účinnosťou od 1.1.2018.